Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ג׳ בשבט תשפ״ג | 25 ינואר 2023
  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

נזיר ב

מסכת נזיר מוקדש ע"י משפחתו של הרב הווארד אלפרט, הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל, בציון שנה לפטירתו.

סימניית מושגים למסכת נזיר

מה הם ביטויים שנחשבים כקבלת נזירות גם אם לא אמר במפורש 'אהיה נזיר'? המשנה דנה בכינויים, לנזיר ולידות, ביטויים המצביעים על כך שאדם רוצה להיות נזיר, אך הם ניסוחים לא שלמים. למה נזיר נמצא בסדר נשים? כדי לענות על כך, מסבירה הגמרא את הקשר בין נזיר לסוטה – מי שרואה סוטה יבין שהיא נגרמה משיכרות ויינדור להיות לנזיר כדי להימנע מיין. מדוע התחילה המשנה בכינויים ואחר כך עברה להסביר ידות לפני שחזרה להסביר כינויים? מה ניתן ללמוד על המבנה הספרותי ממשניות אחרות שיש להן סדר דומה או שונה? אילו כללים מציעה הגמרא? המשנה קבעה שאם אומר "אהא" זה יד לנזיר ואותו אדם הוא נזיר. אולי האדם התכוון "אהיה בצום" ולא התכוון להיות נזיר? שמואל מסביר שהמקרה הוא מקרה שאמר את זה ברגע שעבר נזיר לפניו. האם זה מלמד אותנו מה שמואל סובר לגבי ידים שאינן מוכיחות? אולי האדם התכוון לקחת על עצמו את אחריות הקרבנות של הנזיר העובר ולא להפוך לנזיר בפועל? הגמרא משיבה שמדובר במקרה שהאדם חשב בלבו שהוא מתכוון להיות נזיר. איך זה יכול לעבוד אם באופן כללי אנחנו אומרים שדברים שבלב אינם דברים? המשנה פסקה שאם אומר "אהא נאה" הוא נזיר. אולי התכוונו להתנאות במצוות? שמואל מסביר שמדובר במקרה שהוא אוחז בשערו בזמן שאומר את הדברים. איך יכול להיות שלהיות נזיר נקרא נאה אם החכמים חשוב שמי שהופך להיות נזיר הוא חוטא?

כל כינויי נזירות כנזירות

האומר אהא הרי זה נזיר או אהא נאה נזיר נזיק נזיח פזיח הרי זה נזיר הריני כזה הריני מסלסל הריני מכלכל הרי עלי לשלח פרע הרי זה נזיר

הרי עלי ציפורים רבי מאיר אומר נזיר וחכמים אומרים אינו נזיר:

גמ׳ מכדי תנא בסדר נשים קאי מאי טעמא תני נזיר

תנא אקרא קאי והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר והכי קאמר מי גרם לה לעבירה יין וקאמר כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין

פתח בכינויין ומפרש ידות

אמר רבא ואיתימא כדי חסורי מיחסרא והכי קתני כל כינויי נזירות כנזירות וידות נזירות כנזירות ואלו הן ידות האומר אהא הרי זה נזיר

ולפרוש כינויי ברישא תנא מההוא דסליק ההוא מפרש ברישא כדתנן במה מדליקין ובמה אין מדליקין ומפרש אין מדליקין ברישא

במה טומנין ובמה אין טומנין ומפרש אין טומנין ברישא

במה אשה יוצאה ובמה אינה יוצאה ומפרש לא תצא אשה ברישא

והתנן במה בהמה יוצאה ובמה אינה יוצאה ומפרש יוצא גמל ברישא

יש נוחלין ומנחילין נוחלין ולא מנחילין מנחילין ולא נוחלין לא נוחלין ולא מנחילין ומפרש אלו נוחלין ומנחילין ברישא

אלא לעולם תני הכי ותני הכי

אלא התם דאיסורא דנפשיה הוא מפרש איסורא דנפשיה ברישא גבי בהמה דאיסורא איידי בהמה הוא דאתי מפרש היתירא ברישא


גבי יש נוחלין נמי מפרש עיקר נחלה ברישא

אלא [הכא] לפרוש כינויי ברישא אלא היינו טעם ידות הואיל ואתיין ליה מדרשא חביבין ליה

וליפתח בהון ברישא תנא כי מתחיל מתחיל בעיקר קרבן ולענין פירושי מפרש ידות ברישא:

