Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט״ו בשבט תשפ״ב | 17 ינואר 2022

מועד קטן ה

הדף היום מוקדש ע"י דויד ומיצי גפן לזכר נשמת רבנית שרה הנה רבינוביץ.

הדף היום מוקדש ע"י טליה קרשנבאום לכבוד אריאלה פרנקסטון מוריס.

הדף היום מוקדש ע"י ורד ווקסלר לזכר נשמת סבתה, מורטי מרגרט רנטה שרה בת לילו.

אפשר לתקן תעלת מים שבורה אבל האם אפשר לחפור חדש בחול המועד אם זה נחוץ לציבור? רבי יעקב בשם רבי יוחנן מתיר, אולם מועלית נגדו שאלה מברייתא שאומרת בבירור שאסור לחפור. עם זאת, לא ברור אם הברייתא מתייחסת למקרה בו היא נחוצה לציבור או לא. ישנן דרכים שונות לקרוא את הברייתא. האם משנתנו יכולה לספק הוכחה לדברי רבי יוחנן? היכן המקור בתורה לצורך ציון קברים כדי הכהנים ידעו לא לעבור שם? יש הרבה תשובות לשאלה זו. מקומות שיש בהם טומאה שמטמאים בטומאת אוהל צריכים ציון, אבל לא טומאה שרק מטמא מגע ומשא. אי אפשר לציין קבר בחול המועד אם ברור לכל שיש שם קבר. אבל אם יש ספק, כגון עצים וסלעים סמוכים לבית הקברות שבולטים למעל רשות הרבים או בית הפרס (ספק טומאה) ניתן לשים ציונים בחול המועד. מהו המקרה של עצים וסלעים שבולטים או בית הפרס? ישנם שלושה מקרים שיכולים להיחשב כבית הפרס. רב פפא סובר שלא כל המקרים של בית הפרס דורשים ציון. איזה מהם לא? למה?

קילקולי המים שברשות הרבים וכו׳: חטיטה אין חפירה לא

אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן לא שנו אלא שאין רבים צריכין להם אבל רבים צריכין להם אפילו חפירה מותר

וכי רבים צריכין להם מי שרי והתניא חוטטין בורות שיחין ומערות של יחיד ואין צריך לומר של רבים ואין חופרין בורות שיחין ומערות של רבים ואין צריך לומר של יחיד מאי לאו בשרבים צריכין להם

לא בשאין רבים צריכין להם

דכוותה גבי יחיד שאין יחיד צריך להם חטיטה מי שרי והתניא בורות שיחין ומערות של יחיד כונסין מים לתוכן אבל לא חוטטין ולא שפין את סדקיהן ושל רבים חוטטין אותן ושפין את סדקיהן

ואלא מאי בשיחיד צריך להם דכוותה גבי רבים בשרבים צריכין להם חפירה מי אסיר והתניא בורות שיחין ומערות של יחיד כונסין מים לתוכן וחוטטין אותן אבל לא שפין את סדקיהן ולא חוטטין לתוכן ולא סדין אותן בסיד ושל רבים חופרין אותן וסדין אותן בסיד

אלא קשיא הך קמייתא תריץ הכי חוטטין בורות של יחיד בשיחיד צריך להם ואין צריך לומר בשל רבים כשרבים צריכין להם דאפילו חפירה מותר

ואין חופרין בורות שיחין ומערות של רבים בשאין רבים צריכין להם ואין צריך לומר של יחיד דכי אין יחיד צריך להם אפילו חטיטה נמי אסור

אמר רב אשי מתניתין נמי דיקא דקתני עושין כל צורכי רבים כל לאתויי מאי לאו לאתויי חפירה

לא לאתויי הא דתניא יוצאין לקווץ את הדרכים ולתקן את הרחובות ואת האסטרטאות ולמוד את המקואות וכל מקוה שאין בו ארבעים סאה מרגילין לתוכו ארבעים סאה

ומנין שאם לא יצאו ועשו כל אלו שכל דמים שנשפכו שם מעלה עליהם הכתוב כאילו הם שפכום תלמוד לומר והיה עליך דמים

