Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ח במרחשוון תשע״ט | 6 נובמבר 2018
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

מנחות פח

 איזה מידות של לח היו במקדש? מה השימוש של כל אחד מהם? איך המנורה היתה עשויה – האם הנרות היו מחוברים למנורה או חלקים נפרדים?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

את מי אביא תחתיו אלא מדה יתירה של לוג ומחצה היתה שם שבו היה מודד לחביתי כהן גדול לוג ומחצה בבקר לוג ומחצה בין הערבים

אמרו לו חצי לוג היתה שם ואפשר לשער בחצי לוג

אמר להם אף לדבריכם חצי לוג ולוג לא יעשה רביעית היתה שם ואפשר לשער ברביעית אלא זה הכלל היה במקדש כלי שמשמש מדה זו אינו משמש מדה אחרת

רבי אלעזר ברבי צדוק אומר שנתות היו בהין וכו׳

`מאי איכא בין רבי מאיר לרבי יהודה אמר רבי יוחנן בירוצי מדות איכא בינייהו

למאן דאמר ממטה למעלה קסבר בירוצי המדות נתקדשו ורביעית יהיב ליה רחמנא למשה ואמר ליה שער דקא עיילי להו בירוצין

למאן דאמר ממעלה למטה קסבר בירוצי מדות לא נתקדשו והין יהיב ליה רחמנא למשה ואמר ליה שער בהא דקא נפקי בירוצין

אביי אמר דכולי עלמא בירוצי המדות איכא למימר נתקדשו ואיכא למימר לא נתקדשו והכא במלאים קא מיפלגי

מאן דאמר מלמעלה למטה קא סבר מלאים שלא יחסר ושלא יותיר

ומאן דאמר ממטה למעלה מלאים שלא יחסר אבל יותיר מלאים קרינא ביה

אמר מר רבי שמעון אומר לא היה שם הין שפיר קאמר להו רבי שמעון לרבנן ורבנן הוה הין דעבד משה לשמן המשחה דכתיב ושמן זית הין

מר סבר כיון דלדורות לא הוה צריך לפי שעה הוא דעבדיה ואיגנז ואידך כיון דהוה הוה

אמר מר ואת מי אביא תחתיו לא סגיא דלא מעייל כדאמר רבינא גמירי שתי סמיכות בציבור הכא נמי גמירי דשבע מדות של לח היו במקדש

רבי אלעזר ברבי צדוק אומר שנתות היו בהין ולית ליה שבע מדות לית ליה ואי בעית אימא מאי שבע מדות שבע מדידות

מתני׳ רביעית מה היתה משמשת רביעית מים למצורע ורביעית שמן לנזיר

חצי לוג מה היה משמש חצי לוג מים לסוטה וחצי לוג שמן לתודה

ובלוג היה מודד לכל המנחות

אפילו מנחה של ששים עשרון נותן לה ששים לוג רבי אליעזר בן יעקב אומר אפילו מנחה של ששים עשרון אין לה אלא לוגה שנאמר למנחה ולג שמן

ששה לפר וארבעה לאיל ושלשה לכבש

שלשה ומחצה למנורה חצי לוג לכל נר

גמ׳ יתיב רבי וקא קשיא ליה רביעית למה נמשחה אי מצורע


חוץ הוא ואי נזיר לחם נזיר בשחיטת איל הוא דקדיש

אמר ליה רבי חייא שבה היה מודד לחביתי כהן גדול רביעית שמן לכל חלה וחלה קרי עליה מארץ מרחק איש עצתי

חצי לוג מה היה משמש יתיב רבי וקא קשיא ליה חצי לוג למה נמשח אי סוטה וכי חולין הוא דצריכי לקדושי מים קדושים כתיב אי תודה לחמי תודה בשחיטת תודה הוא דקדשי

אמר ליה רבי שמעון ברבי שבו היה מחלק חצי לוג שמן לכל נר ונר אמר לו נר ישראל כך היה

אמר רבי יוחנן אמר רבי נר שכבתה נידשן השמן נידשנה הפתילה כיצד עושה מטיבה ונותן בה שמן ומדליקה

יתיב רבי זריקא וקא מיבעיא ליה כשהוא נותן בה שמן כמדה ראשונה או כמו שחסרה

אמר רבי ירמיה פשיטא דכמדה ראשונה דאי כמה שחסרה מנא ידעינן מאי חיסר וכי תימא דמשער ליה אם כן שבע מדות נפיש להו מדות טובא

