Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ט במרחשוון תשע״ט | 7 נובמבר 2018

מנחות פט

מניין לנו החלוקה של השמן ללחמי תודה? מניין לנו חצי לוג למנורה?איזה נסכים מותר לערב זה בזה? כמה שמן היה מביא עם מנחה שבאה עם הכבש לעומר שבו היתה כמות שני עשרונים סולת במקום אחד?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

וליעבד זהב כל דהו קא משמע לן

חצי לוג שמן לתודה

תניא רבי עקיבא אומר מה תלמוד לומר בשמן בשמן שני פעמים אילו לא נאמר אלא בשמן אחד הייתי אומר הרי הוא ככל המנחות ללוג עכשיו שכתב בשמן בשמן הוי ריבוי אחר ריבוי ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט מיעטו הכתוב לחצי לוג

ריבוי אחר ריבוי חד ריבוי הוא

אלא אילו לא נאמר בשמן כל עיקר הייתי אומר הרי הוא ככל המנחות ללוג עכשיו שנאמר בשמן בשמן הוי ריבוי אחר ריבוי ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט מיעטו הכתוב לחצי לוג

יכול יהא חצי לוג זה מתחלק לשלשת מינין לחלות ולרקיקין ולרביכה כשהוא אומר בשמן ברביכה שאין תלמוד לומר ריבה שמן לרביכה הא כיצד מביא חצי לוג שמן וחוציהו [חציו] לחלות ולרקיקין וחציו לרביכה

אמר לו רבי אלעזר בן עזריה עקיבא אם אתה מרבה כל היום כולו בשמן בשמן איני שומע לך אלא חצי לוג שמן לתודה ורביעית שמן לנזיר ואחד עשר יום שבין נדה לנדה הלכה למשה מסיני

בלוג היה מודד

תנו רבנן במצורע עני כתיב עשרון בלול ולג לימד על עשרון שטעון לוג דברי חכמים

רבי נחמיה ורבי אליעזר אומרים אפילו מנחה של ששים עשרונים אין לה אלא לוגה שנאמר למנחה ולג שמן

ורבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב האי עשרון בלול ולג מאי עבדי ליה ההוא לגופיה דקא אמר רחמנא לייתי חד עשרון

ואידך לגופיה לא צריך מדגלי רחמנא גבי מצורע שלשה קרבנות ושלשה עשרונות הכא דחד קרבן חד עשרון

ואידך איצטריך סלקא דעתך אמינא הואיל וחס רחמנא עליה לאתויי בדלות אימא לא ליבעי מינה כלל ואידך לגמרי לא אשכחן

ורבנן האי למנחה ולג שמן מאי עבדי ליה ההוא למתנדב מנחה שלא יפחות מדבר הטעון לוג ומאי ניהו עשרון ואידך תרתי שמעת מינה

ששה לפר ארבעה לאיל שלשה לכבש מנלן דכתיב ונסכיהם חצי ההין יהיה לפר

הין תריסר לוגי הויין דכתיב שמן זית הין וכתיב שמן משחת קדש יהיה זה לי לדרתיכם זה בגימטריא תריסר הויין

שלשה ומחצה למנורה חצי לוג לכל נר מנא הני מילי דתנו רבנן מערב עד בקר תן לה מדתה שתהא דולקת והולכת מערב עד בקר דבר אחר מערב עד בקר אין לך עבודה שכשירה מערב עד בקר אלא זו בלבד ושיערו חכמים חצי לוג מאורתא ועד צפרא

איכא דאמרי מלמעלה למטה שיערו ואיכא דאמרי ממטה למעלה שיערו

מאן דאמר ממטה למעלה שיערו התורה חסה על ממונן של ישראל ומאן דאמר ממעלה למטה שיערו אין עניות במקום עשירות

מתני׳ מערבין נסכי פרים בנסכי אילים נסכי כבשים בנסכי כבשים של יחיד בשל ציבור


של יום בשל אמש

אבל אין מערבין נסכי כבשים בנסכי פרים ואילים ואם בללן אלו בפני עצמן ואלו בפני עצמן ונתערבו כשרים אם עד שלא בלל פסול