הא בהדיא קתני לה ומתקנין את הדרכים ואת הרחובות ואת המקואות ועושין כל צורכי רבים לאתויי מאי לאו לאתויי חפירה שמע מינה:

מצינין את הקברות: אמר רבי שמעון בן פזי רמז לציון קברות מן התורה מנין תלמוד לומר וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון

אמר ליה רבינא לרב אשי הא מקמי דליתי יחזקאל מאן אמר וליטעמיך הא דאמר רב חסדא דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו מדברי יחזקאל בן בוזי למדנו כל בן נכר ערל לב וערל בשר לא יבא אל מקדשי לשרתני

מקמי דליתי יחזקאל מאן אמר אלא גמרא גמירי לה ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא הכא נמי גמרא גמירי לה ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא

רבי אבהו אמר מהכא וטמא טמא יקרא טומאה קוראה לו ואומרת לו פרוש וכן אמר רבי עוזיאל בר בריה דרבי עוזיאל רבה טומאה קוראה לו ואומרת לו פרוש

והאי להכי הוא דאתא ההוא מיבעי ליה לכדתניא וטמא טמא יקרא צריך להודיע צערו לרבים ורבים מבקשין עליו רחמים

אם כן ליכתוב וטמא יקרא מאי וטמא טמא שמעת מינה תרתי

אביי אמר מהכא ולפני עור לא תתן מכשול רב פפא אמר ואמר סלו סלו פנו דרך

רב חיננא אמר הרימו מכשול מדרך עמי רבי יהושע בריה דרב אידי אמר והודעת להם את הדרך אשר ילכו בה

מר זוטרא אמר והזרתם את בני ישראל מטומאתם רב אשי אמר ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתי

רבינא אמר ושם דרך אראנו בישע אלהים

אמר רבי יהושע בן לוי כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא שנאמר ושם דרך אל תקרי ושם אלא ושם דרך אראנו בישע אלהים

רבי ינאי הוה ליה ההוא תלמידא דכל יומא הוה מקשי ליה בשבתא דריגלא לא הוה מקשי ליה


קרי עליה ושם דרך אראנו בישע אלהים

תנו רבנן אין מצינין לא על כזית מן המת ולא על עצם כשעורה ולא על דבר שאינו מטמא באהל אבל מצינין על השדרה ועל הגולגולת על רוב בנין ועל רוב מנין המת

ואין מצינין על הוודאות אבל מצינין על הספיקות ואלו הן הספיקות סככות ופרעות ובית הפרס ואין מעמידין ציון במקום טומאה שלא להפסיד את הטהרות ואין מרחיקין ציון ממקום טומאה שלא להפסיד את ארץ ישראל

וכזית מן המת אינו מטמא באהל והא תנן אלו שמטמאין באהל כזית מן המת

אמר רב פפא הכא בכזית מצומצם עסקינן דסוף סוף מיחסר חסר מוטב ישרפו עליו תרומה וקדשים לפי שעה ואל ישרפו עליו לעולם

ואלו הן הספיקות סככות ופרעות

סככות אילן המיסך על הארץ

פרעות אבנים פרועות היוצאות מן הגדר

בית הפרס כדתנן החורש את הקבר הרי הוא עושה בית הפרס וכמה הוא עושה מלא מענה מאה אמה

ובית הפרס מי מטמא באהל והאמר רב יהודה אמר שמואל מנפח אדם בית הפרס והולך

ורב יהודה בר אמי משמיה דעולא אמר בית הפרס שנידש טהור

אמר רב פפא לא קשיא כאן בשדה שאבד בה קבר כאן בשדה שנחרש בה קבר

ושדה שנחרש בה קבר בית הפרס קרי ליה אין והתנן שלשה בית הפרס הן שדה שנאבד בה קבר ושדה שנחרש בה קבר ושדה בוכין

