Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

א׳ בניסן תשפ״ג | 23 מרץ 2023
  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

נזיר נט

הדף היום מוקדש ע"י אלישבע גרי לכבוד הרבנית מישל, רבנית לאה סרנה ומגי סנדלר!

מה כלול באיסור כלי אשה על גבר מה כלול באיסור כלי גבר על אשה? יש דעות שונות בנושא – האם זה כולל הורדת שיער לגברים מבית השחי וממקום הערוה? האם אסור לנשים לשאת נשק? אם היו שני נזירים ואחד נטמא ולא יודעים מי נטמא ומת אחד מהם, איך השני מביא קרבנותיו? ר' יהושע מציע שיביא חבר להיות נזיר איתו לשישים יום מספק ובכך יוכל להביא קרבנותיו מספק. במשנה הוא מפרט בדיוק איך עושים. בן זומא חושב שזה בלתי אפשרי למצוא מישהו להיות נזיר איתו לשישים יום ולכן מציע פתרון אחד ודרך שהוא לבד יוכל להביא קרבנותיו בספק. בסוף ר' יהושע הסכים לדברי בן זומא. נזיר שספק נטמא שספק נצטרע צריך לנהוג נזירות למאה ועשרים יום וכל שלושים יום לעשות תגלחת לאחד מהדברים – מצורע בשלב ראשון, מצורע בשלב שני (ואז כבר מותר לאכול בקדשים) ואז כנזיר שנטמא ואז כנזיר ובסוף כל זה, יותר לו לשתות יין ולהיטמא למתים.

 

איכא דאמרי אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן המעביר בית השחי ובית הערוה לוקה משום לא ילבש גבר שמלת אשה מיתיבי העברת שיער אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים הוא דאמר כי האי תנא דתניא המעביר בית השחי ובית הערוה הרי זה עובר משום לא ילבש גבר שמלת אשה

ותנא קמא האי לא ילבש גבר מאי דריש ביה מיבעי ליה לכדתניא לא יהיה כלי גבר על אשה מאי תלמוד לומר אם שלא ילבש איש שמלת אשה ואשה שמלת איש הרי כבר נאמר תועבה היא ואין כאן תועבה

אלא שלא ילבש איש שמלת אשה וישב בין הנשים ואשה שמלת איש ותשב בין האנשים רבי אליעזר בן יעקב אומר מנין שלא תצא אשה בכלי זיין למלחמה תלמוד לומר לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה שלא יתקן איש בתיקוני אשה

אמר רב נחמן בנזיר מותר ולית הילכתא כוותיה אמרו ליה רבנן לרבי שמעון בר אבא חזינא ליה לרבי יוחנן דלית ליה אמר להון מחמת זקנה נשרו

ההוא דאיתחייב נגידא קמיה דרבי אמי איגלאי בית השחי חזייה דלא מגלח אמר להון רבי אמי שיבקוה דין מן חבריא הוא

בעא מיניה רב מרבי חייא מהו לגלח אמר ליה אסור אמר ליה והא קא גדל אמר ליה בר פחתי זמן יש לו כל זמן שהוא גדל נושר

בעא מיניה רב מרבי חייא מהו לחוך אמר ליה אסור בבגדו מהו אמר ליה מותר איכא דאמרי בעא מיניה בתפלה בבגדו מאי אמר ליה אסור ולית הילכתא כוותיה:


מתני׳ מת אחד מהן אמר רבי יהושע יבקש אחד מן השוק שידור כנגדו בנזיר

ואומר אם טמא הייתי הרי אתה נזיר מיד ואם טהור הייתי הרי אתה נזיר אחר שלשים יום וסופרין שלשים ומביאין קרבן טומאה וקרבן טהרה ואומר אם אני הוא הטמא קרבן טומאה שלי וקרבן טהרה שלך ואם אני הוא הטהור קרבן טהרה שלי וקרבן טומאה בספק

וסופרים שלשים יום ומביאין קרבן טהרה ואומר אם אני הטמא קרבן טומאה שלי וקרבן טהרה שלך וזה קרבן טהרתי ואם אני הוא הטהור קרבן טהרה שלי וקרבן טומאה בספק וזהו קרבן טהרתך

אמר לו בן זומא ומי שומע לו שידור כנגדו בנזיר אלא מביא חטאת העוף ועולת בהמה ואומר אם טמא הייתי החטאת מחובתי והעולה נדבה ואם טהור הייתי העולה מחובתי והחטאת מספק

וסופר שלשים יום ומביא קרבן טהרה ואומר אם טמא הייתי העולה הראשונה נדבה וזו חובה ואם טהור הייתי העולה הראשונה חובה וזו נדבה וזו שאר קרבני

אמר רבי יהושע נמצא זה מביא קרבנותיו לחצאים אבל הודו לו חכמים לבן זומא:

גמ׳ ולייתי אמר רב יהודה אמר שמואל לא אמר רבי יהושע אלא לחדד בה את התלמידים

אמר רב נחמן מאי ליעביד ליה רבי יהושע לדקיה דלא ליסרו:

מתני׳ נזיר שהיה טמא בספק ומוחלט בספק אוכל בקדשים אחר ששים יום

ושותה יין ומטמא למתים אחר מאה ועשרים יום

שתגלחת הנגע דוחה תגלחת הנזיר בזמן שהוא ודאי אבל בזמן שהוא ספק אינו דוחה:


  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon

"כלי גבר על אשה" האם מותר לנשים לשאת נשק? (נזיר נט)

נזיר נט במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר פסיקת רבנים ורבניות בית הלל על גיוס נשים לצבא  

נזיר נט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נזיר נט

איכא דאמרי אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן המעביר בית השחי ובית הערוה לוקה משום לא ילבש גבר שמלת אשה מיתיבי העברת שיער אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים הוא דאמר כי האי תנא דתניא המעביר בית השחי ובית הערוה הרי זה עובר משום לא ילבש גבר שמלת אשה

ותנא קמא האי לא ילבש גבר מאי דריש ביה מיבעי ליה לכדתניא לא יהיה כלי גבר על אשה מאי תלמוד לומר אם שלא ילבש איש שמלת אשה ואשה שמלת איש הרי כבר נאמר תועבה היא ואין כאן תועבה

אלא שלא ילבש איש שמלת אשה וישב בין הנשים ואשה שמלת איש ותשב בין האנשים רבי אליעזר בן יעקב אומר מנין שלא תצא אשה בכלי זיין למלחמה תלמוד לומר לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה שלא יתקן איש בתיקוני אשה

אמר רב נחמן בנזיר מותר ולית הילכתא כוותיה אמרו ליה רבנן לרבי שמעון בר אבא חזינא ליה לרבי יוחנן דלית ליה אמר להון מחמת זקנה נשרו

ההוא דאיתחייב נגידא קמיה דרבי אמי איגלאי בית השחי חזייה דלא מגלח אמר להון רבי אמי שיבקוה דין מן חבריא הוא

בעא מיניה רב מרבי חייא מהו לגלח אמר ליה אסור אמר ליה והא קא גדל אמר ליה בר פחתי זמן יש לו כל זמן שהוא גדל נושר

בעא מיניה רב מרבי חייא מהו לחוך אמר ליה אסור בבגדו מהו אמר ליה מותר איכא דאמרי בעא מיניה בתפלה בבגדו מאי אמר ליה אסור ולית הילכתא כוותיה:


מתני׳ מת אחד מהן אמר רבי יהושע יבקש אחד מן השוק שידור כנגדו בנזיר

ואומר אם טמא הייתי הרי אתה נזיר מיד ואם טהור הייתי הרי אתה נזיר אחר שלשים יום וסופרין שלשים ומביאין קרבן טומאה וקרבן טהרה ואומר אם אני הוא הטמא קרבן טומאה שלי וקרבן טהרה שלך ואם אני הוא הטהור קרבן טהרה שלי וקרבן טומאה בספק

וסופרים שלשים יום ומביאין קרבן טהרה ואומר אם אני הטמא קרבן טומאה שלי וקרבן טהרה שלך וזה קרבן טהרתי ואם אני הוא הטהור קרבן טהרה שלי וקרבן טומאה בספק וזהו קרבן טהרתך

אמר לו בן זומא ומי שומע לו שידור כנגדו בנזיר אלא מביא חטאת העוף ועולת בהמה ואומר אם טמא הייתי החטאת מחובתי והעולה נדבה ואם טהור הייתי העולה מחובתי והחטאת מספק

וסופר שלשים יום ומביא קרבן טהרה ואומר אם טמא הייתי העולה הראשונה נדבה וזו חובה ואם טהור הייתי העולה הראשונה חובה וזו נדבה וזו שאר קרבני

אמר רבי יהושע נמצא זה מביא קרבנותיו לחצאים אבל הודו לו חכמים לבן זומא:

גמ׳ ולייתי אמר רב יהודה אמר שמואל לא אמר רבי יהושע אלא לחדד בה את התלמידים

אמר רב נחמן מאי ליעביד ליה רבי יהושע לדקיה דלא ליסרו:

מתני׳ נזיר שהיה טמא בספק ומוחלט בספק אוכל בקדשים אחר ששים יום

ושותה יין ומטמא למתים אחר מאה ועשרים יום

שתגלחת הנגע דוחה תגלחת הנזיר בזמן שהוא ודאי אבל בזמן שהוא ספק אינו דוחה:


גלול כלפי מעלה