Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ג׳ באדר א׳ תשפ״ב | 4 פברואר 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

מועד קטן כג

היום הדף מוקדש ע”י דבי גביר ובעלה יוסי לזכרו של שמעון בן פייגע רייזל וחיים אריה שנפטר השבוע עם צאת השבת. ”דודי היה נבון ומבריק, עם חוש הומור חד, תשוקה ליהדות, מוסיקה קלאסית, דייג ועוד. הוא בחר בדרך אחרת ממשפחתו שומרת ההלכה. אך גם בהיותו רב רפורמי רב-הישגים, הוא ואשתו יהודית – שתיבדל לחיים טובים וארוכים – שמרו על קשר מכבד חם ואוהב להוריו, לאמי, ולנו. אני כבר מתגעגעת.”

הדף היום מוקדש ע”י איימי גולדסטיין לזכר נשמת אביה מלוין סידני גולדסטיין.

מה הם כללי אבלות כשהנשיא מת? כאשר אבל מסיים שבעה, מהם השלבים השונים בשבועות שלאחר השבעה שעובר בהם האבל בכדי לחזור בהדרגה לשגרה? כמה זמן אחרי שאשתו מתה אפשר להתחתן בשנית? במה זה תלוי? לא לובשים בגדים מגוהצים במהלך השלושים. אילו בגדים כלולים/לא נכללים באיסור זה? יש ויכוח האם ניתן לקיים נוהגי אבלות בצינעה בשבת. כיצד מוכיח כל אחד את דעתו מלשון המשנה? האם ויכוח זה בין אמוראים הוא גם ויכוח תנאי בין החכמים לרבן גמליאל?

וקורין שבעה ויוצאין רבי יהושע בן קרחה אומר לא שילכו ויטיילו בשוק אלא יושבין ודומין

ואין אומרים שמועה ואגדה בבית האבל אמרו עליו על רבי חנניה בן גמליאל שהיה אומר שמועה ואגדה בבית האבל

תנו רבנן אבל שבת ראשונה אינו יוצא מפתח ביתו שניה יוצא ואינו יושב במקומו שלישית יושב במקומו ואינו מדבר רביעית הרי הוא ככל אדם

רבי יהודה אומר לא הוצרכו לומר שבת ראשונה לא יצא מפתח ביתו שהרי הכל נכנסין לביתו לנחמו אלא שניה אינו יוצא מפתח ביתו שלישית יוצא ואינו יושב במקומו רביעית יושב במקומו ואינו מדבר חמישית הרי הוא ככל אדם

תנו רבנן כל שלשים יום לנישואין מתה אשתו אסור לישא אשה אחרת עד שיעברו עליו שלשה רגלים רבי יהודה אומר רגל ראשון ושני אסור שלישי מותר

ואם אין לו בנים מותר לישא לאלתר משום ביטול פריה ורביה הניחה לו בנים קטנים מותר לישא לאלתר מפני פרנסתן

מעשה שמתה אשתו של יוסף הכהן ואמר לאחותה בבית הקברות לכי ופרנסי את בני אחותך ואף על פי כן לא בא עליה אלא לזמן מרובה מאי לזמן מרובה אמר רב פפא לאחר שלשים יום

תנו רבנן כל שלשים יום לגיהוץ אחד כלים חדשים ואחד כלים ישנים יוצאין מתוך המכבש רבי אומר לא אסרו אלא כלים חדשים בלבד רבי אלעזר ברבי שמעון אומר לא אסרו אלא כלים חדשים לבנים בלבד

אביי נפיק בגרדא דסרבלא כרבי רבא נפיק בחימוצתא רומיתא סומקתא חדתי כרבי אלעזר ברבי שמעון

מפני שאמרו שבת עולה ואינה מפסקת בני יהודה ובני גלילא הני אמרי

יש אבילות בשבת והני אמרי אין אבילות בשבת

מאן דאמר יש אבילות בשבת דקתני עולה מאן דאמר אין אבילות בשבת דקתני אינה מפסקת

אי סלקא דעתך יש אבילות בשבת השתא אבילות נהגא אפסוקי מיבעיא

ואלא הא קתני עולה איידי דקבעי למיתנא סיפא אינן עולים תנא רישא עולה

ולמאן דאמר יש אבילות בשבת הא קתני אינה מפסקת משום דקבעי למיתנא סיפא מפסיקין תנא רישא אינה מפסקת

לימא כתנאי מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר אין לו בית אחר אוכל בבית חברו אין לו בית חברו עושה לו מחיצה עשרה טפחים אין לו דבר לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל

ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואין מברך ואין מזמן ואין מברכין עליו ואין מזמנין עליו ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה

