Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט״ו בכסלו תשע״ט | 23 נובמבר 2018

מנחות קה

הגמרא ממשיכה להביא עוד מקרה שאינו מוזכר במשנה "מיני מנחה" ותוהה אם מה היתה כוונת האומרו – והאם צריך להביא מנחה אחת או שתי מנחות? האם אחד מהמקרים במשנה – שבו צריך להביא אחד מכל סוג ( ), תואם את שיטת ר' שמעון שטוען שיש עוד סוג – שאפשר להביא חצי חלקות וחצי רקיקים?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

תחלה

מן הצאן יביא כבש הואיל ופתח בו הכתוב תחלה

מן העוף יביא תורים הואיל ופתח בו הכתוב תחלה

אלמה תנן הרי עלי עולה יביא כבש רבי אלעזר בן עזריה אומר תור או בן יונה ולא פליג רבי יהודה

אלא מאי מיוחדת שבמנחות דלית ליה שם לווי

והא תנא הואיל ופתח בו הכתוב תחלה קאמר הכי קאמר איזהו מנחה מיוחדת שבמנחות דלית ליה שם לווי זו שפתח בו הכתוב תחלה

פשיטא מנחת הסולת קאמר סימנא בעלמא

מנחה מין המנחה [וכו׳] בעי רב פפא מיני מנחה מהו

כיון דאמר מיני תרתי קאמר ומאי מנחה דכולה מנחות נמי מנחה מיקריין דכתיב וזאת תורת המנחה

או דלמא כיון דאמר מנחה חדא מנחה קאמר ומאי מיני מנחה הכי קאמר ממיני מנחה חדא מנחה עלי

תא שמע מנחה מין מנחה יביא אחת הא מיני מנחה שתים

אימא סיפא מנחות מין מנחות יביא שתים הא מיני מנחה חדא אלא מהא ליכא למשמע מינה

תא שמע מין מנחות עלי יביא שתי מנחות ממין אחד הא ממיני מנחה חדא

דלמא הא מיני מנחה מביא שתי מנחות משני מינין

והא לא תני הכי מין מנחות עלי מביא שתי מנחות ממין אחד מיני מנחות עלי מביא שתי מנחות משני מינין הא מיני מנחה חדא

דלמא הא מני רבי שמעון היא דאמר מחצה חלות ומחצה רקיקין יביא ומאי מיני מנחה מנחה דאית בה תרי מיני

אבל רבנן דאמרי מחצה חלות ומחצה רקיקין לא יביא מביא שתי מנחות משני מינין

פירשתי ואיני יודע מה פירשתי יביא חמשתן מאן תנא

אמר רבי ירמיה דלא כרבי שמעון דאי רבי שמעון כיון דאמר מחצה חלות ומחצה רקיקין יביא

אי נמי סבר לה כרבי יהודה דאמר כל המנחות באות עשר איכא לספוקה בארבע עשרה מנחות

אביי אמר אפילו תימא רבי שמעון שמעינן ליה לרבי שמעון דאמר מייתי ומתני

דתניא רבי שמעון אומר למחרת מביא אשמו ולוגו


עמו ואומר אם מצורע הוא זהו אשמו וזה לוגו ואם לאו אשם זה יהא שלמי נדבה

ואותו אשם טעון שחיטה בצפון ומתן בהונות וסמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק ונאכל לזכרי כהונה ליום ולילה

ואף על גב דקא מפריק מר בשחיטת קדשים

אימר דאמר רבי שמעון מייתי ומתני לכתחילה לתקוני גברא אבל בעלמא דיעבד אין לכתחילה לא

הני מילי גבי שלמים דקא ממעט באכילתן דהוו להו קדשים לבית הפסול אבל מנחות אפילו לכתחילה

אמר ליה רב פפא לאביי רבי שמעון דאמר מחצה חלות ומחצה רקיקין יביא הא קא מייתי עשרון אחד משני עשרון ולוג אחד משני לוגין

שמעינן ליה לרבי שמעון דאמר אם הביא עשרון אחד משני עשרונות ולוג אחד משני לוגין יצא

ומיקמץ היכי קמץ דמתני ואמר אי חלות לחודייהו ורקיקין לחודייהו אמרי דקא קמיצנא מחלות ליהוי אחלות דקא קמיצנא מרקיקין ליהוי ארקיקין אי מחצה רקיקין ומחצה חלות אמרי דקא קמיצנא מחלות ליהוי אמחצה חלות ומחצה רקיקין ודקא קמיצנא מרקיקין ליהוו אמחצה רקיקין ומחצה חלות

