Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט׳ באדר א׳ תשפ״ב | 10 פברואר 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

מועד קטן כט

סיום מועד קטן מוקדש ע”י שרה ברלוביץ לזכר נשמת חמותה, שרה טייבא בת דוד שלמה.

סיום מועד קטן מוקדש ע”י מרים טננבאום לזכר נשמת אביה, יעקב יצחק בן משה נחום הלוי ומרים אסתר.

כמו שהאבל זוכה ליחס של כבוד ויושב בראשו גם חתן יושב בראש – זה נדרש מפסוק המקשר בין חתן לכהן, שגם הוא יושב בראש. רגע המוות מתואר באמצעות דימויים המראים עד כמה קשה רגע זה. באילו מילים צריך להשתמש כשנפרדים מהמת? באילו מילים יש להשתמש כשנפרדים מאחד שחי? אלו נדרשים מפסוקים עם ה’ ואברהם, ומיתרו ומשה. הפסוק בתהלים פד:ח “ילכו מחיל אל חיל…” מבואר בשתי דרכים שונות בסוף המסכת – או מי שהולך מבית הכנסת לבית המדרש ולהיפך או תלמידי חכמים בכלל והוא מתייחס לעולם הזה ולעולם הבא.

הדרן עלך מסכת מועד קטן!! הורידו כאן את הטקסט לאמירת ההדרן

 

כציפורי בפי הוושט רבי יוחנן אמר כפטירי בפי וושט

ואמר רבי לוי בר חיתא הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום אלא לך בשלום הנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום

הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום אלא לך בשלום שנאמר ואתה תבא אל אבותיך בשלום

הנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום שהרי דוד שאמר לאבשלום לך בשלום הלך ונתלה יתרו שאמר למשה לך לשלום הלך והצליח

ואמר רבי לוי כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש ומבית המדרש לבית הכנסת זוכה ומקבל פני שכינה שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון

אמר רב חייא בר אשי אמר רב תלמידי חכמים אין להם מנוחה אפילו לעולם הבא שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון

הדרן עלך ואלו מגלחין וסליקא לה מסכת מועד קטן

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

להעמיק בדף

WhatsApp Image 2022-02-11 at 08.58.05

סיום מסכת מועד קטן

מוזמנות ומוזמנים להצטרף אלינו לסיום מסכת מועד קטן של הדרן! בואו ללמוד, להקשיב, ולחגוג יחד עוד אבן דרך חשובה במסע הדף היומי. הסיום התקיים ביום חמישי, אור לי’ באדר א, 10.2 מה בתכנית? הרבנית מישל פרבר ד”ר תהילה אליצור – “מפני ששמחה היא לו” נעה גלנט – הכירו את הלומדת   מסיימת את המסכת? לחצו כאן לטקסט…

מועד קטן כט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

מועד קטן כט

כציפורי בפי הוושט רבי יוחנן אמר כפטירי בפי וושט

ואמר רבי לוי בר חיתא הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום אלא לך בשלום הנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום

הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום אלא לך בשלום שנאמר ואתה תבא אל אבותיך בשלום

הנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום שהרי דוד שאמר לאבשלום לך בשלום הלך ונתלה יתרו שאמר למשה לך לשלום הלך והצליח

ואמר רבי לוי כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש ומבית המדרש לבית הכנסת זוכה ומקבל פני שכינה שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון

אמר רב חייא בר אשי אמר רב תלמידי חכמים אין להם מנוחה אפילו לעולם הבא שנאמר ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלהים בציון

הדרן עלך ואלו מגלחין וסליקא לה מסכת מועד קטן

גלול כלפי מעלה