Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ג באלול תשע״ט | 23 ספטמבר 2019

מעילה ו

הגמרא מביאה עוד מקורות בניסיון להכריע במחלוקת האם היתר זריקה זה השעה שקובע להיחשב היתר אכילה לכהנים כי כל העומד ליזרק כזרוק דמי או היתר אכילה (זריקה עצמה)? המקורות יכולים להתפרש בכיוונים שונים ולכן אי אפשר להכריע. אם הבשר נפסל ביוצא (שיצא מחוץ לעזרה), וזריקת הדם מועיל לעניין כפרה למרות שהבשר אסור באכילה, האם זריקת דם מועיל להעביר דין מעילה מקדשי קדשים ולהביא דין מעילה לאימורי קדשים קלים או לא?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

תא שמע רבי שמעון אומר יש נותר שמועלין בו ויש נותר שאין מועלין בו

כיצד לן לפני זריקה מועלין לאחר זריקה אין מועלין

קתני מיהת מועלין בו לאו דהוה שהות למיזרקיה דאי בעי זריק

ושמע מינה היתר אכילה שנינו

לא דקבליה סמוך לשקיעת החמה דלא היה שהות למזרק

אבל היה שהות מאי הכי נמי דאין מועלין

מאי איריא דתני לפני זריקה ליתני קודם שקיעה ולאחר שקיעה

הכי נמי קתני קודם שיראה לזריקה ולאחר שיראה לזריקה

תא שמע רבי שמעון אומר יש פיגול שמועלין בו ויש פיגול שאין מועלין בו

כיצד לפני זריקה מועלין לאחר זריקה אין מועלין

קתני מיהת לפני זריקה מועלין בו לאו דהוה שהות למיזרקיה דאי בעי זריק וקתני מועלין בו ושמע מינה היתר אכילה שנינו

לא דלא הוה שהות למיזרקיה אבל הוה שהות למיזרקיה מאי הכי נמי דנפק מידי מעילה

מאי איריא דתני לאחר זריקה ליתני קודם שקיעה ולאחר שקיעת החמה

הכי נמי קאמר קודם שיראה לזריקה לאחר שיראה לזריקה

תא שמע הפיגול בקדשי קדשים מועלין מאי לאו דזרק ושמע מינה היתר אכילה שנינו לא דלא זרק

אבל זרק מאי הכי נמי דאין מועלין בו מאי איריא דתני בקדשים קלים אין מועלין בו

ליתני כאן לפני זריקה כאן לאחר זריקה

הא אתיא לאשמועינן כל לאיתויי לידי מעילה זריקה כתיקנה מייתי לידי מעילה

כל לאפוקי מידי מעילה אפילו שלא כתיקנה נמי מפקע מידי מעילה:


מתני׳ בשר קדשי קדשים שיצא לפני זריקת דמים

רבי אליעזר אומר מועלין בו ואין חייבין עליו משום פיגול ונותר וטמא

רבי עקיבא אומר אין מועלין בו וחייבין עליו משום פיגול ונותר וטמא

אמר רבי עקיבא והרי המפריש חטאתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה ואחר כך נמצאת הראשונה והרי שתיהן עומדות

לא כשם שדמה פוטר את בשרה כך הוא פוטר את בשר חברתה

אם פטר דמה את בשר חברתה מן המעילה דין הוא שיפטר את בשר עצמה

אימורי קדשים קלים שיצאו לפני זריקת דמים

רבי אליעזר אומר אין מועלין בהן ואין חייבין עליהן משום פיגול נותר וטמא רבי עקיבא אומר מועלין בהן וחייבין עליהן משום פיגול נותר וטמא

גמ׳ והני תרתי למה לי

צריכי דאי איתמר בקדשי קדשים הוה אמינא בהא קא אמר רבי אליעזר מועלין בו משום דזריקה כתיקנה מפקא מידי מעילה שלא כתיקנה לא מפקא מידי מעילה

אבל לאיתויי לידי מעילה מודי לרבי עקיבא דאפילו שלא כתיקנה מייתא לידי מעילה

ואי איתמר גבי קדשים קלים הוה אמינא גבי קדשים קלים הוא דאמר רבי עקיבא מועלין בהן דאפילו זריקה שלא כתיקנה מייתא לידי מעילה

