Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט״ו במרחשוון תשפ״ג | 9 נובמבר 2022
  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים טו

הדף היום מוקדש ע"י סילביה סימונס לע"נ רחל לאה בת אברהם מרדכי.

רב יהודה סבור שאם אדם נדר: "קודם עיני בשינה היום אם אישן למחר," אסור לישון היום, כי אולי לא יזהר מחר בקיום התנאי. הגמרא מעלה שש קושיות נגד עמדתו של רב יהודה ממקורות תנאיים ופותרת כל אחת מהם. המשנה הזכירה מקרה שבו אדם נשבע לאסור על אשתו לקיים עמו תשמיש. כיצד נדר מסוג זה יכול לחול אם זכויותיה לתשמיש עמו הם מדאורייתא ולכן אין ביכולתו לאסור זאת באמצעות נדר, כשם שלא ניתן לאסור חפץ של מישהו על אדם אחר באמצעות נדר? המשנה ממשיכה להביא לשונות של שבועות שתקפות בדבר שאין בו ממש ועוד לשונות שלא תקפות בכלל.

כי לא מזדהיר בתנאה אבל באיסורא מזדהר

תנן קונם שאני ישן שאני מהלך שאני מדבר וכו׳ היכי דמי אילימא כדקתני שאני ישן מי הוי נדרא והתנן חומר בשבועות שהשבועות חלות על דבר שיש בו ממש ועל דבר שאין בו ממש מה שאין כן בנדרים ושינה דבר שאין בו ממש הוא אלא דאמר קונם עיני בשינה

ואי דלא יהיב שיעורא מי שבקינן ליה עד דעבר איסור בל יחל והאמר רבי יוחנן שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו וישן לאלתר

אלא דאמר קונם עיני בשינה למחר אם אישן היום הא אמרת כל באסוריה מזדהר

אלא פשיטא דאמר קונם עיני בשינה היום אם אישן למחר ואי לא ניים היום כי ניים למחר מאי בל יחל דברו איכא אלא לאו בדניים אלמא איתיה דניים ותיובתא דרב יהודה

כי קתני דאי ניים

רבינא אמר לעולם כדקתני ומאי בל יחל מדרבנן

ומי איכא בל יחל מדרבנן אין והתניא דברים המותרין ואחרים נהגו בהן איסור אי אתה רשאי להתירן בפניהם שנאמר לא יחל דברו

תנן שאת נהנית לי עד הפסח אם תלכי לבית אביך עד החג הלכה לפני הפסח אסורה בהנאתו עד הפסח

הלכה לפני הפסח אסורה לא הלכה לא

אמר רבי אבא הלכה לפני הפסח אסורה ולוקה לא הלכה אסורה בעלמא

אימא סיפא אחר הפסח בבל יחל דברו ואי דלא איתהני לפני הפסח מי איכא בל יחל אלא פשיטא דאיתהני אלמא מיתהני


ותיובתא דרב יהודה

כי קתני דאי איתהני הרי זה בבל יחל דברו

תנן שאת נהנית לי עד החג אם תלכי לבית אביך עד הפסח הלכה לפני הפסח אסורה בהנאתו עד החג ומותרת לילך אחר הפסח

הלכה אסורה לא הלכה לא

אמר רבא הוא הדין דאפילו לא הלכה אסורה הלכה אסורה ולוקה לא הלכה אסורה בעלמא

מיתיבי ככר זו עלי היום אם אלך למקום פלוני למחר אכל הרי זה בבל ילך

מי קתני אוכל אכל קתני דכי אכל הרי זה בבל ילך

הלך הרי זה בבל יחל דברו מהלך לא וקשיא לרב יהודה

אמר לך רב יהודה הוא הדין דליתני מהלך איידי דקתני רישא אכל דלא מיתני ליה אוכל תני סיפא הלך:

האומר לאשה קונם שאני משמשך הרי זה בבל יחל דברו: והא משתעבד לה מדאורייתא דכתיב שארה כסותה וענתה לא יגרע