והא בעי מיקמץ חד קומץ מחלות


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

מנחות קה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

מנחות קה

תחלה

מן הצאן יביא כבש הואיל ופתח בו הכתוב תחלה

מן העוף יביא תורים הואיל ופתח בו הכתוב תחלה

אלמה תנן הרי עלי עולה יביא כבש רבי אלעזר בן עזריה אומר תור או בן יונה ולא פליג רבי יהודה

אלא מאי מיוחדת שבמנחות דלית ליה שם לווי

והא תנא הואיל ופתח בו הכתוב תחלה קאמר הכי קאמר איזהו מנחה מיוחדת שבמנחות דלית ליה שם לווי זו שפתח בו הכתוב תחלה

פשיטא מנחת הסולת קאמר סימנא בעלמא

מנחה מין המנחה [וכו׳] בעי רב פפא מיני מנחה מהו

כיון דאמר מיני תרתי קאמר ומאי מנחה דכולה מנחות נמי מנחה מיקריין דכתיב וזאת תורת המנחה

או דלמא כיון דאמר מנחה חדא מנחה קאמר ומאי מיני מנחה הכי קאמר ממיני מנחה חדא מנחה עלי

תא שמע מנחה מין מנחה יביא אחת הא מיני מנחה שתים

אימא סיפא מנחות מין מנחות יביא שתים הא מיני מנחה חדא אלא מהא ליכא למשמע מינה

תא שמע מין מנחות עלי יביא שתי מנחות ממין אחד הא ממיני מנחה חדא

דלמא הא מיני מנחה מביא שתי מנחות משני מינין

והא לא תני הכי מין מנחות עלי מביא שתי מנחות ממין אחד מיני מנחות עלי מביא שתי מנחות משני מינין הא מיני מנחה חדא

דלמא הא מני רבי שמעון היא דאמר מחצה חלות ומחצה רקיקין יביא ומאי מיני מנחה מנחה דאית בה תרי מיני

אבל רבנן דאמרי מחצה חלות ומחצה רקיקין לא יביא מביא שתי מנחות משני מינין

פירשתי ואיני יודע מה פירשתי יביא חמשתן מאן תנא

אמר רבי ירמיה דלא כרבי שמעון דאי רבי שמעון כיון דאמר מחצה חלות ומחצה רקיקין יביא

אי נמי סבר לה כרבי יהודה דאמר כל המנחות באות עשר איכא לספוקה בארבע עשרה מנחות

אביי אמר אפילו תימא רבי שמעון שמעינן ליה לרבי שמעון דאמר מייתי ומתני

דתניא רבי שמעון אומר למחרת מביא אשמו ולוגו


עמו ואומר אם מצורע הוא זהו אשמו וזה לוגו ואם לאו אשם זה יהא שלמי נדבה

ואותו אשם טעון שחיטה בצפון ומתן בהונות וסמיכה ונסכים ותנופת חזה ושוק ונאכל לזכרי כהונה ליום ולילה

ואף על גב דקא מפריק מר בשחיטת קדשים

אימר דאמר רבי שמעון מייתי ומתני לכתחילה לתקוני גברא אבל בעלמא דיעבד אין לכתחילה לא

הני מילי גבי שלמים דקא ממעט באכילתן דהוו להו קדשים לבית הפסול אבל מנחות אפילו לכתחילה

אמר ליה רב פפא לאביי רבי שמעון דאמר מחצה חלות ומחצה רקיקין יביא הא קא מייתי עשרון אחד משני עשרון ולוג אחד משני לוגין

שמעינן ליה לרבי שמעון דאמר אם הביא עשרון אחד משני עשרונות ולוג אחד משני לוגין יצא

ומיקמץ היכי קמץ דמתני ואמר אי חלות לחודייהו ורקיקין לחודייהו אמרי דקא קמיצנא מחלות ליהוי אחלות דקא קמיצנא מרקיקין ליהוי ארקיקין אי מחצה רקיקין ומחצה חלות אמרי דקא קמיצנא מחלות ליהוי אמחצה חלות ומחצה רקיקין ודקא קמיצנא מרקיקין ליהוו אמחצה רקיקין ומחצה חלות

והא בעי מיקמץ חד קומץ מחלות


גלול כלפי מעלה