Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ט באדר תשפ״ג | 22 מרץ 2023
  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

נזיר נח

הגמרא מביאה שתי דרשות על המילה 'ראשו' בתגלחת המצורע שלכאורה מיותרת. אחד דורש שזה בא להגיד שעשה דוחה לא תעשה של 'לא תקיפו פאת ראשכם.' לפי הדרשה השנייה זה בא להגיד שבנזיר מצורע, בא עשה של מצורע ודוחה עשה ולא תעשה בנזיר – שיכול לגלח שערו. קודם מציעים שהמחלוקת בין הברייתות זה בעניין האם הקפת כל הראש שמה הקפה. דוחים אפשרות זו ומציעים ששניהם מסכימים שהקפת כל הראש של שמה הקפה. אבל אז מתקשים להבין את הברייתא הראשונה ודוחים ואומרים ששניהם מסכימים שהקפת כל הראש אסור גם. מכאן ועל בסיס הבנה זו, הגמרא שואלת שלוש שאלות על כל ברייתא ועונה על כולם. האם גבר יכול לגלח שערות במקומות אחרים בגוף? האם יש בזה איסור משום לא תלבש גבר שמלת אשה כי דרך נשים להוריד שער במקומות מסויימים בגוף ולא גבר. והאם האיסור הוא דאורייתא או דרבנן?

יכול אף מצורע כן תלמוד לומר ראשו ותניא אידך ראשו מה תלמוד לומר לפי שנאמר גבי נזיר תער לא יעבר על ראשו יכול אף נזיר מצורע כן תלמוד לומר ראשו

מאי לאו תנאי היא למאן דאמר מנזיר קסבר הקפת כל הראש לא שמה הקפה וכי אתא קרא למידחי את לא תעשה ועשה ואידך סבר הקפת כל הראש שמה הקפה וכי אתא קרא למידחי לאו גרידא

אמר רבא דכולי עלמא הקפת כל הראש לא שמה הקפה וכי אתא קרא כגון שהקיף ולבסוף גילח כיון דאילו גלחיה בחד זימנא לא מיחייב כי הקיף ולבסוף גילח נמי לא מיחייב

ומי כתב קרא הכי והאמר ריש לקיש כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים את שניהם מוטב ואם לאו יבוא עשה וידחה את לא תעשה

אלא דכולי עלמא הקפת כל הראש שמה הקפה ומאן דמוקים לקרא למידחי לא תעשה ועשה לאו גרידא מנליה

יליף מגדילים דאמר קרא לא תלבש שעטנז ותניא לא תלבש שעטנז הא גדילים תעשה לך מהם

ומאן דנפקא ליה מראשו מאי טעמא לא נפקא ליה מגדילים אמר לך לכדרבא הוא דאתא

דרבא רמי כתיב ונתנו על ציצת הכנף מין כנף פתיל תכלת וכתיב צמר ופשתים יחדו

הא כיצד צמר ופשתים פוטרים בין במינן בין שלא במינן שאר מינין במינן פוטרין שלא במינן אין פוטרין

והאי תנא דמפיק לראשו ללאו גרידא דאתי עשה ודחי את לא תעשה ועשה מנלן נפקא ליה מזקנו

דתניא זקנו מה תלמוד לומר לפי שנאמר ופאת זקנם לא יגלחו יכול אף כהן מצורע כן תלמוד לומר זקנו

ומאן דמפיק ליה לראשו לעשה ולא תעשה לילף מזקנו וליטעמיך דקיימא לן בעלמא


דלא אתי עשה ודחי את לא תעשה ועשה לילף מכהן דדחי

אלא מכהן לא ילפינן מה לכהן שכן לאו שאינו שוה בכל נזיר מכהן נמי לא יליף שכן לאו שאינו שוה בכל

ומאן דמוקים להאי ראשו בנזיר למה לי זקנו

מיבעי ליה לכדתניא זקנו מה תלמוד לומר לפי שנאמר ופאת זקנם לא יגלחו יכול אף כהן מצורע כן תלמוד לומר זקנו

ומנלן דבתער דתניא ופאת זקנם לא יגלחו יכול אף גילחו במספרים יהא חייב תלמוד לומר ולא תשחית אי לא תשחית יכול ליקטן במלקט וברהיטני חייב

תלמוד לומר ופאת זקנם לא יגלחו איזו גילוח שיש בו השחתה הוי אומר זה תער

ומאן דמפיק ליה להאי ראשו ללאו גרידא למה לי למיכתב ראשו ולמה לי למיכתב זקנו

משמע למידחי לאו גרידא ומשמע למידחי לא תעשה ועשה הילכך שקול הוא ויבואו שניהן

כהן מנזיר לא יליף שכן ישנו בשאלה נזיר מכהן לא יליף שכן לאו שאינו שוה בכל ובעלמא לא ילפינן מינייהו משום דאיכא למיפרך כדאמרן:

אמר רב מיקל אדם כל גופו בתער מיתיבי המעביר בית השחי ובית הערוה הרי זה לוקה

הא בתער הא במספרים והא רב נמי בתער קאמר כעין תער

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן המעביר בית השחי ובית הערוה לוקה מיתיבי העברת שיער אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים מאי לוקה נמי דקאמר מדרבנן


  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon

"כלי גבר על אשה" האם מותר לנשים לשאת נשק? (נזיר נט)

נזיר נט במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר פסיקת רבנים ורבניות בית הלל על גיוס נשים לצבא  

נזיר נח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נזיר נח

יכול אף מצורע כן תלמוד לומר ראשו ותניא אידך ראשו מה תלמוד לומר לפי שנאמר גבי נזיר תער לא יעבר על ראשו יכול אף נזיר מצורע כן תלמוד לומר ראשו

מאי לאו תנאי היא למאן דאמר מנזיר קסבר הקפת כל הראש לא שמה הקפה וכי אתא קרא למידחי את לא תעשה ועשה ואידך סבר הקפת כל הראש שמה הקפה וכי אתא קרא למידחי לאו גרידא

אמר רבא דכולי עלמא הקפת כל הראש לא שמה הקפה וכי אתא קרא כגון שהקיף ולבסוף גילח כיון דאילו גלחיה בחד זימנא לא מיחייב כי הקיף ולבסוף גילח נמי לא מיחייב

ומי כתב קרא הכי והאמר ריש לקיש כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים את שניהם מוטב ואם לאו יבוא עשה וידחה את לא תעשה

אלא דכולי עלמא הקפת כל הראש שמה הקפה ומאן דמוקים לקרא למידחי לא תעשה ועשה לאו גרידא מנליה

יליף מגדילים דאמר קרא לא תלבש שעטנז ותניא לא תלבש שעטנז הא גדילים תעשה לך מהם

ומאן דנפקא ליה מראשו מאי טעמא לא נפקא ליה מגדילים אמר לך לכדרבא הוא דאתא

דרבא רמי כתיב ונתנו על ציצת הכנף מין כנף פתיל תכלת וכתיב צמר ופשתים יחדו

הא כיצד צמר ופשתים פוטרים בין במינן בין שלא במינן שאר מינין במינן פוטרין שלא במינן אין פוטרין

והאי תנא דמפיק לראשו ללאו גרידא דאתי עשה ודחי את לא תעשה ועשה מנלן נפקא ליה מזקנו

דתניא זקנו מה תלמוד לומר לפי שנאמר ופאת זקנם לא יגלחו יכול אף כהן מצורע כן תלמוד לומר זקנו

ומאן דמפיק ליה לראשו לעשה ולא תעשה לילף מזקנו וליטעמיך דקיימא לן בעלמא


דלא אתי עשה ודחי את לא תעשה ועשה לילף מכהן דדחי

אלא מכהן לא ילפינן מה לכהן שכן לאו שאינו שוה בכל נזיר מכהן נמי לא יליף שכן לאו שאינו שוה בכל

ומאן דמוקים להאי ראשו בנזיר למה לי זקנו

מיבעי ליה לכדתניא זקנו מה תלמוד לומר לפי שנאמר ופאת זקנם לא יגלחו יכול אף כהן מצורע כן תלמוד לומר זקנו

ומנלן דבתער דתניא ופאת זקנם לא יגלחו יכול אף גילחו במספרים יהא חייב תלמוד לומר ולא תשחית אי לא תשחית יכול ליקטן במלקט וברהיטני חייב

תלמוד לומר ופאת זקנם לא יגלחו איזו גילוח שיש בו השחתה הוי אומר זה תער

ומאן דמפיק ליה להאי ראשו ללאו גרידא למה לי למיכתב ראשו ולמה לי למיכתב זקנו

משמע למידחי לאו גרידא ומשמע למידחי לא תעשה ועשה הילכך שקול הוא ויבואו שניהן

כהן מנזיר לא יליף שכן ישנו בשאלה נזיר מכהן לא יליף שכן לאו שאינו שוה בכל ובעלמא לא ילפינן מינייהו משום דאיכא למיפרך כדאמרן:

אמר רב מיקל אדם כל גופו בתער מיתיבי המעביר בית השחי ובית הערוה הרי זה לוקה

הא בתער הא במספרים והא רב נמי בתער קאמר כעין תער

אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן המעביר בית השחי ובית הערוה לוקה מיתיבי העברת שיער אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים מאי לוקה נמי דקאמר מדרבנן


גלול כלפי מעלה