ובשבת מיסב ואוכל ואוכל בשר ושותה יין ומברך ומזמן ומברכין ומזמנין עליו וחייב בקריאת שמע ובתפילה ובתפילין ובכל מצות האמורות בתורה רבן גמליאל אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן

ואמר רבי יוחנן תשמיש המטה איכא בינייהו

מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר יש אבילות בשבת ומר סבר אין אבילות בשבת

ממאי דלמא עד כאן לא קאמר תנא קמא התם אלא משום דמתו מוטל לפניו אבל הכא דאין מתו מוטל לפניו לא

ועד כאן לא קאמר רבן גמליאל התם דאכתי לא חל אבילות עליה אבל הכא דחל אבילות עליה הכי נמי

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

מועד קטן כג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

מועד קטן כג

וקורין שבעה ויוצאין רבי יהושע בן קרחה אומר לא שילכו ויטיילו בשוק אלא יושבין ודומין

ואין אומרים שמועה ואגדה בבית האבל אמרו עליו על רבי חנניה בן גמליאל שהיה אומר שמועה ואגדה בבית האבל

תנו רבנן אבל שבת ראשונה אינו יוצא מפתח ביתו שניה יוצא ואינו יושב במקומו שלישית יושב במקומו ואינו מדבר רביעית הרי הוא ככל אדם

רבי יהודה אומר לא הוצרכו לומר שבת ראשונה לא יצא מפתח ביתו שהרי הכל נכנסין לביתו לנחמו אלא שניה אינו יוצא מפתח ביתו שלישית יוצא ואינו יושב במקומו רביעית יושב במקומו ואינו מדבר חמישית הרי הוא ככל אדם

תנו רבנן כל שלשים יום לנישואין מתה אשתו אסור לישא אשה אחרת עד שיעברו עליו שלשה רגלים רבי יהודה אומר רגל ראשון ושני אסור שלישי מותר

ואם אין לו בנים מותר לישא לאלתר משום ביטול פריה ורביה הניחה לו בנים קטנים מותר לישא לאלתר מפני פרנסתן

מעשה שמתה אשתו של יוסף הכהן ואמר לאחותה בבית הקברות לכי ופרנסי את בני אחותך ואף על פי כן לא בא עליה אלא לזמן מרובה מאי לזמן מרובה אמר רב פפא לאחר שלשים יום

תנו רבנן כל שלשים יום לגיהוץ אחד כלים חדשים ואחד כלים ישנים יוצאין מתוך המכבש רבי אומר לא אסרו אלא כלים חדשים בלבד רבי אלעזר ברבי שמעון אומר לא אסרו אלא כלים חדשים לבנים בלבד

אביי נפיק בגרדא דסרבלא כרבי רבא נפיק בחימוצתא רומיתא סומקתא חדתי כרבי אלעזר ברבי שמעון

מפני שאמרו שבת עולה ואינה מפסקת בני יהודה ובני גלילא הני אמרי

יש אבילות בשבת והני אמרי אין אבילות בשבת

מאן דאמר יש אבילות בשבת דקתני עולה מאן דאמר אין אבילות בשבת דקתני אינה מפסקת

אי סלקא דעתך יש אבילות בשבת השתא אבילות נהגא אפסוקי מיבעיא

ואלא הא קתני עולה איידי דקבעי למיתנא סיפא אינן עולים תנא רישא עולה

ולמאן דאמר יש אבילות בשבת הא קתני אינה מפסקת משום דקבעי למיתנא סיפא מפסיקין תנא רישא אינה מפסקת

לימא כתנאי מי שמתו מוטל לפניו אוכל בבית אחר אין לו בית אחר אוכל בבית חברו אין לו בית חברו עושה לו מחיצה עשרה טפחים אין לו דבר לעשות מחיצה מחזיר פניו ואוכל

ואינו מיסב ואוכל ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואין מברך ואין מזמן ואין מברכין עליו ואין מזמנין עליו ופטור מקריאת שמע ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה

ובשבת מיסב ואוכל ואוכל בשר ושותה יין ומברך ומזמן ומברכין ומזמנין עליו וחייב בקריאת שמע ובתפילה ובתפילין ובכל מצות האמורות בתורה רבן גמליאל אומר מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן

ואמר רבי יוחנן תשמיש המטה איכא בינייהו

מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר יש אבילות בשבת ומר סבר אין אבילות בשבת

ממאי דלמא עד כאן לא קאמר תנא קמא התם אלא משום דמתו מוטל לפניו אבל הכא דאין מתו מוטל לפניו לא

ועד כאן לא קאמר רבן גמליאל התם דאכתי לא חל אבילות עליה אבל הכא דחל אבילות עליה הכי נמי

גלול כלפי מעלה