הכבש הבא עם העומר אף על פי שמנחתו כפולה לא היו נסכיו כפולים

גמ׳ ורמינהו

והקטירו שלא יערב חלבים בחלבים

אמר רבי יוחנן אם נתערבו קא אמר

אי הכי ואין מערבין נסכי כבשים בנסכי פרים ואילים ואפילו נתערבו נמי לא והא מדקתני סיפא בללן אלו בפני עצמן ואלו בפני עצמן ונתערבו כשרין מכלל דרישא לכתחלה קא אמר

אמר אביי הכי קאמר מערבין יינן אם נתערב סלתן ושמנן

ויינן לכתחלה לא והתניא במה דברים אמורים בסלת ושמן אבל יין מערבין

אלא אמר אביי הכי קאמר היכא דהוקטר סלתן ושמנן מערבין יין לכתחלה היכא דלא הוקטר אם נתערב סלתן ושמנן מערבין נמי יינן ואם לאו אין מערבין דלמא אתי לאיערובי סלת ושמן לכתחלה

כבש הבא עם העומר תנו רבנן ומנחתו שני עשרונים לימד על כבש הבא עם העומר שמנחתו כפולה

יכול כשם שמנחתו כפולה כך יינו כפול תלמוד לומר ונסכו יין רביעית ההין יכול לא יהא יינו כפול שאינו נבלל עם מנחתו אבל יהא שמנו כפול שנבלל עם מנחתו תלמוד לומר ונסכו כל נסכיו לא יהו אלא רביעית

מאי תלמודא אמר רבי אלעזר כתיב ונסכה וקרינן ונסכו

כיצד נסכה דמנחה כנסכו דיין מה יין רביעית אף שמן נמי רביעית

אמר רבי יוחנן אשם מצורע ששחטו שלא לשמו טעון נסכים שאם אי אתה אומר כן פסלתו

מתקיף לה רב מנשיא בר גדא אלא מעתה כבש הבא עם העומר ששחטו שלא לשמו תהא מנחתו כפולה שאם אי אתה אומר כן פסלתו

ותמיד של שחר ששחטו שלא לשמו יהא טעון שני גזירין בכהן אחד שאם אי אתה אומר כן פסלתו ותמיד של בין הערבים ששחטו שלא לשמו יהא טעון שני גזירין בשני כהנים שאם אי אתה אומר כן פסלתו

אין הכי נמי אלא אמר אביי חדא מינייהו נקט

רבי אבא אמר בשלמא הנך עולות נינהו


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

מנחות פט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

מנחות פט

וליעבד זהב כל דהו קא משמע לן

חצי לוג שמן לתודה

תניא רבי עקיבא אומר מה תלמוד לומר בשמן בשמן שני פעמים אילו לא נאמר אלא בשמן אחד הייתי אומר הרי הוא ככל המנחות ללוג עכשיו שכתב בשמן בשמן הוי ריבוי אחר ריבוי ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט מיעטו הכתוב לחצי לוג

ריבוי אחר ריבוי חד ריבוי הוא

אלא אילו לא נאמר בשמן כל עיקר הייתי אומר הרי הוא ככל המנחות ללוג עכשיו שנאמר בשמן בשמן הוי ריבוי אחר ריבוי ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט מיעטו הכתוב לחצי לוג

יכול יהא חצי לוג זה מתחלק לשלשת מינין לחלות ולרקיקין ולרביכה כשהוא אומר בשמן ברביכה שאין תלמוד לומר ריבה שמן לרביכה הא כיצד מביא חצי לוג שמן וחוציהו [חציו] לחלות ולרקיקין וחציו לרביכה

אמר לו רבי אלעזר בן עזריה עקיבא אם אתה מרבה כל היום כולו בשמן בשמן איני שומע לך אלא חצי לוג שמן לתודה ורביעית שמן לנזיר ואחד עשר יום שבין נדה לנדה הלכה למשה מסיני

בלוג היה מודד

תנו רבנן במצורע עני כתיב עשרון בלול ולג לימד על עשרון שטעון לוג דברי חכמים

רבי נחמיה ורבי אליעזר אומרים אפילו מנחה של ששים עשרונים אין לה אלא לוגה שנאמר למנחה ולג שמן

ורבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב האי עשרון בלול ולג מאי עבדי ליה ההוא לגופיה דקא אמר רחמנא לייתי חד עשרון

ואידך לגופיה לא צריך מדגלי רחמנא גבי מצורע שלשה קרבנות ושלשה עשרונות הכא דחד קרבן חד עשרון