קרי עליה והדרך צלח רכב על דבר אמת וענוה צדק

איתמר נמי אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן ואמרי לה אמר רבי אבא אמר רבי חנינא אמר רבי נר שכבתה נידשן השמן נידשנה הפתילה כיצד עושה מטיבה ונותן בה שמן כמדה ראשונה ומדליקה

אמר רב הונא בריה דרב יהודה אמר רב ששת נר שבמקדש של פרקים הוה

קסבר כי כתיב ככר ומקשה אמנורה ונרותיה כתיב כיון דמיבעיא הטבה אי לאו דפרקים הוי לא הוה מטייבא ליה

מיתיבי כיצד עושה מסלקן ומניחן באוהל ומקנחן בספוג ונותן בהן שמן ומדליקן

הוא דאמר כי האי תנא דתניא חכמים אומרים לא היו מזיזין אותה ממקומה

מכלל דאיבעיא ליה לאוזוזה מצי מזיז לה אלא אימא לא היתה זזה ממקומה

ומאן חכמים רבי אלעזר הוא דתניא רבי אלעזר ברבי צדוק אומר כמין טס של זהב היה לה על גבה כשהוא מטיבה דוחקו כלפי פיה כשהוא נותן בה שמן דוחקו כלפי ראשה

ובפלוגתא דהני תנאי דתניא מנורה ונרותיה באות מן הככר ואין מלקחיה ומחתותיה מן הככר רבי נחמיה אומר מנורה היתה באה מן הככר ולא נרותיה ומלקחיה ומחתותיה באות מן הככר

במאי קא מיפלגי בהאי קרא דתניא ככר זהב טהור יעשה אתה למדנו למנורה שבאה מן הככר מנין לרבות נרותיה תלמוד לומר את כל הכלים האלה יכול שאני מרבה אף מלקחיה ומחתותיה תלמוד לומר אתה דברי רבי נחמיה

קשיא דרבי נחמיה אדרבי נחמיה תרי תנאי ואליבא דרבי נחמיה

רבי יהושע בן קרחה אומר מנורה באה מן הככר ואין מלקחיה ומחתותיה ונרותיה באה מן הככר ואלא מה אני מקיים את כל הכלים האלה שהיו כלים של זהב

זהב בהדיא כתיב בו ועשית את נרתיה שבעה והעלה את נרתיה והאיר אל עבר פניה ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור לא נצרכא אלא לפי נרות סלקא דעתך אמינא הואיל ופי נרות אשחורי משחר התורה חסה על ממונן של ישראל


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

מנחות פח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

מנחות פח

את מי אביא תחתיו אלא מדה יתירה של לוג ומחצה היתה שם שבו היה מודד לחביתי כהן גדול לוג ומחצה בבקר לוג ומחצה בין הערבים

אמרו לו חצי לוג היתה שם ואפשר לשער בחצי לוג

אמר להם אף לדבריכם חצי לוג ולוג לא יעשה רביעית היתה שם ואפשר לשער ברביעית אלא זה הכלל היה במקדש כלי שמשמש מדה זו אינו משמש מדה אחרת

רבי אלעזר ברבי צדוק אומר שנתות היו בהין וכו׳

`מאי איכא בין רבי מאיר לרבי יהודה אמר רבי יוחנן בירוצי מדות איכא בינייהו

למאן דאמר ממטה למעלה קסבר בירוצי המדות נתקדשו ורביעית יהיב ליה רחמנא למשה ואמר ליה שער דקא עיילי להו בירוצין

למאן דאמר ממעלה למטה קסבר בירוצי מדות לא נתקדשו והין יהיב ליה רחמנא למשה ואמר ליה שער בהא דקא נפקי בירוצין

אביי אמר דכולי עלמא בירוצי המדות איכא למימר נתקדשו ואיכא למימר לא נתקדשו והכא במלאים קא מיפלגי

מאן דאמר מלמעלה למטה קא סבר מלאים שלא יחסר ושלא יותיר

ומאן דאמר ממטה למעלה מלאים שלא יחסר אבל יותיר מלאים קרינא ביה

אמר מר רבי שמעון אומר לא היה שם הין שפיר קאמר להו רבי שמעון לרבנן ורבנן הוה הין דעבד משה לשמן המשחה דכתיב ושמן זית הין

מר סבר כיון דלדורות לא הוה צריך לפי שעה הוא דעבדיה ואיגנז ואידך כיון דהוה הוה

אמר מר ואת מי אביא תחתיו לא סגיא דלא מעייל כדאמר רבינא גמירי שתי סמיכות בציבור הכא נמי גמירי דשבע מדות של לח היו במקדש

רבי אלעזר ברבי צדוק אומר שנתות היו בהין ולית ליה שבע מדות לית ליה ואי בעית אימא מאי שבע מדות שבע מדידות

