Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ו׳ בניסן תשפ״ג | 28 מרץ 2023
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

נזיר סד

הדף היום מוקדש ע"י אבי מימון לכבוד אשתו ג'וי ביום נישואיהן ה19.

הדף היום מוקדש ע"י ג'ולי מנדלסון לכבוד הגיוס של בנה, רפאל.

הדף היום מוקדש ע"י דויד ומיצי גפן לע"נ רות בת מרים ואברהם ז"ל.

מה זה טומאה צפה שמקילים בו אם ספק נגע? מה לא נחשב לטומאה צפה? רמי בר חמא שואל על כל מיני מקרים כשיש טומאה אחד על טומאה שנייה האם העליונה נחשב כמונח על שני ובכך מונח ולא צפה ואין את ההיתר או שנחשב הכל כיחידה אחת שצפה. אין תשוות לשאלותיו. רב המנונא אמר דין לגבי טומאת תהום ורבא הקשה עליו ממשנתינו. כדי לענות, רב המנונא צמצם את המקרה במשנה שיש חזקת טמא רק אם עוד לא הנזיר עשה תגלחתו. אביי שואל – מה לגבי הערב שמש? עונים לו שזה לא דורש מעשה אקטיבי על ידי האדם ולכן הוא אינו נחשב בחזקת טמא. מוכיחים מדין אחר שאביי בעצמו גם חזר בו מאמירה זו.

מאי טעמא דתנא קמא אמר רבי יצחק בר אבודימי כתיב בכל השרץ השרץ כל מקום שהוא שורץ וכתיב על הארץ הא כיצד ודאי מגעו טמא ספק מגעו טהור

ורבי שמעון מאי טעמא אמר עולא כתיב אך מעין וכתיב יטמא (עד הערב) הא כיצד צפה בכלים טמא בקרקע טהור:

תנו רבנן כל הניטלין והנגררין ספיקן טמא מפני שהן כמונחין והנזרקין ספיקן טהור

חוץ מן כזית המת והמאהיל על פני טומאה וכל דבר שמטמא מלמעלה כלמטה לאיתויי זב וזבה

בעי רמי בר חמא מת בכלי וכלי צף על פני המים מהו בתר כלי אזלינן או בתר מיתא אזלינן

אם תמצי לומר בתר כלי אזלינן מת על גבי שרץ מהו כיון דהאי טומאת ערב והאי טומאת שבעה כמאן דמחתא טומאה בכלי דמיא או דילמא טומאה סמיכתא היא

ואם תמצי לומר כמאן דמחתא טומאה בכלי דמיא וטמא ודאי שרץ על גבי נבלה ונבלה צפה מהו כיון דתרוייהו טומאת ערב אינון טומאה סמיכתא היא או דילמא האי כזית והאי כעדשה

שרץ על גבי שרץ מהו הני ודאי חד שיעורא נינהו או דילמא כיון דמפסקי מהדדי לא

ואם תמצי לומר שרץ על גבי שרץ כיון דמפסקי מהדדי כמאן דמנחא בכלי דמי שרץ על גבי נבלה שנימוחה מהו כיון דנימוחה הויא ליה משקה או דלמא האי אוכלא הוא

ואם תמצי לומר דאוכלא הוא שרץ על גבי שכבת זרע מהו ואם תמצי לומר כיון דמיתעקרא הויא לה כי אוכלא שרץ על גבי מי חטאת ומי חטאת צפין על גבי המים מהו לא ידעינן תיקו:


אמר רב המנונא נזיר ועושה פסח שהלכו בקבר התהום בשביעי שלהן טהורים מאי טעמא דלא אלימא טומאת התהום למיסתר

מתיב רבא ירד ליטהר מטומאת המת טמא שחזקת טמא טמא שחזקת טהור טהור

אמר ליה מודינא לך בנזיר שמחוסר תגלחת

אמר ליה רבא אף אנא מודינא לך בעושה פסח דלא מחוסר ולא כלום אמר ליה אביי והא מחוסר הערב שמש אמר ליה שימשא ממילא ערבא