ואידך איצטריך סלקא דעתך אמינא הואיל וחס רחמנא עליה לאתויי בדלות אימא לא ליבעי מינה כלל ואידך לגמרי לא אשכחן

ורבנן האי למנחה ולג שמן מאי עבדי ליה ההוא למתנדב מנחה שלא יפחות מדבר הטעון לוג ומאי ניהו עשרון ואידך תרתי שמעת מינה

ששה לפר ארבעה לאיל שלשה לכבש מנלן דכתיב ונסכיהם חצי ההין יהיה לפר

הין תריסר לוגי הויין דכתיב שמן זית הין וכתיב שמן משחת קדש יהיה זה לי לדרתיכם זה בגימטריא תריסר הויין

שלשה ומחצה למנורה חצי לוג לכל נר מנא הני מילי דתנו רבנן מערב עד בקר תן לה מדתה שתהא דולקת והולכת מערב עד בקר דבר אחר מערב עד בקר אין לך עבודה שכשירה מערב עד בקר אלא זו בלבד ושיערו חכמים חצי לוג מאורתא ועד צפרא

איכא דאמרי מלמעלה למטה שיערו ואיכא דאמרי ממטה למעלה שיערו

מאן דאמר ממטה למעלה שיערו התורה חסה על ממונן של ישראל ומאן דאמר ממעלה למטה שיערו אין עניות במקום עשירות

מתני׳ מערבין נסכי פרים בנסכי אילים נסכי כבשים בנסכי כבשים של יחיד בשל ציבור


של יום בשל אמש

אבל אין מערבין נסכי כבשים בנסכי פרים ואילים ואם בללן אלו בפני עצמן ואלו בפני עצמן ונתערבו כשרים אם עד שלא בלל פסול

הכבש הבא עם העומר אף על פי שמנחתו כפולה לא היו נסכיו כפולים

גמ׳ ורמינהו

והקטירו שלא יערב חלבים בחלבים

אמר רבי יוחנן אם נתערבו קא אמר

אי הכי ואין מערבין נסכי כבשים בנסכי פרים ואילים ואפילו נתערבו נמי לא והא מדקתני סיפא בללן אלו בפני עצמן ואלו בפני עצמן ונתערבו כשרין מכלל דרישא לכתחלה קא אמר

אמר אביי הכי קאמר מערבין יינן אם נתערב סלתן ושמנן

ויינן לכתחלה לא והתניא במה דברים אמורים בסלת ושמן אבל יין מערבין

אלא אמר אביי הכי קאמר היכא דהוקטר סלתן ושמנן מערבין יין לכתחלה היכא דלא הוקטר אם נתערב סלתן ושמנן מערבין נמי יינן ואם לאו אין מערבין דלמא אתי לאיערובי סלת ושמן לכתחלה

כבש הבא עם העומר תנו רבנן ומנחתו שני עשרונים לימד על כבש הבא עם העומר שמנחתו כפולה

יכול כשם שמנחתו כפולה כך יינו כפול תלמוד לומר ונסכו יין רביעית ההין יכול לא יהא יינו כפול שאינו נבלל עם מנחתו אבל יהא שמנו כפול שנבלל עם מנחתו תלמוד לומר ונסכו כל נסכיו לא יהו אלא רביעית

מאי תלמודא אמר רבי אלעזר כתיב ונסכה וקרינן ונסכו

כיצד נסכה דמנחה כנסכו דיין מה יין רביעית אף שמן נמי רביעית

אמר רבי יוחנן אשם מצורע ששחטו שלא לשמו טעון נסכים שאם אי אתה אומר כן פסלתו

מתקיף לה רב מנשיא בר גדא אלא מעתה כבש הבא עם העומר ששחטו שלא לשמו תהא מנחתו כפולה שאם אי אתה אומר כן פסלתו

ותמיד של שחר ששחטו שלא לשמו יהא טעון שני גזירין בכהן אחד שאם אי אתה אומר כן פסלתו ותמיד של בין הערבים ששחטו שלא לשמו יהא טעון שני גזירין בשני כהנים שאם אי אתה אומר כן פסלתו

אין הכי נמי אלא אמר אביי חדא מינייהו נקט

רבי אבא אמר בשלמא הנך עולות נינהו


גלול כלפי מעלה