Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ׳ באדר תשפ״ג | 13 מרץ 2023
  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

נזיר מט

הדף היום מוקדש ע"י גרשון, ז'ק, רבקה, איציק, יוני, רפי ותמי לכבוד יום הולדתה של נעמי כהן.

לדעת רבי עקיבא מדוע היה צורך שהפסוק יכלול גם אב וגם אם – מדוע לא יכולנו ללמוד אחד מהשני? הגמרא מסבירה הבדלים בין השניים שבגללם אולי היה מקום לטעות לחשוב שאפשר להיטמא לאחד מהם ולא השני. מה לומד רבי עקיבא מהפסוק "על כל נפשות מת לא יבא" המוזכר בפסוקי הכהן הגדול? אם הנזיר בא במגע עם גופה באופן שהופך אותו לטמא על פי דין תורה, הוא מפסיק את ספירת נזירותו, מטהר את עצמו, מביא קורבנות ואז מתחיל את ספירת הנזירות שלו מלכתחילה. המשנה מפרטת את כל דרכי ההטמאה שיהפכו את הנזיר לטמא ברמה זו. כשרבי מאיר נפטר, ביקש רבי יהודה שתלמידיו לא יאפשרו לתלמידיו של רבי מאיר להיכנס לבית המדרש, שכן הם באים רק לחקור את רבי יהודה בהלכותיהם. סומכוס דחף את עצמו פנימה והחל לצטט את תחילת משנתנו. מיד שאל רבי יהודה על לשונו כשאמר תחילה בכזית מת ואחר כך המת. ברור שהביטוי האחרון (המת) היה מיותר מכיוון שהוא נכלל בביטוי הראשון (כזית מת)!

ולרבי עקיבא מכדי לא שנא כהן גדול לחודיה ולא שנא כהן גדול והוא נזיר נפקא מלאחיו לאביו ולאמו למה לי

צריכי דאי כתב אביו הוה אמינא היינו טעמא דלא מיטמא ליה משום דחזקה בעלמא הוא אבל אמו דידעין דילידתיה ליטמא לה

ואי כתב רחמנא אמו הוה אמינא אמו לא ליטמא לה דלאו אזיל זרעה בתרה אבל אביו כיון דאמר מר למשפחותם לבית אבותם אימא ליטמא ליה קא משמע לן

ועל כל נפשות מת לא יבא למה לי


על כל לאפוקי רחוקים מת לאפוקי קרובים נפשות לאפוקי רביעית דם שיצא משני מתים שמטמא באהל שנאמר על כל נפשות מת לא יבא:

מתני׳ על אלו טומאות הנזיר מגלח על המת ועל כזית מן המת ועל כזית נצל ועל מלא תרווד רקב על השדרה ועל הגולגולת ועל אבר מן המת ועל אבר מן החי שיש עליו בשר כראוי ועל חצי קב עצמות ועל חצי לוג דם

ועל מגען ועל משאן ועל אהילן ועל עצם כשעורה על מגעו ועל משאו

על אלו הנזיר מגלח ומזה בשלישי ובשביעי וסותר את הקודמין ואינו מתחיל למנות אלא עד שיטהר ומביא את קרבנותיו:

גמ׳ תנו רבנן אחר פטירתו של רבי מאיר אמר להן רבי יהודה לתלמידיו אל יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן מפני שקנתרנין הן ולא ללמוד תורה הן באין אלא לקפחני בהלכות הן באין דחק סומכוס ונכנס

אמר להם כך שנה לי רבי מאיר על אלו טומאות הנזיר מגלח על המת ועל כזית מן המת כעס רבי יהודה ואמר להן לא כך אמרתי לכם אל יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן מפני שקנתרנין הן על כזית מן המת מגלח על המת לא כל שכן


  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

להעמיק בדף

גפת בדף היומי

על אבהות ואמהות – גפת 125

מה ההבדל בין אמהות לאבהות? איזה קשר יותר חזק? הקשר של ילד לאביו או לאימו? זהו נושא רגיש שבעולם עכשיו מהווה קרקע לדיונים סוערים, בגמרא ובראשונים ואחרונים אנחנו נפגשים עם דיון אחר עם הקשר אחר. הצטרפו אלינו ללימוד עם אמהות ואבהות בעיניים של הגמרא הראשונים והאחרונים לתובנות עתיקות שיכולות להפגש עם העולם עכשיו. נזיר מט…

נזיר מט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נזיר מט

ולרבי עקיבא מכדי לא שנא כהן גדול לחודיה ולא שנא כהן גדול והוא נזיר נפקא מלאחיו לאביו ולאמו למה לי

צריכי דאי כתב אביו הוה אמינא היינו טעמא דלא מיטמא ליה משום דחזקה בעלמא הוא אבל אמו דידעין דילידתיה ליטמא לה

ואי כתב רחמנא אמו הוה אמינא אמו לא ליטמא לה דלאו אזיל זרעה בתרה אבל אביו כיון דאמר מר למשפחותם לבית אבותם אימא ליטמא ליה קא משמע לן

ועל כל נפשות מת לא יבא למה לי


על כל לאפוקי רחוקים מת לאפוקי קרובים נפשות לאפוקי רביעית דם שיצא משני מתים שמטמא באהל שנאמר על כל נפשות מת לא יבא:

מתני׳ על אלו טומאות הנזיר מגלח על המת ועל כזית מן המת ועל כזית נצל ועל מלא תרווד רקב על השדרה ועל הגולגולת ועל אבר מן המת ועל אבר מן החי שיש עליו בשר כראוי ועל חצי קב עצמות ועל חצי לוג דם

ועל מגען ועל משאן ועל אהילן ועל עצם כשעורה על מגעו ועל משאו

על אלו הנזיר מגלח ומזה בשלישי ובשביעי וסותר את הקודמין ואינו מתחיל למנות אלא עד שיטהר ומביא את קרבנותיו:

גמ׳ תנו רבנן אחר פטירתו של רבי מאיר אמר להן רבי יהודה לתלמידיו אל יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן מפני שקנתרנין הן ולא ללמוד תורה הן באין אלא לקפחני בהלכות הן באין דחק סומכוס ונכנס

אמר להם כך שנה לי רבי מאיר על אלו טומאות הנזיר מגלח על המת ועל כזית מן המת כעס רבי יהודה ואמר להן לא כך אמרתי לכם אל יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן מפני שקנתרנין הן על כזית מן המת מגלח על המת לא כל שכן


גלול כלפי מעלה