Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ד במרחשוון תשפ״ג | 8 נובמבר 2022
  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים יד

הדף היום מוקדש ע"י ארט גולד לרפואת אשתו קרינה גולה בת הודה. 
הגמרא מביאה שני תירוצים איך אפשר להסביר את המשנה כפי דעת ר' יהודה, אך התירוץ השני נדחה. מה המקור להלכה שיש לנדור רק בדברי הנדור ולא בדבר האסור? למה אי אפשר ללמוד מאותו פסוק גם לדבר האסור? המשנה קבעה שמי שנודר הנאה לאשתו בלשון "הרי עלי כאמא" צריך להחמיר בו ולדרוש שאלת חכם. אבל זה סותר ברייתא מפורשת. אביי ורבא מתרצים כל אחד באופן שונה. רבא חילק בין תלמיד חכם לעם הארץ כפי שנלמד מברייתא אחרת בעניין הנודר בתורה. הגמרא מביאה את הברייתא בשלמותה ודנה בקושי עלוי בהבאת שלושה תירוצים שונים.
המשנה אומרת: האומר נדר שלא ישן או שלא ידבר או לא ילך, אם עבר על נדרו, עובר על בל יחל נדרו. דברי משנה זו יבארו בנדרים טו. הגמרא מביאה מחלוקת בין רב יהודה בשם רב לבין רב נחמן לגבי מי שאמר "קודם עיני בשינה היום אם אשן למחר." האם מותר לו לישון היום, ויקפיד למחרת לא לישון כדי לא לחלל נדרו, או האם צריך היום להיזהר לא לישון כדי שאם ישן למחר, לא יצא שחילל דברו (כלומר, יש חשש שמחר יישן). במקרה שהדברים אמורים בכיוון ההפוך – "קונם עיני בשינה למחר אם אשן היום," שניהם מסכימים שאין לחשוש היום כי מחר זה קיום הנדר ולא קיום התנאי – ואין לחשוש שלא יקיים נדרו.

לאו אתה שומע הן ואלא רבי יהודה היינו רישא

איידי דקתני כבשר חזיר כעבודה זרה להכי קתני חולין

רבינא אמר הכי קתני ואלו מותרין כחולין כבשר חזיר כעבודה זרה ואי לא תנא חולין הוה אמינא בעי שאלה

ומי איכא לאסוקי על דעתא הכי הא מדקתני סיפא האומר לאשתו הרי את עלי כאימא פותחין לו פתח ממקום אחר מכלל דרישא לא בעיא שאלה אלא מחוורתא חולין ממילא נסבה

מנהני מילי אמר קרא איש כי ידר נדר לה׳ עד שידור בדבר הנדור

אי הכי אפילו בדבר האסור נמי דהא כתיב לאסר אסר על נפשו לאסר אסר מבעי ליה לכדתניא איזהו איסר האמור בתורה כו׳:

האומר לאשתו הרי את כאימא כו׳: ורמינהו הרי את עלי כבשר אימא כבשר אחותי כערלה וככלאי הכרם לא אמר כלום

אמר אביי לא אמר כלום מדאורייתא וצריך שאלה מדרבנן רבא אמר הא בתלמידי חכמים הא בעם הארץ

והתניא הנודר בתורה לא אמר כלום ואמר רבי יוחנן וצריך שאלה לחכם ואמר רב נחמן ותלמיד חכם אינו צריך שאלה


תניא הנודר בתורה לא אמר כלום במה שכתוב בה דבריו קיימין בה ובמה שכתוב בה דבריו קיימין

קתני במה שכתוב בה דבריו קיימין בה ובמה שכתוב בה צריך למימר

אמר רב נחמן לא קשיא הא דמחתא אורייתא אארעא הא דנקיט לה בידיה מחתא על ארעא דעתיה אגוילי נקט לה בידיה דעתיה על האזכרות שבה