ואף אביי הדר ביה דתניא

יום מלאת תביא תוך מלאת לא תביא

יכול לא תביא על לידה שלפני מלאת אבל תביא על לידה שלאחר מלאת ותיפטר משתיהן

תלמוד לומר ובמלאת ימי טהרה ביום מלאת תביא תוך מלאת לא תביא

אמר רב כהנא שאני הכא דמחסרא קרבן התם נמי מחסרא הערב שמש

אמר ליה אביי שימשא ממילא ערבא:

מתני׳ המוצא מת בתחילה מושכב כדרכו נוטלו ואת תפוסתו

שנים נוטלן ואת תפוסתן מצא שלשה אם יש בין זה לזה מארבע אמות ועד שמונה הרי זו שכונת קברות


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נזיר סד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נזיר סד

מאי טעמא דתנא קמא אמר רבי יצחק בר אבודימי כתיב בכל השרץ השרץ כל מקום שהוא שורץ וכתיב על הארץ הא כיצד ודאי מגעו טמא ספק מגעו טהור

ורבי שמעון מאי טעמא אמר עולא כתיב אך מעין וכתיב יטמא (עד הערב) הא כיצד צפה בכלים טמא בקרקע טהור:

תנו רבנן כל הניטלין והנגררין ספיקן טמא מפני שהן כמונחין והנזרקין ספיקן טהור

חוץ מן כזית המת והמאהיל על פני טומאה וכל דבר שמטמא מלמעלה כלמטה לאיתויי זב וזבה

בעי רמי בר חמא מת בכלי וכלי צף על פני המים מהו בתר כלי אזלינן או בתר מיתא אזלינן

אם תמצי לומר בתר כלי אזלינן מת על גבי שרץ מהו כיון דהאי טומאת ערב והאי טומאת שבעה כמאן דמחתא טומאה בכלי דמיא או דילמא טומאה סמיכתא היא

ואם תמצי לומר כמאן דמחתא טומאה בכלי דמיא וטמא ודאי שרץ על גבי נבלה ונבלה צפה מהו כיון דתרוייהו טומאת ערב אינון טומאה סמיכתא היא או דילמא האי כזית והאי כעדשה

שרץ על גבי שרץ מהו הני ודאי חד שיעורא נינהו או דילמא כיון דמפסקי מהדדי לא

ואם תמצי לומר שרץ על גבי שרץ כיון דמפסקי מהדדי כמאן דמנחא בכלי דמי שרץ על גבי נבלה שנימוחה מהו כיון דנימוחה הויא ליה משקה או דלמא האי אוכלא הוא

ואם תמצי לומר דאוכלא הוא שרץ על גבי שכבת זרע מהו ואם תמצי לומר כיון דמיתעקרא הויא לה כי אוכלא שרץ על גבי מי חטאת ומי חטאת צפין על גבי המים מהו לא ידעינן תיקו:


אמר רב המנונא נזיר ועושה פסח שהלכו בקבר התהום בשביעי שלהן טהורים מאי טעמא דלא אלימא טומאת התהום למיסתר

מתיב רבא ירד ליטהר מטומאת המת טמא שחזקת טמא טמא שחזקת טהור טהור

אמר ליה מודינא לך בנזיר שמחוסר תגלחת

אמר ליה רבא אף אנא מודינא לך בעושה פסח דלא מחוסר ולא כלום אמר ליה אביי והא מחוסר הערב שמש אמר ליה שימשא ממילא ערבא

ואף אביי הדר ביה דתניא

יום מלאת תביא תוך מלאת לא תביא

יכול לא תביא על לידה שלפני מלאת אבל תביא על לידה שלאחר מלאת ותיפטר משתיהן

תלמוד לומר ובמלאת ימי טהרה ביום מלאת תביא תוך מלאת לא תביא

אמר רב כהנא שאני הכא דמחסרא קרבן התם נמי מחסרא הערב שמש

אמר ליה אביי שימשא ממילא ערבא:

מתני׳ המוצא מת בתחילה מושכב כדרכו נוטלו ואת תפוסתו

שנים נוטלן ואת תפוסתן מצא שלשה אם יש בין זה לזה מארבע אמות ועד שמונה הרי זו שכונת קברות


גלול כלפי מעלה