Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ח בכסלו תשע״ט | 26 נובמבר 2018
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

מנחות קח

לצורך מה שימשו ששת (מתוך !) הקופות נדבה בבית המקדש? אם מישהו נדב להביא בהמה ונפל בו מום – מה הוא צריך.יכול להביא בדמיו?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

והכבשים והשעירים והמותרות והמעה

כולהו כחזקיה לא אמרי לאנצויי לא חיישינן דכל חד וחד יומיה קא עביד

כרבי יוחנן לא אמרי לאיעפושי לא חיישינן

כזעירי לא אמרי כיחידאה לא מוקמי

כבר פדא נמי לא אמרי מותרות כולהו נמי מותרות

מעה נמי לשקלים אזלא דתניא להיכן קלבון זה הולך לשקלים דברי רבי מאיר רבי אליעזר אומר לנדבה

ושמואל אמר כנגד מותר חטאת ומותר אשם ומותר אשם נזיר ומותר אשם מצורע ומותר מנחת חוטא ומותר עשירית האיפה של כהן גדול

ורבי אושעיא אמר כנגד מותר חטאת ומותר אשם ומותר אשם נזיר ומותר אשם מצורע ומותר קינין ומותר מנחת חוטא

ושמואל מאי טעמא לא אמר כרבי אושעיא קינין תנא ליה רישא

ורבי אושעיא תני ולא תני קינין והתני רבי אושעיא ותני קינין חד לקינין וחד למותר קינין

ורבי אושעיא מאי טעמא לא אמר כשמואל סבר לה כמאן דאמר מותר של עשירית האיפה של כהן גדול ירקב דתניא מותר מנחת נדבה מותר מנחה ירקב

מאי קאמר אמר רב חסדא הכי קאמר מותר מנחת חוטא נדבה מותר עשירית האיפה של כהן גדול ירקב

רבה אמר אפילו מותר עשירית האיפה של כהן גדול נמי נדבה אלא מותר לחמי תודה ירקב

בפלוגתא מותר עשירית האיפה של כהן גדול רבי יוחנן אמר נדבה רבי אלעזר אמר ירקב

מיתיבי מותר שקלים חולין ומותר עשירית האיפה ומותר קיני זבין וקיני זבות וקיני יולדות וחטאות ואשמות מותריהן נדבה

מאי לאו מותר עשירית האיפה של כהן גדול

לא מותר מנחת חוטא

אמר רב נחמן בר רב יצחק מסתברא כמאן דאמר מותר עשירית האיפה של כהן גדול ירקב

דתניא לא ישים עליה שמן ולא יתן עליה לבנה כי חטאת היא אמר רבי יהודה היא קרויה חטאת ואין אחרת קרויה חטאת לימד על עשירית האיפה של כהן גדול שאינה קרויה חטאת וטעונה לבונה

ומדאינה קרויה חטאת מותרה ירקב

מתני׳ שור זה עולה ונסתאב אם רצה יביא בדמיו שנים שני שוורים אלו עולה ונסתאבו רצה יביא בדמיהן אחד ורבי אוסר

איל זה עולה ונסתאב אם רצה יביא בדמיו כבש כבש זה עולה ונסתאב אם רצה יביא בדמיו איל ורבי אוסר


גמ׳ והא אמרת רישא שור במנה והביא שנים במנה לא יצא

שור זה ונסתאב שאני

שני שוורין אלו עולה ונסתאבו רצה יביא בדמיהן אחד ורבי אוסר מאי טעמא

משום דהוה ליה גדול והביא קטן ואף על גב דנסתאב לכתחילה לא שרי רבי

ולפלוג נמי ברישא

רבי אכולה מילתא פליג ונטר להו לרבנן עד דמסקי מילתייהו והדר מיפליג עלייהו

תדע דקתני איל זה עולה ונסתאב רצה יביא בדמיו כבש כבש זה לעולה ונסתאב רצה יביא בדמיו איל ורבי אוסר שמע מינה

איבעיא להו ממינא למינא מאי

תא שמע שור זה עולה ונסתאב לא יביא בדמיו איל אבל מביא בדמיו שני אילים ורבי אוסר לפי שאין בילה שמע מינה