אבל קדשי קדשים דלאפוקי הוא שלא כתיקנה לא מפקא מידי מעילה קא משמע לן

אתמר אמר רבי יוחנן כי אמר רבי עקיבא זריקה מועלת ליוצא שיצא מקצתו אבל יוצא כולו לא אמר רבי עקיבא

אמר ליה רב אסי לרבי יוחנן כבר לימדוני חבירי שבגולה


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

מעילה ו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

מעילה ו

תא שמע רבי שמעון אומר יש נותר שמועלין בו ויש נותר שאין מועלין בו

כיצד לן לפני זריקה מועלין לאחר זריקה אין מועלין

קתני מיהת מועלין בו לאו דהוה שהות למיזרקיה דאי בעי זריק

ושמע מינה היתר אכילה שנינו

לא דקבליה סמוך לשקיעת החמה דלא היה שהות למזרק

אבל היה שהות מאי הכי נמי דאין מועלין

מאי איריא דתני לפני זריקה ליתני קודם שקיעה ולאחר שקיעה

הכי נמי קתני קודם שיראה לזריקה ולאחר שיראה לזריקה

תא שמע רבי שמעון אומר יש פיגול שמועלין בו ויש פיגול שאין מועלין בו

כיצד לפני זריקה מועלין לאחר זריקה אין מועלין

קתני מיהת לפני זריקה מועלין בו לאו דהוה שהות למיזרקיה דאי בעי זריק וקתני מועלין בו ושמע מינה היתר אכילה שנינו

לא דלא הוה שהות למיזרקיה אבל הוה שהות למיזרקיה מאי הכי נמי דנפק מידי מעילה

מאי איריא דתני לאחר זריקה ליתני קודם שקיעה ולאחר שקיעת החמה

הכי נמי קאמר קודם שיראה לזריקה לאחר שיראה לזריקה

תא שמע הפיגול בקדשי קדשים מועלין מאי לאו דזרק ושמע מינה היתר אכילה שנינו לא דלא זרק

אבל זרק מאי הכי נמי דאין מועלין בו מאי איריא דתני בקדשים קלים אין מועלין בו

ליתני כאן לפני זריקה כאן לאחר זריקה

הא אתיא לאשמועינן כל לאיתויי לידי מעילה זריקה כתיקנה מייתי לידי מעילה

כל לאפוקי מידי מעילה אפילו שלא כתיקנה נמי מפקע מידי מעילה:


מתני׳ בשר קדשי קדשים שיצא לפני זריקת דמים

רבי אליעזר אומר מועלין בו ואין חייבין עליו משום פיגול ונותר וטמא

רבי עקיבא אומר אין מועלין בו וחייבין עליו משום פיגול ונותר וטמא

אמר רבי עקיבא והרי המפריש חטאתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה ואחר כך נמצאת הראשונה והרי שתיהן עומדות

לא כשם שדמה פוטר את בשרה כך הוא פוטר את בשר חברתה

אם פטר דמה את בשר חברתה מן המעילה דין הוא שיפטר את בשר עצמה

אימורי קדשים קלים שיצאו לפני זריקת דמים

רבי אליעזר אומר אין מועלין בהן ואין חייבין עליהן משום פיגול נותר וטמא רבי עקיבא אומר מועלין בהן וחייבין עליהן משום פיגול נותר וטמא

גמ׳ והני תרתי למה לי

צריכי דאי איתמר בקדשי קדשים הוה אמינא בהא קא אמר רבי אליעזר מועלין בו משום דזריקה כתיקנה מפקא מידי מעילה שלא כתיקנה לא מפקא מידי מעילה

אבל לאיתויי לידי מעילה מודי לרבי עקיבא דאפילו שלא כתיקנה מייתא לידי מעילה

ואי איתמר גבי קדשים קלים הוה אמינא גבי קדשים קלים הוא דאמר רבי עקיבא מועלין בהן דאפילו זריקה שלא כתיקנה מייתא לידי מעילה

אבל קדשי קדשים דלאפוקי הוא שלא כתיקנה לא מפקא מידי מעילה קא משמע לן

אתמר אמר רבי יוחנן כי אמר רבי עקיבא זריקה מועלת ליוצא שיצא מקצתו אבל יוצא כולו לא אמר רבי עקיבא

אמר ליה רב אסי לרבי יוחנן כבר לימדוני חבירי שבגולה


גלול כלפי מעלה