ואיבעית אימא דמחתא על ארעא והא קא משמע לן דאף על גב דמחתא על ארעא כיון דאמר במה שכתוב בה מהני וזו ואין צריך לומר זו קתני

ואי בעית אימא כולה מציעתא נמי דנקיט ליה בידיה והא קא משמע לן כיון דנקיט ליה בידיה אף על גב דלא אמר אלא בה כמאן דאמר במה שכתוב בה דמי:

מתני׳ קונם שאני ישן שאני מדבר שאני מהלך האומר לאשה קונם שאני משמשך הרי זה בלא יחל דברו:

גמ׳ איתמר קונם עיני בשינה היום אם אישן למחר אמר רב יהודה אמר רב אל ישן היום שמא ישן למחר ורב נחמן אמר ישן היום ולא חיישינן שמא ישן למחר ומודה רב יהודה באומר קונם עיני בשינה למחר אם אישן היום שישן היום


  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

WhatsApp Image 2022-11-08 at 2.59.26 PM

קדושת הדיבור

למה לחשוב פעמים לפני נדר או מילה שיוצאת לנו מהפה והקשר לבורא עולם.  

נדרים יד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים יד

לאו אתה שומע הן ואלא רבי יהודה היינו רישא

איידי דקתני כבשר חזיר כעבודה זרה להכי קתני חולין

רבינא אמר הכי קתני ואלו מותרין כחולין כבשר חזיר כעבודה זרה ואי לא תנא חולין הוה אמינא בעי שאלה

ומי איכא לאסוקי על דעתא הכי הא מדקתני סיפא האומר לאשתו הרי את עלי כאימא פותחין לו פתח ממקום אחר מכלל דרישא לא בעיא שאלה אלא מחוורתא חולין ממילא נסבה

מנהני מילי אמר קרא איש כי ידר נדר לה׳ עד שידור בדבר הנדור

אי הכי אפילו בדבר האסור נמי דהא כתיב לאסר אסר על נפשו לאסר אסר מבעי ליה לכדתניא איזהו איסר האמור בתורה כו׳:

האומר לאשתו הרי את כאימא כו׳: ורמינהו הרי את עלי כבשר אימא כבשר אחותי כערלה וככלאי הכרם לא אמר כלום

אמר אביי לא אמר כלום מדאורייתא וצריך שאלה מדרבנן רבא אמר הא בתלמידי חכמים הא בעם הארץ

והתניא הנודר בתורה לא אמר כלום ואמר רבי יוחנן וצריך שאלה לחכם ואמר רב נחמן ותלמיד חכם אינו צריך שאלה


תניא הנודר בתורה לא אמר כלום במה שכתוב בה דבריו קיימין בה ובמה שכתוב בה דבריו קיימין

קתני במה שכתוב בה דבריו קיימין בה ובמה שכתוב בה צריך למימר

אמר רב נחמן לא קשיא הא דמחתא אורייתא אארעא הא דנקיט לה בידיה מחתא על ארעא דעתיה אגוילי נקט לה בידיה דעתיה על האזכרות שבה

ואיבעית אימא דמחתא על ארעא והא קא משמע לן דאף על גב דמחתא על ארעא כיון דאמר במה שכתוב בה מהני וזו ואין צריך לומר זו קתני

ואי בעית אימא כולה מציעתא נמי דנקיט ליה בידיה והא קא משמע לן כיון דנקיט ליה בידיה אף על גב דלא אמר אלא בה כמאן דאמר במה שכתוב בה דמי:

מתני׳ קונם שאני ישן שאני מדבר שאני מהלך האומר לאשה קונם שאני משמשך הרי זה בלא יחל דברו:

גמ׳ איתמר קונם עיני בשינה היום אם אישן למחר אמר רב יהודה אמר רב אל ישן היום שמא ישן למחר ורב נחמן אמר ישן היום ולא חיישינן שמא ישן למחר ומודה רב יהודה באומר קונם עיני בשינה למחר אם אישן היום שישן היום


גלול כלפי מעלה