אי הכי מאי איריא תרי אפילו חד נמי דהא בנסתאב לרבנן לא שני להו בין גדול לקטן

תרי תנאי ואליבא דרבנן

רבי אוסר לפי שאין בילה טעמא דאין בילה הא יש בילה שרי

והתנן איל זה עולה ונסתאב רצה יביא בדמיו כבש כבש זה עולה ונסתאב יביא בדמיו איל ורבי אוסר

תרי תנאי ואליבא דרבי

ובטהורים עגל והביא פר כבש והביא איל יצא סתמא כרבנן

רצה יביא בדמיו שנים [כו׳] אמר רב מנשיא בר זביד אמר רב לא שנו אלא דאמר שור זה עולה אבל אמר שור זה עלי עולה הוקבע

ודלמא עלי להביאו קאמר

אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רב מנשיא בר זביד אמר רב לא שנו אלא דאמר שור זה עולה אי נמי אמר שור זה עלי עולה אבל אמר שור זה ודמיו עלי עולה הוקבע

מתני׳ האומר אחד מכבשי הקדש ואחד משורי הקדש והיו לו שנים הגדול שבהן הקדש שלשה בינוני שבהם הקדש פירשתי ואיני יודע מה שפירשתי או שאמר לי אבא ואיני יודע מה הגדול שבהן הקדש

גמ׳ אלמא מקדיש בעין יפה מקדיש אימא סיפא בינוני שבהן הקדש אלמא מקדיש בעין רעה מקדיש

אמר שמואל חוששין אף לבינוני דלגבי קטן עין יפה הוא

היכי עביד אמר רבי חייא בר רב ממתין לו עד שיומם ומחיל ליה לקדושתיה בגדול

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לא שנו אלא דאמר אחד משוורי הקדש אבל אמר שור בשוורי הקדש הגדול שבהן הקדש תורא בתוראי קאמר

איני והאמר רב הונא אמר רבי חייא משמיה דעולא האומר לחבירו בית בביתי אני מוכר לך מראהו עלייה לאו משום דגריע לא מעולה שבבתים

מיתיבי שור בשוורי הקדש וכן שור של הקדש שנתערב באחרים הגדול שבהן הקדש וכולם ימכרו לצרכי עולות ודמיהן חולין

תרגומא אשור של הקדש שנתערב באחרים והא וכן קאמר תרגומא אגדול

מיתיבי בית בביתי אני מוכר לך ונפל מראהו נפול עבד בעבדיי אני מוכר לך ומת מראהו מת


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

מנחות קח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

מנחות קח

והכבשים והשעירים והמותרות והמעה

כולהו כחזקיה לא אמרי לאנצויי לא חיישינן דכל חד וחד יומיה קא עביד

כרבי יוחנן לא אמרי לאיעפושי לא חיישינן

כזעירי לא אמרי כיחידאה לא מוקמי

כבר פדא נמי לא אמרי מותרות כולהו נמי מותרות

מעה נמי לשקלים אזלא דתניא להיכן קלבון זה הולך לשקלים דברי רבי מאיר רבי אליעזר אומר לנדבה

ושמואל אמר כנגד מותר חטאת ומותר אשם ומותר אשם נזיר ומותר אשם מצורע ומותר מנחת חוטא ומותר עשירית האיפה של כהן גדול

ורבי אושעיא אמר כנגד מותר חטאת ומותר אשם ומותר אשם נזיר ומותר אשם מצורע ומותר קינין ומותר מנחת חוטא

ושמואל מאי טעמא לא אמר כרבי אושעיא קינין תנא ליה רישא

ורבי אושעיא תני ולא תני קינין והתני רבי אושעיא ותני קינין חד לקינין וחד למותר קינין

ורבי אושעיא מאי טעמא לא אמר כשמואל סבר לה כמאן דאמר מותר של עשירית האיפה של כהן גדול ירקב דתניא מותר מנחת נדבה מותר מנחה ירקב

מאי קאמר אמר רב חסדא הכי קאמר מותר מנחת חוטא נדבה מותר עשירית האיפה של כהן גדול ירקב

רבה אמר אפילו מותר עשירית האיפה של כהן גדול נמי נדבה אלא מותר לחמי תודה ירקב

בפלוגתא מותר עשירית האיפה של כהן גדול רבי יוחנן אמר נדבה רבי אלעזר אמר ירקב

מיתיבי מותר שקלים חולין ומותר עשירית האיפה ומותר קיני זבין וקיני זבות וקיני יולדות וחטאות ואשמות מותריהן נדבה

