Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ז׳ בניסן תשפ״ג | 29 מרץ 2023
  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

נזיר סו – סיום מסכת נזיר

סיום נזיר מוקדש ע"י ג'ודי שוורץ לכבוד יום הולדתה של בתה הנפלאה בקי. "בקי מכניסה אור לחיינו והצטרפה אלינו במסע המרגש בדף היומי דרך "הדרן". יום הולדת שמח, באהבה רבה מכל המשפחה!"

הגמרא מסבירה את הדינים במשנה שבהם אנחנו מחמירים יותר בדיני זב לאחר שכבר הוחזק בשתי ראיות כזב גדול. האם שמואל היה נזיר? האם כשכתוב "מורה לא יעלה על ראשו" הכוונה לנזיר או האם הכוונה למורא בני אדם לא יהיה עליו? בעניין זה יש מחלוקת תנאים. האם גדול המברך יותר מהאומר אמן או להיפך? תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם – נלמד מהפסוק "וכל בניך לימודי ה' ורב שלום בניך."

אמר רבא לא תימא ספק חזא ספק לא חזא אלא ודאי חזא ספק מחמת שכבת זרע ספק מחמת ראייה כיון שנזקק לטומאה ספיקו טמא:

שכבת זרעו טמאה: למאי אילימא למגע מי גרע משכבת זרע דטהור אלא זרעו של זב מטמא במשא

מאן שמעת להא דאמר שכבת זרע של זב מטמא במשא אילימא האי תנא דתניא רבי אליעזר אומר שכבת זרעו של זב אינו מטמא במשא ורבי יהושע אומר מטמא במשא לפי שאי אפשר לה בלא ציחצוחי זיבה אפילו רבי יהושע לא אמר אלא משום ציחצוחי זיבה אבל בעיניה לא אמר

אלא אמר רב אדא בר אהבה לומר שאין תולין בה

סבר רב פפא קמיה דרבא למימר איידי חולשא הוא דחזי אמר ליה רבא והתנן גר שנתגייר מטמא מיד בזיבה אמר ליה אין לך חולי גדול מזה

אלא תנאי היא דתניא שכבת זרע של זב מטמא במשא כל מעת לעת ורבי יוסי אומר יומו

במאי קמיפלגי בדשמואל דשמואל רמי כתיב כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה וכתיב לפנות ערב ירחץ במים

מאן דאמר מעת לעת דייק מלפנות ערב ואידך דייק מקרה לילה

ומאן דאמר מלפנות ערב הכתיב מקרה לילה אמר לך אורחא דקרי למתיא בליליא:

מתני׳ נזיר היה שמואל כדברי רבי נהוראי שנאמר ומורה לא יעלה על ראשו נאמר בשמשון ומורה ונאמר בשמואל ומורה מה מורה האמורה בשמשון נזיר אף מורה האמורה בשמואל נזיר

אמר רבי יוסי והלא אין מורה אלא של בשר ודם אמר ליה רבי נהוראי והלא כבר נאמר ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני שכבר היה עליו מורא של בשר ודם:

גמ׳ אמר ליה רב לחייא בריה


חטוף ובריך וכן אמר ליה רב הונא לרבה בריה חטוף ובריך

למימרא דמברך עדיף והתניא רבי יוסי אומר גדול העונה אמן יותר מן המברך ואמר לו רבי נהוראי השמים כך הוא תדע שהרי גוליירים מתגרין במלחמה וגבורים נוצחין

תנאי היא דתניא אחד המברך ואחד העונה אמן במשמע אלא שממהרין למברך תחילה

אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בניך למודי ה׳ ורב שלום בניך:

הדרן עלך הגוים אין להם נזירות וסליקא לה מסכת נזיר


  • מסכת נזיר מוקדשת ע"י משפחתו של הרב צבי ליפה בן הלל ז"ל בציון שנה לפטירתו.

להעמיק בדף

על עבדות נזירות יעל שמעוני סיום נזיר

על עבדות, נזירות, ויציאת מצרים (גפ"ת: סיום מסכת נזיר)

מה הקשר בין נזיר לפסח? גפ"ת מיוחדת מתוך סיום מסכת נזיר לכבוד פסח דף נלווה *מצטערות על קטעיות קטנות לקראת סוף השיעור. הייתה בעיה בחיבור

במחשבה שניה icon

מה בין תלמידי נזירים, חכמים, אמן ושלום? – במחשבה שניה

במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר נזיר סו  

נזיר סו – סיום מסכת נזיר

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נזיר סו – סיום מסכת נזיר

אמר רבא לא תימא ספק חזא ספק לא חזא אלא ודאי חזא ספק מחמת שכבת זרע ספק מחמת ראייה כיון שנזקק לטומאה ספיקו טמא:

שכבת זרעו טמאה: למאי אילימא למגע מי גרע משכבת זרע דטהור אלא זרעו של זב מטמא במשא

מאן שמעת להא דאמר שכבת זרע של זב מטמא במשא אילימא האי תנא דתניא רבי אליעזר אומר שכבת זרעו של זב אינו מטמא במשא ורבי יהושע אומר מטמא במשא לפי שאי אפשר לה בלא ציחצוחי זיבה אפילו רבי יהושע לא אמר אלא משום ציחצוחי זיבה אבל בעיניה לא אמר

אלא אמר רב אדא בר אהבה לומר שאין תולין בה

סבר רב פפא קמיה דרבא למימר איידי חולשא הוא דחזי אמר ליה רבא והתנן גר שנתגייר מטמא מיד בזיבה אמר ליה אין לך חולי גדול מזה

אלא תנאי היא דתניא שכבת זרע של זב מטמא במשא כל מעת לעת ורבי יוסי אומר יומו

במאי קמיפלגי בדשמואל דשמואל רמי כתיב כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה וכתיב לפנות ערב ירחץ במים

מאן דאמר מעת לעת דייק מלפנות ערב ואידך דייק מקרה לילה

ומאן דאמר מלפנות ערב הכתיב מקרה לילה אמר לך אורחא דקרי למתיא בליליא:

מתני׳ נזיר היה שמואל כדברי רבי נהוראי שנאמר ומורה לא יעלה על ראשו נאמר בשמשון ומורה ונאמר בשמואל ומורה מה מורה האמורה בשמשון נזיר אף מורה האמורה בשמואל נזיר

אמר רבי יוסי והלא אין מורה אלא של בשר ודם אמר ליה רבי נהוראי והלא כבר נאמר ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני שכבר היה עליו מורא של בשר ודם:

גמ׳ אמר ליה רב לחייא בריה


חטוף ובריך וכן אמר ליה רב הונא לרבה בריה חטוף ובריך

למימרא דמברך עדיף והתניא רבי יוסי אומר גדול העונה אמן יותר מן המברך ואמר לו רבי נהוראי השמים כך הוא תדע שהרי גוליירים מתגרין במלחמה וגבורים נוצחין

תנאי היא דתניא אחד המברך ואחד העונה אמן במשמע אלא שממהרין למברך תחילה

אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בניך למודי ה׳ ורב שלום בניך:

הדרן עלך הגוים אין להם נזירות וסליקא לה מסכת נזיר


גלול כלפי מעלה