Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ג בשבט תשפ״ג | 4 פברואר 2023
  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

נזיר יב – שבת י"ג בשבט

זה הדף של שבת. לצפייה בדף של שישי, לחצו כאן.

הדף היום מוקדש ע"י סוזן גרובר וישנר לע"נ אביה, יהודה גדליה בן סנדר חיים ופרל לרגל מאה שנה להיוולדו.

רבי יוחנן מסביר שאם מינה שליח לקדש לו אשה, מבלי לציין איזו אשה, והשליח מת לפני שחזר, אפשר להניח שקידש אשה לפני מותו והמשלח אסור לקדש עוד אשה משום חשש שכל אשה שיבחר תהיה קרובת האשה שהוא מקודש לה כגון אם, בת, אחות וכו'. ריש לקיש מעלה קושי נגד רבי יוחנן ממשנה בקינים ב:א שבו יש ספק דומה ומותר. מבחינים בין המקרים בדרך במבחינים בדיני ספקות עם כל הקבוע כמחצה על מחצה דמי/כל דפריש מרובא קפריש – יש הבדל בדין בין דברים שנייחים לבין דברים שניידים. רבא אומר שרבי יוחנן יסכים שאם הגבר ימצא אשה ללא קרובי משפחה האסורים עליו או עם אחות שהייתה נשואה בזמן ששלח את השליח, גם אם היא התגרשה עד שהשליח קידש אשה בעבורו, הוא יכול להתחתן איתה. על סמך מה מותר לאשה עם אחות שנתגרשה לאחר ששלח את השליח? ראשית, הם חושבים שזה מבוסס על הנחה מסוימת, אבל זה נדחה על סמך משנתנו עם מי שלקח על עצמו קרבנות של נזיר שיכולים לחול אפילו על מי שאינו נזיר עדיין. בסוף, הגמרא מבדילה בין מי שמקבל על עצמו חובה לבין מינוי שליח, שכן לגבי שליחות, אי אפשר לשלוח שליח לעשות משהו שאי אפשר לעשות בעצמו. האם זה באמת נכון? מקור מובא כדי להראות שזה לא נכון, אבל המקור הזה מוסבר בצורה אחרת. אם נודר נדר על קרבנות חצי נזיר או חצי קרבנות נזיר, מה הדין? אם מישהו אומר שאני אהיה נזיר אם יהיה לי בן, זה אומר מתייחס רק להולדת בן, ולא בת, טומטום או אנדרוגינוס. אבל אם אחד השתמש בשפה ניטרלית מגדרית כגון ולד, אז זה כולל הכל.

צא וקדש לי אשה סתם אסור בכל הנשים שבעולם חזקה שליח עושה שליחותו וכיון דלא פריש ליה הא לא ידע הי ניהו קדיש ליה

איתיביה ריש לקיש לרבי יוחנן קן סתומה שפרחה גוזל אחד מהן לאויר העולם או שפרחה לבין חטאות המתות או שמת אחד מהן יקח זוג לשני

ואילו קן מפורשת אין לו תקנה

ואילו שאר קינין בעלמא מיתקנן ואמאי לימא כל חדא וחדא דלמא האי ניהו

אמר ליה קאמינא אנא אשה דלא ניידא ואמרת לי את איסורא דנייד

וכי תימא הכא נמי נייד אימור בשוקא אשכח וקדיש התם הדרא לניחותא גבי קן מי הדרא

אמר רבא ומודה רבי יוחנן באשה שאין לה לא בת ולא בת בת ולא בת בן ולא אם ולא אם אם ולא אחות ואף על פי שהיתה לה אחות ונתגרשה לאחר מכאן דההיא שריא

מאי טעמא דבההיא שעתא דקא אמר ליה הוה נסיבן לגברי כי משוי שליח במילתא דקיימא קמיה במילתא דלא קיימא קמיה לא משוי שליח

תנן הריני נזיר ועלי לגלח נזיר ושמע חבירו ואמר ואני ועלי לגלח נזיר אם היו פקחין מגלחין זה את זה ואם לאו מגלחין נזירים אחרים בשלמא בתראה איכא קדמאה קמיה אלא קדמאה מי איכא בתראה קמיה


אלא הכי קאמר אי משכחנא דהוי נזיר אגלחיה הכא נמי הכי קאמר ליה אי משכחת דמיגרשה קדיש לי

אמרי לא משוי איניש שליח אלא במילתא דמצי עביד השתא במילתא דלא מצי עביד ליה השתא לא משוי

ולא תא שמע האומר לאפוטרופוס שלו כל נדרים שתדור אשתי מכאן עד שאבוא ממקום פלוני הפר לה והפר לה יכול יהו מופרין תלמוד לומר אישה יקימנו ואישה יפרנו דברי רבי יאשיה ורבי יונתן אומר מצינו בכל מקום ששלוחו של אדם כמותו

טעמא דאמר רחמנא אישה יקימנו ואישה יפירנו הא לאו הכי אפוטרופוס מיפר ואילו גבי דידיה תניא האומר לאשתו כל נדרים שתדורי מכאן ועד שאבא ממקום פלוני יהו קיימין לא אמר כלום הרי הן מופרין רבי אליעזר אומר מופר וחכמים אומרים אינו מופר

קא סלקא דעתין כי אמר רבי יאשיה אליבא דרבנן דאמרי לא מצי מיפר ואי לאו דאמר רחמנא אישה יקימנו ואישה יפירנו אפוטרופוס הוה מיפר

ודלמא אליבא דרבי אליעזר דאמר מצי מיפר אי הכי למה לי לשוויי שליח ליפר לה איהו קסבר דלמא משתלינא או רתחנא או מיטרידנא:

מתני׳ הרי עלי לגלח חצי נזיר ושמע חבירו ואמר ואני עלי לגלח חצי נזיר זה מגלח נזיר שלם וזה מגלח נזיר שלם דברי רבי מאיר וחכמים אומרים זה מגלח חצי נזיר וזה מגלח חצי נזיר:

גמ׳ אמר רבא הכל מודים כל היכא דאמר חצי קרבנות נזיר עלי חצי קרבן מייתי קרבנות חצי נזיר עלי כוליה קרבן בעי איתויי מאי טעמא דהא לא אשכחן נזירות לפלגא

וכי פליגי בלישנא דמתניתין פליגי רבי מאיר סבר כיון דאמר הרי עלי איחייב אכוליה קרבן נזירות וכי קאמר חצי נזירות לאו כל כמיניה ורבנן סברי נדר ופתח עמו הוא:

מתני׳ הריני נזיר לכשיהיה לי בן ונולד לו בן הרי זה נזיר נולד לו בת טומטום ואנדרוגינוס אינו נזיר אם אמר כשיהיה לי ולד אפילו נולד לו בת טומטום ואנדרוגינוס הרי זה נזיר


  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נזיר יב – שבת י"ג בשבט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נזיר יב – שבת י"ג בשבט

צא וקדש לי אשה סתם אסור בכל הנשים שבעולם חזקה שליח עושה שליחותו וכיון דלא פריש ליה הא לא ידע הי ניהו קדיש ליה

איתיביה ריש לקיש לרבי יוחנן קן סתומה שפרחה גוזל אחד מהן לאויר העולם או שפרחה לבין חטאות המתות או שמת אחד מהן יקח זוג לשני

ואילו קן מפורשת אין לו תקנה

ואילו שאר קינין בעלמא מיתקנן ואמאי לימא כל חדא וחדא דלמא האי ניהו

אמר ליה קאמינא אנא אשה דלא ניידא ואמרת לי את איסורא דנייד

וכי תימא הכא נמי נייד אימור בשוקא אשכח וקדיש התם הדרא לניחותא גבי קן מי הדרא

אמר רבא ומודה רבי יוחנן באשה שאין לה לא בת ולא בת בת ולא בת בן ולא אם ולא אם אם ולא אחות ואף על פי שהיתה לה אחות ונתגרשה לאחר מכאן דההיא שריא

מאי טעמא דבההיא שעתא דקא אמר ליה הוה נסיבן לגברי כי משוי שליח במילתא דקיימא קמיה במילתא דלא קיימא קמיה לא משוי שליח

תנן הריני נזיר ועלי לגלח נזיר ושמע חבירו ואמר ואני ועלי לגלח נזיר אם היו פקחין מגלחין זה את זה ואם לאו מגלחין נזירים אחרים בשלמא בתראה איכא קדמאה קמיה אלא קדמאה מי איכא בתראה קמיה


אלא הכי קאמר אי משכחנא דהוי נזיר אגלחיה הכא נמי הכי קאמר ליה אי משכחת דמיגרשה קדיש לי

אמרי לא משוי איניש שליח אלא במילתא דמצי עביד השתא במילתא דלא מצי עביד ליה השתא לא משוי

ולא תא שמע האומר לאפוטרופוס שלו כל נדרים שתדור אשתי מכאן עד שאבוא ממקום פלוני הפר לה והפר לה יכול יהו מופרין תלמוד לומר אישה יקימנו ואישה יפרנו דברי רבי יאשיה ורבי יונתן אומר מצינו בכל מקום ששלוחו של אדם כמותו

טעמא דאמר רחמנא אישה יקימנו ואישה יפירנו הא לאו הכי אפוטרופוס מיפר ואילו גבי דידיה תניא האומר לאשתו כל נדרים שתדורי מכאן ועד שאבא ממקום פלוני יהו קיימין לא אמר כלום הרי הן מופרין רבי אליעזר אומר מופר וחכמים אומרים אינו מופר

קא סלקא דעתין כי אמר רבי יאשיה אליבא דרבנן דאמרי לא מצי מיפר ואי לאו דאמר רחמנא אישה יקימנו ואישה יפירנו אפוטרופוס הוה מיפר

ודלמא אליבא דרבי אליעזר דאמר מצי מיפר אי הכי למה לי לשוויי שליח ליפר לה איהו קסבר דלמא משתלינא או רתחנא או מיטרידנא:

מתני׳ הרי עלי לגלח חצי נזיר ושמע חבירו ואמר ואני עלי לגלח חצי נזיר זה מגלח נזיר שלם וזה מגלח נזיר שלם דברי רבי מאיר וחכמים אומרים זה מגלח חצי נזיר וזה מגלח חצי נזיר:

גמ׳ אמר רבא הכל מודים כל היכא דאמר חצי קרבנות נזיר עלי חצי קרבן מייתי קרבנות חצי נזיר עלי כוליה קרבן בעי איתויי מאי טעמא דהא לא אשכחן נזירות לפלגא

וכי פליגי בלישנא דמתניתין פליגי רבי מאיר סבר כיון דאמר הרי עלי איחייב אכוליה קרבן נזירות וכי קאמר חצי נזירות לאו כל כמיניה ורבנן סברי נדר ופתח עמו הוא:

מתני׳ הריני נזיר לכשיהיה לי בן ונולד לו בן הרי זה נזיר נולד לו בת טומטום ואנדרוגינוס אינו נזיר אם אמר כשיהיה לי ולד אפילו נולד לו בת טומטום ואנדרוגינוס הרי זה נזיר


גלול כלפי מעלה