Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ה׳ בניסן תשפ״ג | 27 מרץ 2023
  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

נזיר סג

אם נודע לנזיר לאחר התגלחת שנעשה טמא קודם לכן, מתבטלים הימים הקודמים ויש לעשות את הנזירות מחדש, אך רק אם הייתה טומאה ידועה. אם זה היה טואמת תהום, אז זה לא מבטל את הנזירות. המשנה מביאה דוגמה של טואמת תהום: אם הלך למקווה במערה והיה מת ששקע לתוף הקרקע של המים ולא ניתן היה לראותו. אם נכנס למקווה להתקרר ולא ראה את הגוף, לא ייחשב לטמא. אבל אם השתמשו בו כמקווה, זה לא היה יעיל כיון שהאדם נשאר בחזקתו – אם היה טמא, הוא נשאר טמא. מה המקור לדין טומאת תהום? ריש לקיש ורבי אלעזר מביאים פסוקים, אך לאחר שהעלו שתי קושיות, אחת על רבי אלעזר ואחת על שניהם, הם מסיקים שזו הלכה למשה מסיני. זה גם דין מיוחד רק בנזיר ועושה פסח. המשנה הולכת בעקבות רבי אליעזר שסבור שתגלחת מעכבת את הנזירות, שכן זה הקובע להיתר של טואמת תהום. שאל רמי בר חמא: אם נטמאו בתקופת הנזירות שלהם, אך נודע להם רק לאחר סיום הנזירות, בטרם התגלחו, האם זה מבטל שלושים יום, כמו הנטמא באמצע ימי נזירותו, או שזה מבטל רק שבעה, כמי שנטמא בסוף ימי נזירותו (האם הולכים בתר הטומאה או בתר הידיעה – מתי שנודע לו שנטמא)? לאחר כמה תשובות וקושיות עליהם, הם לומדים את התשובה ממשנתינו. בתוספתא זבים ב:ה מגדירים מה הם מקרים של טואמת תהום.

מתני׳ נזיר שגילח ונודע לו שהוא טמא אם טומאה ידועה סותר ואם טומאת תהום אינו סותר אם עד שלא גילח בין כך ובין כך סותר

כיצד ירד לטבול במערה ונמצא מת צף על פי המערה טמא נמצא משוקע בקרקע המערה

ירד להקר טהור ליטהר מטומאת מת טמא שחזקת טמא טמא וחזקת טהור טהור שרגלים לדבר:

גמ׳ מנא הני מילי אמר רבי אליעזר דאמר קרא וכי ימות מת עליו בפתע פתאם עליו במחוורת לו

ריש לקיש אמר אמר קרא כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחקה כי דרך מה דרך בגלוי אף כל בגלוי

ואלא הדתנן איזוהי טומאת התהום כל שאינו מכירה אחד בסוף העולם אבל מכירה אחד בסוף העולם אין זו טומאת התהום

בשלמא למאן דאמר כי דרך שפיר אלא למאן דאמר במחוורת לו כי מכירה אחד בסוף העולם מאי הוי

ותו הא דתניא המוצא מת מושכב לרחבה של דרך בתרומה טמא בנזיר ובעשיית פסח טהור מאי שנא אלא טומאת התהום גמרא גמירי לה:

אם עד שלא גילח וכו׳: מאן תנא אמר רבי יוחנן רבי אליעזר היא דאמר תגלחת מעכבת

בעי רמי בר חמא נטמא בתוך מלאת ונודע לו לאחר מלאת מהו בתר ידיעה אזלינן וידיעה אחר מלאת היא או לא ולמאי למיסתר


אמר רבא תא שמע אם עד שלא גילח בין כך ובין כך סותר היכי דמי אי דאיתידע ליה בתוך מלאת צריכא למימר אלא לאו לאחר מלאת שמע מינה

ועדיין תיבעי לך כולו סותר או שבעה סותר למאן אילימא לרבנן פשיטא דכולו סותר ואי לרבי אליעזר כל אחר מלאת שבעה סותר

אמר לך הני מילי כי נטמא אחר מלאת והאי לפני מלאת הוא או דילמא שאני הכא דידיעה אחר מלאת היא

ומינה קתני בין כך ובין כך סותר ולא קמיפלגי

תנו רבנן המוצא מת מוטל לרחבה של דרך לתרומה טמא ובנזיר ובעושה פסח טהור במה דברים אמורים שאין לו מקום לעבור

אבל יש לו מקום לעבור אף לתרומה טהור

במה דברים אמורים שמצאו שלם אבל משובר או מפורק אפילו אין מקום לעבור חיישינן שמא בין פרקין עבר ובקבר אפילו משובר ומפורק טמא מפני שקבר מצרפו

