Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ד בשבט תשפ״ג | 5 פברואר 2023
  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

נזיר יג

הלימוד החודש מוקדש ע"י קבוצת הדרן בסילבר ספרינג לע"נ נחמה בת שמואל צדוק.

הלימוד השבוע מוקדש לעילוי נשמתה של מרים באומל שהלכה לעולמה בשבוע שעבר, ביום הולדתה ה 91. יהי זכרה ברוך. -מנכדותיה האוהבות.

המשנה מדברת על מקרה שבו אדם מקבל על עצמו להיות נזיר במקרה שילד ייוולד, אך הילד מת או בלידה או במהלך שלושים הימים הראשונים. מכיוון שלא ניתן להיות בטוח אם הילד היה בר-קיימא ומת מסיבה אחרת או שמעולם לא היה בר-קיימא מלכתחילה, יש ספק אם ההורה הוא נזיר או לא. הרבנים פוסקים לקולא, כדברי רבי יהודה שספק נזירות להקל. אבל רבי שמעון פוסק לחומרא ומציע לו לומר שאם הילד היה בר קיימא, אני נזיר חובה ואם לא, אקח על עצמי להיות נזיר בנדבה. אם לאחר מכן נולד ילד, יהיה צורך לעשות את אותו הדבר, במקרה שהחובה הקודמת לא קוימה בנזירות הקודמת (אם הראשון לא היה בן-קיימא). הגמרא חוזרת למקרים במשנה בנזיר יב: שבהם אמרו "בן" או "ולד" ונדון מה כלול בכל מונח. הגמרא מסבירה מדוע הייתה צריכה המשנה לכתוב את כל זה – מדוע זה לא היה ברור? רבי אבא שאל את רב הונא: אם הילד שנולד נפטר זמן קצר לאחר הלידה והבעל הפריש בהמות לקרבן הנזיר ואז ילדה אשתו ילד בריא שני (כנראה, המקרה הוא שהיו תאומים). האם הבהמות מקודשות? שאלה זו נשאלת על פי דעתו של רבי יהודה והנפקא מינה היא: האם ניתן לעבוד או לגזוז את אותן בהמות. בן רחומי שאל את אביי על מקרה שבו אחד אמר שהוא יהיה נזיר אם יהיה לו ילד ואז חבר אמר "ועלי". האם התכוון שיהיה נזיר גם כשיהיה לחבר ילד או שיהיה נזיר כשיהיה לו ילד. משאלה זו, הגמרא מוסיפה עוד סדרה של שאלות כגון, האם זה ישתנה אם היה אומר "ואני" במקום "ועלי"? האם ישנה הבדל אם האדם הראשון קיבל על עצמו להיות נזיר אם יולד לאדם שלישי ילד? המשנה מביאה מקרים של מי שקיבל על עצמו להיות נזיר מיד וכאשר יהיה לו ילד. אם לאחר שהוא מתחיל למנות את הנזירות הראשונה, הילד נולד, הוא מסיים את הנזירות הראשונה, מגלח ומביא קרבנות ואז מתחיל למנות את הנזירות השנייה. אבל אם קודם אמר "הריני נזיר כשיהיה לי ילד והריני נזיר, הוא מתחיל למנות את הנזירות השנייה וכשהילד נולד, אם הוא לא סיים, הוא מפסיק את הנזירות השנייה, מונה את הנזירות לילד ואז משלים את הנזירות הראשונה. רבא שואל על מקרה אחר, אך דומה.

הפילה אשתו אינו נזיר רבי שמעון אומר יאמר אם היה בן קיימא הרי אני נזיר חובה ואם לאו הרי אני נזיר נדבה

חזרה וילדה הרי זה נזיר רבי שמעון אומר יאמר אם הראשון בן קיימא הראשון חובה וזו נדבה ואם לאו הראשון נדבה וזו חובה:

גמ׳ האי מאי למימרא משום סיפא בת טומטום ואנדרוגינוס אינו נזיר פשיטא מהו דתימא לכשאבנה הוא דקאמר קא משמע לן דלא:

ואם אמר כשיהיה לי ולד כו׳: פשיטא מהו דתימא ולד דמיחשב ביני אינשי בעינן קא משמע לן:

הפילה אשתו אינו נזיר: מאן קתני לה רבי יהודה דכרי הוא:

רבי שמעון אומר יאמר אם היה בן קיימא הריני נזיר חובה ואם לאו הריני נזיר נדבה: בעא מיניה רבי אבא מרב הונא הריני נזיר לכשיהיה לי בן והפילה אשתו והפריש קרבן וחזרה וילדה מהו