באומר הנאת תשמישך עלי והא לא קא ניחא ליה בתשמיש

דאמר רב כהנא תשמישי עליך כופין אותה ומשמשתו דשעבודי משועבדת ליה הנאת תשמישך עלי אסור שאין מאכילין לו לאדם דבר האסור לו:

מתני׳ שבועה שאיני ישן שאיני מדבר שאיני מהלך אסור קרבן לא אוכל לך הא קרבן שאוכל לך לא קרבן לא אוכל לך מותר:


  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

WhatsApp Image 2022-11-08 at 2.59.26 PM

קדושת הדיבור

למה לחשוב פעמים לפני נדר או מילה שיוצאת לנו מהפה והקשר לבורא עולם.  

נדרים טו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים טו

כי לא מזדהיר בתנאה אבל באיסורא מזדהר

תנן קונם שאני ישן שאני מהלך שאני מדבר וכו׳ היכי דמי אילימא כדקתני שאני ישן מי הוי נדרא והתנן חומר בשבועות שהשבועות חלות על דבר שיש בו ממש ועל דבר שאין בו ממש מה שאין כן בנדרים ושינה דבר שאין בו ממש הוא אלא דאמר קונם עיני בשינה

ואי דלא יהיב שיעורא מי שבקינן ליה עד דעבר איסור בל יחל והאמר רבי יוחנן שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו וישן לאלתר

אלא דאמר קונם עיני בשינה למחר אם אישן היום הא אמרת כל באסוריה מזדהר

אלא פשיטא דאמר קונם עיני בשינה היום אם אישן למחר ואי לא ניים היום כי ניים למחר מאי בל יחל דברו איכא אלא לאו בדניים אלמא איתיה דניים ותיובתא דרב יהודה

כי קתני דאי ניים

רבינא אמר לעולם כדקתני ומאי בל יחל מדרבנן

ומי איכא בל יחל מדרבנן אין והתניא דברים המותרין ואחרים נהגו בהן איסור אי אתה רשאי להתירן בפניהם שנאמר לא יחל דברו

תנן שאת נהנית לי עד הפסח אם תלכי לבית אביך עד החג הלכה לפני הפסח אסורה בהנאתו עד הפסח

הלכה לפני הפסח אסורה לא הלכה לא

אמר רבי אבא הלכה לפני הפסח אסורה ולוקה לא הלכה אסורה בעלמא

אימא סיפא אחר הפסח בבל יחל דברו ואי דלא איתהני לפני הפסח מי איכא בל יחל אלא פשיטא דאיתהני אלמא מיתהני


ותיובתא דרב יהודה

כי קתני דאי איתהני הרי זה בבל יחל דברו

תנן שאת נהנית לי עד החג אם תלכי לבית אביך עד הפסח הלכה לפני הפסח אסורה בהנאתו עד החג ומותרת לילך אחר הפסח

הלכה אסורה לא הלכה לא

אמר רבא הוא הדין דאפילו לא הלכה אסורה הלכה אסורה ולוקה לא הלכה אסורה בעלמא

מיתיבי ככר זו עלי היום אם אלך למקום פלוני למחר אכל הרי זה בבל ילך

מי קתני אוכל אכל קתני דכי אכל הרי זה בבל ילך

הלך הרי זה בבל יחל דברו מהלך לא וקשיא לרב יהודה

אמר לך רב יהודה הוא הדין דליתני מהלך איידי דקתני רישא אכל דלא מיתני ליה אוכל תני סיפא הלך:

האומר לאשה קונם שאני משמשך הרי זה בבל יחל דברו: והא משתעבד לה מדאורייתא דכתיב שארה כסותה וענתה לא יגרע

באומר הנאת תשמישך עלי והא לא קא ניחא ליה בתשמיש

דאמר רב כהנא תשמישי עליך כופין אותה ומשמשתו דשעבודי משועבדת ליה הנאת תשמישך עלי אסור שאין מאכילין לו לאדם דבר האסור לו:

מתני׳ שבועה שאיני ישן שאיני מדבר שאיני מהלך אסור קרבן לא אוכל לך הא קרבן שאוכל לך לא קרבן לא אוכל לך מותר:


גלול כלפי מעלה