Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ח בשבט תשפ״ג | 19 פברואר 2023
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

נזיר כז

הדף היום מוקדש ע"י קרול רובינסון וארט גולד לע"נ אמה של ארט שרה בת אברהם וזיכה ריחא בציון תשע שנים לפטירתה.

רב שימי בר אשי העלה קושי עם אלה שהגבילו את הדין 'מעות סתומים יפלו לנדבה' למעות בלבד ולא בהמות ולא חתיכות של כסף ולא ערימות של קורות. רב שימי הראה שגם ציפורים יכולות להישאר סתומות עד לשלב מאוחר יותר. רב פפא הגיב עם משנה שמראה שבהמות נחשבות למפורשות אפילו אם הם רק הפריש הבהמות בלי לייחס כל בהמה לקרבן המתאים, כגון מישהו הפריש כבשה, כבש ואיל לקרבנות נזיר בלי לפרש איזה בהמה ייקרב כאיזה קרבן. רב שימי דוחה את דברי רב פפא שכן כאשר מציינים את הבהמות המסוימות האלו, ברור אילו נועדו לאיזה קרבן, שכן התורה אומרת במפורש שלחטאת יביא כבשה, לעולה כבש ולשלמים איל, ולכן זה נחשב כמפרש. בנזיר כו:, רב נחמן קבע כי אף על פי שדין מעות סתומים אינו חל על בהמה, הוא יחול על בהמה בעלת מום, שכן ניתן למכור אותה מיד ולכן נחשב ככסף. רב המנונא ורבא מביאים מקורות תנאיים כדי להעלות קושי על דברי רב נחמן.

אמר ליה וליטעמיך הא דתנן רבן שמעון בן גמליאל אומר הביא שלש בהמות ולא פירש הראויה לחטאת תקרב חטאת לעולה תקרב עולה לשלמים תקרב שלמים אמאי הא אמרת בהמה לאו כמפורשת דמיא

אמר ליה התם ולקח ועשה

אמר רחמנא אי בלקיחת בעלים אי בעשיית כהן הכא נמי


מי מצית אמרת הדין דחטאת תקרב עולה הכא נקבה הכא זכר

מתיב רב המנונא ומי אמרינן בהמה בעלת מום כסתומה דמיא תא שמע כיצד אמרו האיש מגלח על נזירות אביו בזמן שהיה הוא ואביו נזירים והפריש אביו מעות לנזירותו ומת ואמר הריני נזיר על מנת שאגלח על מעות אבא

היו לו מעות סתומות יפלו לנדבה היתה לו בהמה מופרשת חטאת תמות עולה תקרב עולה ושלמים יקרבו שלמים מאי לאו אפילו בעלת מום

לא תמימה אבל בעלת מום כסתומה דמיא מאי איריא מעות לימא היתה לו בהמה בעלת מום יפלו לנדבה

הכי נמי בעלת מום למאי קדישא לדמי דמי היינו מעות

מתיב רבא קרבנו בקרבנו הוא יוצא ואינו יוצא בקרבן אביו יכול לא יצא בקרבנו של אביו שהפריש מן הקלה על החמורה או מן החמורה על הקלה

אבל יוצא בקרבן שהפריש אביו מן הקלה על הקלה או מן החמורה על החמורה תלמוד לומר קרבנו קרבנו בקרבנו הוא יוצא ואינו יוצא בקרבנו של אביו

יכול לא יצא בקרבן אביו בבהמה שהפריש אפילו מן הקלה על הקלה מן החמורה על החמורה שהרי אין אדם מגלח על בהמת אביו בנזירות אבל יוצא במעות שהפריש אביו אפילו מן החמורה על הקלה או מן הקלה על החמורה שהרי אדם מגלח על מעות אביו בנזירות


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נזיר כז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נזיר כז

אמר ליה וליטעמיך הא דתנן רבן שמעון בן גמליאל אומר הביא שלש בהמות ולא פירש הראויה לחטאת תקרב חטאת לעולה תקרב עולה לשלמים תקרב שלמים אמאי הא אמרת בהמה לאו כמפורשת דמיא

אמר ליה התם ולקח ועשה

אמר רחמנא אי בלקיחת בעלים אי בעשיית כהן הכא נמי


מי מצית אמרת הדין דחטאת תקרב עולה הכא נקבה הכא זכר

מתיב רב המנונא ומי אמרינן בהמה בעלת מום כסתומה דמיא תא שמע כיצד אמרו האיש מגלח על נזירות אביו בזמן שהיה הוא ואביו נזירים והפריש אביו מעות לנזירותו ומת ואמר הריני נזיר על מנת שאגלח על מעות אבא

היו לו מעות סתומות יפלו לנדבה היתה לו בהמה מופרשת חטאת תמות עולה תקרב עולה ושלמים יקרבו שלמים מאי לאו אפילו בעלת מום

לא תמימה אבל בעלת מום כסתומה דמיא מאי איריא מעות לימא היתה לו בהמה בעלת מום יפלו לנדבה

הכי נמי בעלת מום למאי קדישא לדמי דמי היינו מעות

מתיב רבא קרבנו בקרבנו הוא יוצא ואינו יוצא בקרבן אביו יכול לא יצא בקרבנו של אביו שהפריש מן הקלה על החמורה או מן החמורה על הקלה

אבל יוצא בקרבן שהפריש אביו מן הקלה על הקלה או מן החמורה על החמורה תלמוד לומר קרבנו קרבנו בקרבנו הוא יוצא ואינו יוצא בקרבנו של אביו

יכול לא יצא בקרבן אביו בבהמה שהפריש אפילו מן הקלה על הקלה מן החמורה על החמורה שהרי אין אדם מגלח על בהמת אביו בנזירות אבל יוצא במעות שהפריש אביו אפילו מן החמורה על הקלה או מן הקלה על החמורה שהרי אדם מגלח על מעות אביו בנזירות


גלול כלפי מעלה