Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ב באדר תשפ״ג | 5 מרץ 2023
  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

נזיר מא

הדף היום מוקדש לע"נ משה בן דוד, הרב משה פיינשטיין זצ"ל.

לאחר שהציעו שלדברי החכמים עדיין לא ניתן להסיק מהמילה "זקנו" שהדרך היחידה שהמצורע מגלח היא באמצעות תער, הם דוחים הצעה זו משתי סיבות. רבי אליעזר דורש את ההלכה של תגלחת המצורע על ידי תער בלבד מהמילה "ראשו" המוזכרת בפסוק לגבי גילוח המצורע. מה לומדים החכמים מאותה מילה? הם דורשים מכך שציווי גילוח כל שערו דוחה איסור להקיף פאת הראש. מדוע אי אפשר לדרוש זאת מהמילה "זקנו" שדוחה האיסור לגלח פיאות זקנו? למה שניהם נחוצים? מ"ראשו" לומדים שהאיסור להקיף פאת ראשו חל אפילו על מי שמסיר את כל שערות ראשו וגם שמצוות עשה דוחה לא תעשה (גילוח מצורע דוחה איסור הורדת פיאות הראש). מ"זקנו" אנו למדים שהמצורע צריך לגלח בתער. רבי אליעזר לומד שמצוות עשה דוחה לא תעשה מסמיכות ציצית לשעטנז.

ותו אי סלקא דעתך כי עביד במלקט וברהיטני מצוה קא עביד מדלא כתיב תער כריש לקיש דאמר

כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים את שניהם מוטב ואם לאו יבא עשה וידחה את לא תעשה

ורבי אליעזר מאי טעמא יליף מראשו דתניא ראשו מה תלמוד לומר לפי שנאמר גבי נזיר תער לא יעבור על ראשו יכול אף נזיר מצורע כן תלמוד לומר ראשו

ממאי דלמא לעולם אפילו ליקטו במלקט וברהיטני מצוה קעביד וכי תימא תער למה לי למימרא דאפילו בתער סלקא דעתך אמינא הואיל וגבי נזיר כי עביד בתער מיחייב גבי מצורע נמי ליחייב קא משמע לן דלא

אי סלקא דעתך כי עביד במלקט וברהיטני מצוה קעביד מדלא כתב תער כריש לקיש

ורבנן האי ראשו מאי דרשי ביה מיבעי להו למידחי לאו דהקפה דתניא לא תקיפו פאת ראשכם יכול אף מצורע כן תלמוד לומר ראשו

למה לי למכתב ראשו ותיפוק ליה מזקנו דתניא זקנו מה תלמוד לומר לפי שנאמר ופאת זקנם לא יגלחו יכול אף מצורע כן תלמוד לומר זקנו

למה לי למכתב ראשו ולמה לי למכתב זקנו צריכי דאי כתב רחמנא זקנו ולא כתב ראשו הוה אמינא הקפת כל הראש לא שמה הקפה להכי כתב רחמנא ראשו


ואי כתב ראשו ולא כתב זקנו הוה אמינא משמע תרתי דאתי עשה ודחי את לא תעשה ומשמע דהקפת כל הראש שמה הקפה ואכתי בתער מנלן להכי כתב רחמנא זקנו

ורבי אליעזר דאתי עשה ודחי את לא תעשה מנליה יליף מגדילים דתניא לא תלבש שעטנז


  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon

נזיר שמשון – מה בין שמשון הגיבור לנזירות? – במחשבה שניה

נזיר לז-מא במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר

נזיר מא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נזיר מא

ותו אי סלקא דעתך כי עביד במלקט וברהיטני מצוה קא עביד מדלא כתיב תער כריש לקיש דאמר

כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים את שניהם מוטב ואם לאו יבא עשה וידחה את לא תעשה

ורבי אליעזר מאי טעמא יליף מראשו דתניא ראשו מה תלמוד לומר לפי שנאמר גבי נזיר תער לא יעבור על ראשו יכול אף נזיר מצורע כן תלמוד לומר ראשו

ממאי דלמא לעולם אפילו ליקטו במלקט וברהיטני מצוה קעביד וכי תימא תער למה לי למימרא דאפילו בתער סלקא דעתך אמינא הואיל וגבי נזיר כי עביד בתער מיחייב גבי מצורע נמי ליחייב קא משמע לן דלא

אי סלקא דעתך כי עביד במלקט וברהיטני מצוה קעביד מדלא כתב תער כריש לקיש

ורבנן האי ראשו מאי דרשי ביה מיבעי להו למידחי לאו דהקפה דתניא לא תקיפו פאת ראשכם יכול אף מצורע כן תלמוד לומר ראשו

למה לי למכתב ראשו ותיפוק ליה מזקנו דתניא זקנו מה תלמוד לומר לפי שנאמר ופאת זקנם לא יגלחו יכול אף מצורע כן תלמוד לומר זקנו

למה לי למכתב ראשו ולמה לי למכתב זקנו צריכי דאי כתב רחמנא זקנו ולא כתב ראשו הוה אמינא הקפת כל הראש לא שמה הקפה להכי כתב רחמנא ראשו


ואי כתב ראשו ולא כתב זקנו הוה אמינא משמע תרתי דאתי עשה ודחי את לא תעשה ומשמע דהקפת כל הראש שמה הקפה ואכתי בתער מנלן להכי כתב רחמנא זקנו

ורבי אליעזר דאתי עשה ודחי את לא תעשה מנליה יליף מגדילים דתניא לא תלבש שעטנז


גלול כלפי מעלה