האומר אהא הרי זה נזיר: דלמא אהא בתענית קאמר אמר שמואל כגון שהיה נזיר עובר לפניו

לימא קסבר שמואל ידים שאינן מוכיחות לא הוויין ידים אמרי בזמן שנזיר עובר לפניו ליכא לספוקא במילתא אחרינא אבל ודאי אין הנזיר עובר לפניו אמרינן דלמא אהא בתענית קאמר

ודלמא לפוטרו מן קרבנותיו קאמר דקאמר בלבו

אי הכי מאי למימרא מהו דתימא בעינן פיו ולבו שוין קא משמע לן:

אהא נאה נזיר: ודלמא אנאה לפניו במצות כדתניא זה אלי ואנוהו אנאה לפניו במצות אעשה לפניו סוכה נאה לולב נאה ציצית נאה אכתוב לפניו ספר תורה נאה ואכרכנו בשיראין נאים

אמר שמואל שתפוס בשערו ואמר אנאה

נזירא מילתא דעבירה ואמרינן ליה נאה


  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon

נזיר זו מעלה או חטא? דיון ראשון – במחשבה שניה

במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר  

ayelet he nazir

הקדמה למסכת נזיר

להאזנה: https://traffic.libsyn.com/secure/hadran-he/Introduction_to_Nazir_Hebrew.mp3  

נזיר ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נזיר ב

כל כינויי נזירות כנזירות

האומר אהא הרי זה נזיר או אהא נאה נזיר נזיק נזיח פזיח הרי זה נזיר הריני כזה הריני מסלסל הריני מכלכל הרי עלי לשלח פרע הרי זה נזיר

הרי עלי ציפורים רבי מאיר אומר נזיר וחכמים אומרים אינו נזיר:

גמ׳ מכדי תנא בסדר נשים קאי מאי טעמא תני נזיר

תנא אקרא קאי והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר והכי קאמר מי גרם לה לעבירה יין וקאמר כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין

פתח בכינויין ומפרש ידות

אמר רבא ואיתימא כדי חסורי מיחסרא והכי קתני כל כינויי נזירות כנזירות וידות נזירות כנזירות ואלו הן ידות האומר אהא הרי זה נזיר

ולפרוש כינויי ברישא תנא מההוא דסליק ההוא מפרש ברישא כדתנן במה מדליקין ובמה אין מדליקין ומפרש אין מדליקין ברישא

במה טומנין ובמה אין טומנין ומפרש אין טומנין ברישא

במה אשה יוצאה ובמה אינה יוצאה ומפרש לא תצא אשה ברישא

והתנן במה בהמה יוצאה ובמה אינה יוצאה ומפרש יוצא גמל ברישא

יש נוחלין ומנחילין נוחלין ולא מנחילין מנחילין ולא נוחלין לא נוחלין ולא מנחילין ומפרש אלו נוחלין ומנחילין ברישא

אלא לעולם תני הכי ותני הכי

אלא התם דאיסורא דנפשיה הוא מפרש איסורא דנפשיה ברישא גבי בהמה דאיסורא איידי בהמה הוא דאתי מפרש היתירא ברישא


גבי יש נוחלין נמי מפרש עיקר נחלה ברישא

אלא [הכא] לפרוש כינויי ברישא אלא היינו טעם ידות הואיל ואתיין ליה מדרשא חביבין ליה

וליפתח בהון ברישא תנא כי מתחיל מתחיל בעיקר קרבן ולענין פירושי מפרש ידות ברישא:

האומר אהא הרי זה נזיר: דלמא אהא בתענית קאמר אמר שמואל כגון שהיה נזיר עובר לפניו

לימא קסבר שמואל ידים שאינן מוכיחות לא הוויין ידים אמרי בזמן שנזיר עובר לפניו ליכא לספוקא במילתא אחרינא אבל ודאי אין הנזיר עובר לפניו אמרינן דלמא אהא בתענית קאמר

ודלמא לפוטרו מן קרבנותיו קאמר דקאמר בלבו

אי הכי מאי למימרא מהו דתימא בעינן פיו ולבו שוין קא משמע לן:

אהא נאה נזיר: ודלמא אנאה לפניו במצות כדתניא זה אלי ואנוהו אנאה לפניו במצות אעשה לפניו סוכה נאה לולב נאה ציצית נאה אכתוב לפניו ספר תורה נאה ואכרכנו בשיראין נאים

אמר שמואל שתפוס בשערו ואמר אנאה

נזירא מילתא דעבירה ואמרינן ליה נאה


גלול כלפי מעלה