אליבא דמאן אי אליבא דרבי שמעון מאי תיבעי ליה הא אמר רבי שמעון ספק נזירות להחמיר ואלא אליבא דרבי יהודה דאמר ספק נזירות להקל מאי קדוש או לא קדוש

מאי נפקא מינה לגיזתו ולעבוד בו תיקו

בעא מיניה בן רחומי מאביי הריני נזיר לכשיהא לי בן ושמע חבירו ואמר ועלי מהו אדיבוריה משמע או אגופיה משמע

אם תמצי לומר אגופיה משמע אמר הריני נזיר לכשיהא לי בן ושמע חבירו ואמר ואני מהו אנפשיה קאמר או דילמא הכי קאמר רחימנא לך כוותיך אם תמצי לומר כל באנפיה


כסיפא ליה מילתא אמר הריני נזיר לכשיהא לפלוני בן ושמע חבירו ואמר ואני מהו מי אמרינן שלא בפניו אנפשיה קאמר או דילמא הכי קאמר ליה רחימנא ליה כוותיך תיבעי:

מתני׳ הריני נזיר ונזיר כשיהיה לי בן התחיל מונה את שלו ואחר כך נולד לו בן משלים את שלו ואחר כך מונה את של בנו הריני נזיר כשיהיה לי בן ונזיר התחיל מונה את שלו ואחר כך נולד לו בן מניח את שלו ומונה את של בנו ואחר כך משלים את שלו:

גמ׳ בעי רבא אמר הריני נזיר לאחר עשרים יום ומעכשיו מאה יום מהו כיון דהלין מאה בעשרין לא שלמין לא חיילין או דילמא כיון דאית ליה גידול שער לבסוף חיילין

ותיבעי ליה נזירות מועטת חדא מגו חדא קא מיבעיא ליה


  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נזיר יג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נזיר יג

הפילה אשתו אינו נזיר רבי שמעון אומר יאמר אם היה בן קיימא הרי אני נזיר חובה ואם לאו הרי אני נזיר נדבה

חזרה וילדה הרי זה נזיר רבי שמעון אומר יאמר אם הראשון בן קיימא הראשון חובה וזו נדבה ואם לאו הראשון נדבה וזו חובה:

גמ׳ האי מאי למימרא משום סיפא בת טומטום ואנדרוגינוס אינו נזיר פשיטא מהו דתימא לכשאבנה הוא דקאמר קא משמע לן דלא:

ואם אמר כשיהיה לי ולד כו׳: פשיטא מהו דתימא ולד דמיחשב ביני אינשי בעינן קא משמע לן:

הפילה אשתו אינו נזיר: מאן קתני לה רבי יהודה דכרי הוא:

רבי שמעון אומר יאמר אם היה בן קיימא הריני נזיר חובה ואם לאו הריני נזיר נדבה: בעא מיניה רבי אבא מרב הונא הריני נזיר לכשיהיה לי בן והפילה אשתו והפריש קרבן וחזרה וילדה מהו

אליבא דמאן אי אליבא דרבי שמעון מאי תיבעי ליה הא אמר רבי שמעון ספק נזירות להחמיר ואלא אליבא דרבי יהודה דאמר ספק נזירות להקל מאי קדוש או לא קדוש

מאי נפקא מינה לגיזתו ולעבוד בו תיקו

בעא מיניה בן רחומי מאביי הריני נזיר לכשיהא לי בן ושמע חבירו ואמר ועלי מהו אדיבוריה משמע או אגופיה משמע

אם תמצי לומר אגופיה משמע אמר הריני נזיר לכשיהא לי בן ושמע חבירו ואמר ואני מהו אנפשיה קאמר או דילמא הכי קאמר רחימנא לך כוותיך אם תמצי לומר כל באנפיה


כסיפא ליה מילתא אמר הריני נזיר לכשיהא לפלוני בן ושמע חבירו ואמר ואני מהו מי אמרינן שלא בפניו אנפשיה קאמר או דילמא הכי קאמר ליה רחימנא ליה כוותיך תיבעי:

מתני׳ הריני נזיר ונזיר כשיהיה לי בן התחיל מונה את שלו ואחר כך נולד לו בן משלים את שלו ואחר כך מונה את של בנו הריני נזיר כשיהיה לי בן ונזיר התחיל מונה את שלו ואחר כך נולד לו בן מניח את שלו ומונה את של בנו ואחר כך משלים את שלו:

גמ׳ בעי רבא אמר הריני נזיר לאחר עשרים יום ומעכשיו מאה יום מהו כיון דהלין מאה בעשרין לא שלמין לא חיילין או דילמא כיון דאית ליה גידול שער לבסוף חיילין

ותיבעי ליה נזירות מועטת חדא מגו חדא קא מיבעיא ליה


גלול כלפי מעלה