במה דברים אמורים במהלך ברגליו אבל טעון או רכוב טמא לפי שמהלך ברגליו אפשר לו שלא יגע ושלא יסיט ושלא יאהיל טעון או רכוב אי אפשר שלא יגע ושלא יסיט ושלא יאהיל

במה דברים אמורים בטומאת התהום אבל טומאה ידועה שלשתן טמאים

ואיזו היא טומאת התהום כל שאין מכירה אחד בסוף העולם מכירה אחד בסוף העולם אין זו טומאת התהום

היה טמון בתבן או בצרורות הרי זו טומאת התהום בימים ובאפילה ובנקיקי הסלעים אין זו טומאת התהום

ולא אמרו טומאת התהום אלא למת בלבד:

כיצד ירד: צפה אינה מטמאה לענין שרץ דתניא ספק טומאה צפה בין בכלים בין בקרקע טהורה רבי שמעון אומר בכלים טמאה בקרקע טהורה


  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נזיר סג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נזיר סג

מתני׳ נזיר שגילח ונודע לו שהוא טמא אם טומאה ידועה סותר ואם טומאת תהום אינו סותר אם עד שלא גילח בין כך ובין כך סותר

כיצד ירד לטבול במערה ונמצא מת צף על פי המערה טמא נמצא משוקע בקרקע המערה

ירד להקר טהור ליטהר מטומאת מת טמא שחזקת טמא טמא וחזקת טהור טהור שרגלים לדבר:

גמ׳ מנא הני מילי אמר רבי אליעזר דאמר קרא וכי ימות מת עליו בפתע פתאם עליו במחוורת לו

ריש לקיש אמר אמר קרא כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחקה כי דרך מה דרך בגלוי אף כל בגלוי

ואלא הדתנן איזוהי טומאת התהום כל שאינו מכירה אחד בסוף העולם אבל מכירה אחד בסוף העולם אין זו טומאת התהום

בשלמא למאן דאמר כי דרך שפיר אלא למאן דאמר במחוורת לו כי מכירה אחד בסוף העולם מאי הוי

ותו הא דתניא המוצא מת מושכב לרחבה של דרך בתרומה טמא בנזיר ובעשיית פסח טהור מאי שנא אלא טומאת התהום גמרא גמירי לה:

אם עד שלא גילח וכו׳: מאן תנא אמר רבי יוחנן רבי אליעזר היא דאמר תגלחת מעכבת

בעי רמי בר חמא נטמא בתוך מלאת ונודע לו לאחר מלאת מהו בתר ידיעה אזלינן וידיעה אחר מלאת היא או לא ולמאי למיסתר


אמר רבא תא שמע אם עד שלא גילח בין כך ובין כך סותר היכי דמי אי דאיתידע ליה בתוך מלאת צריכא למימר אלא לאו לאחר מלאת שמע מינה

ועדיין תיבעי לך כולו סותר או שבעה סותר למאן אילימא לרבנן פשיטא דכולו סותר ואי לרבי אליעזר כל אחר מלאת שבעה סותר

אמר לך הני מילי כי נטמא אחר מלאת והאי לפני מלאת הוא או דילמא שאני הכא דידיעה אחר מלאת היא

ומינה קתני בין כך ובין כך סותר ולא קמיפלגי

תנו רבנן המוצא מת מוטל לרחבה של דרך לתרומה טמא ובנזיר ובעושה פסח טהור במה דברים אמורים שאין לו מקום לעבור

אבל יש לו מקום לעבור אף לתרומה טהור

במה דברים אמורים שמצאו שלם אבל משובר או מפורק אפילו אין מקום לעבור חיישינן שמא בין פרקין עבר ובקבר אפילו משובר ומפורק טמא מפני שקבר מצרפו

במה דברים אמורים במהלך ברגליו אבל טעון או רכוב טמא לפי שמהלך ברגליו אפשר לו שלא יגע ושלא יסיט ושלא יאהיל טעון או רכוב אי אפשר שלא יגע ושלא יסיט ושלא יאהיל

במה דברים אמורים בטומאת התהום אבל טומאה ידועה שלשתן טמאים

ואיזו היא טומאת התהום כל שאין מכירה אחד בסוף העולם מכירה אחד בסוף העולם אין זו טומאת התהום

היה טמון בתבן או בצרורות הרי זו טומאת התהום בימים ובאפילה ובנקיקי הסלעים אין זו טומאת התהום

ולא אמרו טומאת התהום אלא למת בלבד:

כיצד ירד: צפה אינה מטמאה לענין שרץ דתניא ספק טומאה צפה בין בכלים בין בקרקע טהורה רבי שמעון אומר בכלים טמאה בקרקע טהורה


גלול כלפי מעלה