מאי שדה בוכין רב יהושע בר אבא משמיה דעולא אמר שדה שמפטירין בה מתים

וטעמא מאי אמר אבימי משום יאוש בעלים נגעו בה

ושדה שנחרש בה קבר לא בעי ציון והא תניא מצא שדה מצוינת ואין ידוע מה טיבה יש בה אילנות בידוע שנחרש בה קבר אין בה אילנות בידוע שאבד בה קבר

רבי יהודה אומר עד שיהא שם זקן או תלמיד לפי שאין הכל בקיאין בדבר

אמר רב פפא כי תניא ההיא בשדה שאבד בה קבר דציינוה יש בה אילנות בידוע שנחרש בה קבר אין בה אילנות בידוע שאבד בה קבר

וליחוש דלמא אילנות מגואי וקבר מבראי

כדאמר עולא בעומדין על הגבולין הכא נמי בעומדין על הגבולין


להעמיק בדף

7

הקדמה למסכת מועד קטן

האזינו לפודקאסט:

מועד קטן ה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

מועד קטן ה

קילקולי המים שברשות הרבים וכו׳: חטיטה אין חפירה לא

אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן לא שנו אלא שאין רבים צריכין להם אבל רבים צריכין להם אפילו חפירה מותר

וכי רבים צריכין להם מי שרי והתניא חוטטין בורות שיחין ומערות של יחיד ואין צריך לומר של רבים ואין חופרין בורות שיחין ומערות של רבים ואין צריך לומר של יחיד מאי לאו בשרבים צריכין להם

לא בשאין רבים צריכין להם

דכוותה גבי יחיד שאין יחיד צריך להם חטיטה מי שרי והתניא בורות שיחין ומערות של יחיד כונסין מים לתוכן אבל לא חוטטין ולא שפין את סדקיהן ושל רבים חוטטין אותן ושפין את סדקיהן

ואלא מאי בשיחיד צריך להם דכוותה גבי רבים בשרבים צריכין להם חפירה מי אסיר והתניא בורות שיחין ומערות של יחיד כונסין מים לתוכן וחוטטין אותן אבל לא שפין את סדקיהן ולא חוטטין לתוכן ולא סדין אותן בסיד ושל רבים חופרין אותן וסדין אותן בסיד

אלא קשיא הך קמייתא תריץ הכי חוטטין בורות של יחיד בשיחיד צריך להם ואין צריך לומר בשל רבים כשרבים צריכין להם דאפילו חפירה מותר

ואין חופרין בורות שיחין ומערות של רבים בשאין רבים צריכין להם ואין צריך לומר של יחיד דכי אין יחיד צריך להם אפילו חטיטה נמי אסור

אמר רב אשי מתניתין נמי דיקא דקתני עושין כל צורכי רבים כל לאתויי מאי לאו לאתויי חפירה

לא לאתויי הא דתניא יוצאין לקווץ את הדרכים ולתקן את הרחובות ואת האסטרטאות ולמוד את המקואות וכל מקוה שאין בו ארבעים סאה מרגילין לתוכו ארבעים סאה

ומנין שאם לא יצאו ועשו כל אלו שכל דמים שנשפכו שם מעלה עליהם הכתוב כאילו הם שפכום תלמוד לומר והיה עליך דמים

הא בהדיא קתני לה ומתקנין את הדרכים ואת הרחובות ואת המקואות ועושין כל צורכי רבים לאתויי מאי לאו לאתויי חפירה שמע מינה:

מצינין את הקברות: אמר רבי שמעון בן פזי רמז לציון קברות מן התורה מנין תלמוד לומר וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון

אמר ליה רבינא לרב אשי הא מקמי דליתי יחזקאל מאן אמר וליטעמיך הא דאמר רב חסדא דבר זה מתורת משה רבינו לא למדנו מדברי יחזקאל בן בוזי למדנו כל בן נכר ערל לב וערל בשר לא יבא אל מקדשי לשרתני

מקמי דליתי יחזקאל מאן אמר אלא גמרא גמירי לה ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא הכא נמי גמרא גמירי לה ואתא יחזקאל ואסמכה אקרא