מתני׳ רביעית מה היתה משמשת רביעית מים למצורע ורביעית שמן לנזיר

חצי לוג מה היה משמש חצי לוג מים לסוטה וחצי לוג שמן לתודה

ובלוג היה מודד לכל המנחות

אפילו מנחה של ששים עשרון נותן לה ששים לוג רבי אליעזר בן יעקב אומר אפילו מנחה של ששים עשרון אין לה אלא לוגה שנאמר למנחה ולג שמן

ששה לפר וארבעה לאיל ושלשה לכבש

שלשה ומחצה למנורה חצי לוג לכל נר

גמ׳ יתיב רבי וקא קשיא ליה רביעית למה נמשחה אי מצורע


חוץ הוא ואי נזיר לחם נזיר בשחיטת איל הוא דקדיש

אמר ליה רבי חייא שבה היה מודד לחביתי כהן גדול רביעית שמן לכל חלה וחלה קרי עליה מארץ מרחק איש עצתי

חצי לוג מה היה משמש יתיב רבי וקא קשיא ליה חצי לוג למה נמשח אי סוטה וכי חולין הוא דצריכי לקדושי מים קדושים כתיב אי תודה לחמי תודה בשחיטת תודה הוא דקדשי

אמר ליה רבי שמעון ברבי שבו היה מחלק חצי לוג שמן לכל נר ונר אמר לו נר ישראל כך היה

אמר רבי יוחנן אמר רבי נר שכבתה נידשן השמן נידשנה הפתילה כיצד עושה מטיבה ונותן בה שמן ומדליקה

יתיב רבי זריקא וקא מיבעיא ליה כשהוא נותן בה שמן כמדה ראשונה או כמו שחסרה

אמר רבי ירמיה פשיטא דכמדה ראשונה דאי כמה שחסרה מנא ידעינן מאי חיסר וכי תימא דמשער ליה אם כן שבע מדות נפיש להו מדות טובא

קרי עליה והדרך צלח רכב על דבר אמת וענוה צדק

איתמר נמי אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן ואמרי לה אמר רבי אבא אמר רבי חנינא אמר רבי נר שכבתה נידשן השמן נידשנה הפתילה כיצד עושה מטיבה ונותן בה שמן כמדה ראשונה ומדליקה

אמר רב הונא בריה דרב יהודה אמר רב ששת נר שבמקדש של פרקים הוה

קסבר כי כתיב ככר ומקשה אמנורה ונרותיה כתיב כיון דמיבעיא הטבה אי לאו דפרקים הוי לא הוה מטייבא ליה

מיתיבי כיצד עושה מסלקן ומניחן באוהל ומקנחן בספוג ונותן בהן שמן ומדליקן

הוא דאמר כי האי תנא דתניא חכמים אומרים לא היו מזיזין אותה ממקומה

מכלל דאיבעיא ליה לאוזוזה מצי מזיז לה אלא אימא לא היתה זזה ממקומה

ומאן חכמים רבי אלעזר הוא דתניא רבי אלעזר ברבי צדוק אומר כמין טס של זהב היה לה על גבה כשהוא מטיבה דוחקו כלפי פיה כשהוא נותן בה שמן דוחקו כלפי ראשה

ובפלוגתא דהני תנאי דתניא מנורה ונרותיה באות מן הככר ואין מלקחיה ומחתותיה מן הככר רבי נחמיה אומר מנורה היתה באה מן הככר ולא נרותיה ומלקחיה ומחתותיה באות מן הככר

במאי קא מיפלגי בהאי קרא דתניא ככר זהב טהור יעשה אתה למדנו למנורה שבאה מן הככר מנין לרבות נרותיה תלמוד לומר את כל הכלים האלה יכול שאני מרבה אף מלקחיה ומחתותיה תלמוד לומר אתה דברי רבי נחמיה

קשיא דרבי נחמיה אדרבי נחמיה תרי תנאי ואליבא דרבי נחמיה

רבי יהושע בן קרחה אומר מנורה באה מן הככר ואין מלקחיה ומחתותיה ונרותיה באה מן הככר ואלא מה אני מקיים את כל הכלים האלה שהיו כלים של זהב

זהב בהדיא כתיב בו ועשית את נרתיה שבעה והעלה את נרתיה והאיר אל עבר פניה ומלקחיה ומחתתיה זהב טהור לא נצרכא אלא לפי נרות סלקא דעתך אמינא הואיל ופי נרות אשחורי משחר התורה חסה על ממונן של ישראל


גלול כלפי מעלה