מאי לאו מותר עשירית האיפה של כהן גדול

לא מותר מנחת חוטא

אמר רב נחמן בר רב יצחק מסתברא כמאן דאמר מותר עשירית האיפה של כהן גדול ירקב

דתניא לא ישים עליה שמן ולא יתן עליה לבנה כי חטאת היא אמר רבי יהודה היא קרויה חטאת ואין אחרת קרויה חטאת לימד על עשירית האיפה של כהן גדול שאינה קרויה חטאת וטעונה לבונה

ומדאינה קרויה חטאת מותרה ירקב

מתני׳ שור זה עולה ונסתאב אם רצה יביא בדמיו שנים שני שוורים אלו עולה ונסתאבו רצה יביא בדמיהן אחד ורבי אוסר

איל זה עולה ונסתאב אם רצה יביא בדמיו כבש כבש זה עולה ונסתאב אם רצה יביא בדמיו איל ורבי אוסר


גמ׳ והא אמרת רישא שור במנה והביא שנים במנה לא יצא

שור זה ונסתאב שאני

שני שוורין אלו עולה ונסתאבו רצה יביא בדמיהן אחד ורבי אוסר מאי טעמא

משום דהוה ליה גדול והביא קטן ואף על גב דנסתאב לכתחילה לא שרי רבי

ולפלוג נמי ברישא

רבי אכולה מילתא פליג ונטר להו לרבנן עד דמסקי מילתייהו והדר מיפליג עלייהו

תדע דקתני איל זה עולה ונסתאב רצה יביא בדמיו כבש כבש זה לעולה ונסתאב רצה יביא בדמיו איל ורבי אוסר שמע מינה

איבעיא להו ממינא למינא מאי

תא שמע שור זה עולה ונסתאב לא יביא בדמיו איל אבל מביא בדמיו שני אילים ורבי אוסר לפי שאין בילה שמע מינה

אי הכי מאי איריא תרי אפילו חד נמי דהא בנסתאב לרבנן לא שני להו בין גדול לקטן

תרי תנאי ואליבא דרבנן

רבי אוסר לפי שאין בילה טעמא דאין בילה הא יש בילה שרי

והתנן איל זה עולה ונסתאב רצה יביא בדמיו כבש כבש זה עולה ונסתאב יביא בדמיו איל ורבי אוסר

תרי תנאי ואליבא דרבי

ובטהורים עגל והביא פר כבש והביא איל יצא סתמא כרבנן

רצה יביא בדמיו שנים [כו׳] אמר רב מנשיא בר זביד אמר רב לא שנו אלא דאמר שור זה עולה אבל אמר שור זה עלי עולה הוקבע

ודלמא עלי להביאו קאמר

אלא אי איתמר הכי איתמר אמר רב מנשיא בר זביד אמר רב לא שנו אלא דאמר שור זה עולה אי נמי אמר שור זה עלי עולה אבל אמר שור זה ודמיו עלי עולה הוקבע

מתני׳ האומר אחד מכבשי הקדש ואחד משורי הקדש והיו לו שנים הגדול שבהן הקדש שלשה בינוני שבהם הקדש פירשתי ואיני יודע מה שפירשתי או שאמר לי אבא ואיני יודע מה הגדול שבהן הקדש

גמ׳ אלמא מקדיש בעין יפה מקדיש אימא סיפא בינוני שבהן הקדש אלמא מקדיש בעין רעה מקדיש

אמר שמואל חוששין אף לבינוני דלגבי קטן עין יפה הוא

היכי עביד אמר רבי חייא בר רב ממתין לו עד שיומם ומחיל ליה לקדושתיה בגדול

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לא שנו אלא דאמר אחד משוורי הקדש אבל אמר שור בשוורי הקדש הגדול שבהן הקדש תורא בתוראי קאמר

איני והאמר רב הונא אמר רבי חייא משמיה דעולא האומר לחבירו בית בביתי אני מוכר לך מראהו עלייה לאו משום דגריע לא מעולה שבבתים

מיתיבי שור בשוורי הקדש וכן שור של הקדש שנתערב באחרים הגדול שבהן הקדש וכולם ימכרו לצרכי עולות ודמיהן חולין

תרגומא אשור של הקדש שנתערב באחרים והא וכן קאמר תרגומא אגדול

מיתיבי בית בביתי אני מוכר לך ונפל מראהו נפול עבד בעבדיי אני מוכר לך ומת מראהו מת


גלול כלפי מעלה