Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ז׳ בשבט תשפ״ג | 29 ינואר 2023
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

נזיר ו

הדף היום מוקדש ע"י בלימה שטורחיין סלוצקי לזכר נשמת אמה מזל (טינה) בת רינה ודוד שאזכרתה חלה בשבת ו' שבט.

הדף היום מוקדש לעילוי נשמות אלו שנרצחו בפיגוע בליל שבת בנווה יעקב ולרפואת הפצועים משם ומהפיגוע בעיר דוד.

הגמרא מעלה חמש משניות מפרק שלישי בנזיר (3 מתוכם הועלו בדף הקודם) כקושי נגד בר פדא. לאחר שמתרצים את שיטתו, בחלק מהמקרים התשובה בעצמה מובילה לקושי על דעת רב מתנה. גם קושיות אלו נפתרים. לאחר מכן, הגמרא הביאה קושי ממשנה אחרת בפרק שלישי נגד רב מתנה ומתרצת. מנסים להקים מחלוקת בר פדא ורב מתנה במחלוקת תנאים בין ר' יונתן לר' יאשיה אבל דוחים כי אפשר להסביר שההבדל ביניהם זה רק מאיזה פסוק לדרוש אבל שניהם מסכימים שסתם נזירות שלושים יום ולא עשרים ותשע.

אלא לבר פדא קשיא

אמר לך בר פדא אימא סיפא ואם גילח את הראשונה ליום שלשים מגלח את השניה ליום ששים אלא סיפא מסייעא ליה רישא באומר שלימים

ולרב מתנא קשיא סיפא אמר לך רב מתנא כדקתני סיפא יום שלשים עולה לכאן ולכאן

מאי היא מקצת היום ככולו הא אמרה חדא זימנא מהו דתימא הני מילי לענין חדא נזירות אבל לשתי נזירות לא קא משמע לן

תנן אם גילח יום ששים חסר אחד יצא שיום שלשים עולה לו מן המנין בשלמא לרב מתנא ניחא אלא לבר פדא למה לי הא אמר שלשים חסר אחד

אמר לך אנא נמי אהא סמכי

תנן מי שאמר הריני נזיר נטמא יום שלשים סותר את הכל בשלמא לרב מתנא ניחא אלא לבר פדא קשיא


אמר לך בר פדא אימא סיפא רבי אליעזר אומר אינו סותר אלא שבעה אי סלקא דעתך שלשים בעינן נסתור כולהו

קסבר רבי אליעזר מקצת היום ככולו

תנן הריני נזיר מאה יום נטמא יום מאה סותר את הכל רבי אליעזר אומר אינו סותר אלא שלשים יום ואי סלקא דעתך סבר רבי אליעזר מקצת היום ככולו נסתור שבעה ואי לא סבר מקצת היום ככולו ליסתור כולהו

לעולם לא אמרינן מקצת היום ככולו אי הכי ליסתור כולהו אמר ריש לקיש היינו טעמא דרבי אליעזר אמר קרא זאת תורת הנזיר ביום מלאת ימי נזרו התורה אמרה נטמא ביום מלאת תן לו תורת נזיר

לימא כתנאי עד מלאת הימים

שומעני מיעוט ימים שנים תלמוד לומר קדוש יהיה גדל פרע אין גידול שער פחות משלשים דברי רבי יאשיה

רבי יונתן אומר אינו צריך הרי הוא אומר עד מלאת הימים אי אלו הן ימים שצריכין למלאות הוי אומר שלשים

מאי לאו רב מתנא דאמר כרבי יאשיה ובר פדא דאמר כרבי יונתן

אמר לך רב מתנא כולי עלמא שלשים בעינן והכא בעד ועד בכלל פליגי רבי יאשיה סבר עד ולא עד בכלל ורבי יונתן סבר עד ועד בכלל

אמר מר אי אלו הן ימים שצריכין למלאות הוי אומר שלשים ואימא שבת שבת מי איכא חסירותא


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon

נזיר זו מעלה או חטא? דיון ראשון – במחשבה שניה

במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר  

ayelet he nazir

הקדמה למסכת נזיר

להאזנה: https://traffic.libsyn.com/secure/hadran-he/Introduction_to_Nazir_Hebrew.mp3  

נזיר ו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נזיר ו

אלא לבר פדא קשיא

אמר לך בר פדא אימא סיפא ואם גילח את הראשונה ליום שלשים מגלח את השניה ליום ששים אלא סיפא מסייעא ליה רישא באומר שלימים

ולרב מתנא קשיא סיפא אמר לך רב מתנא כדקתני סיפא יום שלשים עולה לכאן ולכאן

מאי היא מקצת היום ככולו הא אמרה חדא זימנא מהו דתימא הני מילי לענין חדא נזירות אבל לשתי נזירות לא קא משמע לן

תנן אם גילח יום ששים חסר אחד יצא שיום שלשים עולה לו מן המנין בשלמא לרב מתנא ניחא אלא לבר פדא למה לי הא אמר שלשים חסר אחד

אמר לך אנא נמי אהא סמכי

תנן מי שאמר הריני נזיר נטמא יום שלשים סותר את הכל בשלמא לרב מתנא ניחא אלא לבר פדא קשיא


אמר לך בר פדא אימא סיפא רבי אליעזר אומר אינו סותר אלא שבעה אי סלקא דעתך שלשים בעינן נסתור כולהו

קסבר רבי אליעזר מקצת היום ככולו

תנן הריני נזיר מאה יום נטמא יום מאה סותר את הכל רבי אליעזר אומר אינו סותר אלא שלשים יום ואי סלקא דעתך סבר רבי אליעזר מקצת היום ככולו נסתור שבעה ואי לא סבר מקצת היום ככולו ליסתור כולהו

לעולם לא אמרינן מקצת היום ככולו אי הכי ליסתור כולהו אמר ריש לקיש היינו טעמא דרבי אליעזר אמר קרא זאת תורת הנזיר ביום מלאת ימי נזרו התורה אמרה נטמא ביום מלאת תן לו תורת נזיר

לימא כתנאי עד מלאת הימים

שומעני מיעוט ימים שנים תלמוד לומר קדוש יהיה גדל פרע אין גידול שער פחות משלשים דברי רבי יאשיה

רבי יונתן אומר אינו צריך הרי הוא אומר עד מלאת הימים אי אלו הן ימים שצריכין למלאות הוי אומר שלשים

מאי לאו רב מתנא דאמר כרבי יאשיה ובר פדא דאמר כרבי יונתן

אמר לך רב מתנא כולי עלמא שלשים בעינן והכא בעד ועד בכלל פליגי רבי יאשיה סבר עד ולא עד בכלל ורבי יונתן סבר עד ועד בכלל

אמר מר אי אלו הן ימים שצריכין למלאות הוי אומר שלשים ואימא שבת שבת מי איכא חסירותא


גלול כלפי מעלה