רבי אבהו אמר מהכא וטמא טמא יקרא טומאה קוראה לו ואומרת לו פרוש וכן אמר רבי עוזיאל בר בריה דרבי עוזיאל רבה טומאה קוראה לו ואומרת לו פרוש

והאי להכי הוא דאתא ההוא מיבעי ליה לכדתניא וטמא טמא יקרא צריך להודיע צערו לרבים ורבים מבקשין עליו רחמים

אם כן ליכתוב וטמא יקרא מאי וטמא טמא שמעת מינה תרתי

אביי אמר מהכא ולפני עור לא תתן מכשול רב פפא אמר ואמר סלו סלו פנו דרך

רב חיננא אמר הרימו מכשול מדרך עמי רבי יהושע בריה דרב אידי אמר והודעת להם את הדרך אשר ילכו בה

מר זוטרא אמר והזרתם את בני ישראל מטומאתם רב אשי אמר ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתי

רבינא אמר ושם דרך אראנו בישע אלהים

אמר רבי יהושע בן לוי כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא שנאמר ושם דרך אל תקרי ושם אלא ושם דרך אראנו בישע אלהים

רבי ינאי הוה ליה ההוא תלמידא דכל יומא הוה מקשי ליה בשבתא דריגלא לא הוה מקשי ליה


קרי עליה ושם דרך אראנו בישע אלהים

תנו רבנן אין מצינין לא על כזית מן המת ולא על עצם כשעורה ולא על דבר שאינו מטמא באהל אבל מצינין על השדרה ועל הגולגולת על רוב בנין ועל רוב מנין המת

ואין מצינין על הוודאות אבל מצינין על הספיקות ואלו הן הספיקות סככות ופרעות ובית הפרס ואין מעמידין ציון במקום טומאה שלא להפסיד את הטהרות ואין מרחיקין ציון ממקום טומאה שלא להפסיד את ארץ ישראל

וכזית מן המת אינו מטמא באהל והא תנן אלו שמטמאין באהל כזית מן המת

אמר רב פפא הכא בכזית מצומצם עסקינן דסוף סוף מיחסר חסר מוטב ישרפו עליו תרומה וקדשים לפי שעה ואל ישרפו עליו לעולם

ואלו הן הספיקות סככות ופרעות

סככות אילן המיסך על הארץ

פרעות אבנים פרועות היוצאות מן הגדר

בית הפרס כדתנן החורש את הקבר הרי הוא עושה בית הפרס וכמה הוא עושה מלא מענה מאה אמה

ובית הפרס מי מטמא באהל והאמר רב יהודה אמר שמואל מנפח אדם בית הפרס והולך

ורב יהודה בר אמי משמיה דעולא אמר בית הפרס שנידש טהור

אמר רב פפא לא קשיא כאן בשדה שאבד בה קבר כאן בשדה שנחרש בה קבר

ושדה שנחרש בה קבר בית הפרס קרי ליה אין והתנן שלשה בית הפרס הן שדה שנאבד בה קבר ושדה שנחרש בה קבר ושדה בוכין

מאי שדה בוכין רב יהושע בר אבא משמיה דעולא אמר שדה שמפטירין בה מתים

וטעמא מאי אמר אבימי משום יאוש בעלים נגעו בה

ושדה שנחרש בה קבר לא בעי ציון והא תניא מצא שדה מצוינת ואין ידוע מה טיבה יש בה אילנות בידוע שנחרש בה קבר אין בה אילנות בידוע שאבד בה קבר

רבי יהודה אומר עד שיהא שם זקן או תלמיד לפי שאין הכל בקיאין בדבר

אמר רב פפא כי תניא ההיא בשדה שאבד בה קבר דציינוה יש בה אילנות בידוע שנחרש בה קבר אין בה אילנות בידוע שאבד בה קבר

וליחוש דלמא אילנות מגואי וקבר מבראי

כדאמר עולא בעומדין על הגבולין הכא נמי בעומדין על הגבולין


גלול כלפי מעלה