Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ב׳ במרחשוון תשפ״ג | 27 אוקטובר 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים ב

מסכת נדרים מוקדש ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא, מרים וארי אדלר ז"ל.
הדף היום מוקדש ע"י איימי ברדק לע"נ 11 אנשים שנהרגו בירי בבית כנסת בפיטסברג.

הנודר לאסור חפץ, חל הנדר גם אם השפה היא לא השפה הרגילה לנדר אלא זו מילה שמשתמשים בה באופן דומה (כינוי). הדבר נכון גם לגבי חרם (סוג של נדר המבוצע על ידי שימוש במונח חרם), שבועות ונזירות (אדם המקבל על העצמו להיות נזיר). אם משתמשים בשפה אחרת המעידה על התרחקות או נפרדות מחבר – 'מודרני ממך' 'מופרשני ממך' 'מרוחקני ממך' 'שאני אוכל לך' 'שאני טועם לך' זה גם תקף. הגמרא קוארת לזה ידות. אם משתמשים בלשון נידוי: 'מנודה אני ממך', רבי עקיבא לא היה בטוח כיצד להתייחס לכך ולכן פסק לחומרה. מסכת נזיר מתחילה באותו אופ – כינויי נזירות כנזירות, אך אינו מזכיר נדר, שבועות וחרם. הגמרא מציינת את ההבדל בין שתי המשניות ומנסה להבין מדוע. התשובה מובילה לשאלה נוספת בנוגע לסדר משנתנו – נדרים, חרמים, שבועות ונזיר. נושא נוסף מועלה לגבי מבנה המשנה. כדי לפתור בעיה זו הם מסבירים שבמשנה חסרות מילים. זה מוביל לשאלה נוספת שכן הסדר מטריד – הוא מתחיל בכינוי ואז עובר לידות, אחר כך מסביר את הידות ורק אז חוזר להסביר את הכינויים. למה? ניתן להסביר זאת כמבנה כיאסטי כפי שניתן למצוא במספר משניות אחרות המצוטטות בסוגיתינו. מדוע כתובות כמה משניות במבנה זה ואחרות במבנה אחר – מבנה מקביל?

כל כינויי נדרים כנדרים

וחרמים כחרמים ושבועות כשבועות ונזירות כנזירות

האומר לחברו מודרני ממך מופרשני ממך מרוחקני ממך שאני אוכל לך שאני טועם לך אסור

מנודה אני לך רבי עקיבא היה חוכך בזה להחמיר


גמ׳ כל כינויי נדרים כנדרים מאי שנא גבי נזיר דלא קתני להו לכולהו ומאי שנא גבי נדרים דקתני לכולהו

משום דנדר ושבועה כתיבי גבי הדדי תני תרתין וכיון דתני תרתין תני לכולהו

וליתני כינויי שבועות בתר נדרים איידי דתנא נדרים דמיתסר חפצא עליה תנא נמי חרמים דמיתסר חפצא עליה לאפוקי שבועה דקאסר נפשיה מן חפצא

פתח בכינויין כל כנויי נדרים ומפרש ידות האומר לחבירו מודר אני ממך ותו ידות אינשי

איירי בהון וחסורי מיחסרא והכי קתני כל כינויי נדרים כנדרים וידות נדרים כנדרים

וליפרוש כינויין ברישא

ההוא דסליק מיניה ההוא מפרש ברישא כדתנן במה מדליקין ובמה אין מדליקין אין מדליקין כו׳

במה טומנין ובמה אין טומנין אין טומנין כו׳ במה אשה יוצאה ובמה אינה יוצאה לא תצא אשה

וכל היכא דפתח לא מפרש ברישא והתנן יש נוחלין ומנחילין נוחלין ולא מנחילין ואלו נוחלין ומנחילין

יש מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן ואלו מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן

יש טעונות שמן ולבונה שמן ולא לבונה ואלו טעונות שמן ולבונה יש טעונות הגשה ואין טעונות תנופה תנופה ולא הגשה ואלו טעונות הגשה

יש בכור לנחלה ואין בכור לכהן בכור לכהן ואין בכור לנחלה ואיזהו בכור לנחלה ואין בכור לכהן

הלין משום דאוושו ליה מפרש ההוא דפתח ברישא

והא במה בהמה יוצאה ובמה אינה יוצאה דלא אוושא וקתני יוצא גמל


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

WhatsApp Image 2022-11-08 at 2.59.26 PM

קדושת הדיבור

למה לחשוב פעמים לפני נדר או מילה שיוצאת לנו מהפה והקשר לבורא עולם.  

WhatsApp Image 2022-10-24 at 12.35.25 PM (1)

הקדמה למסכת נדרים

להאזנה בשמע:  https://traffic.libsyn.com/secure/hadran-he/IntroNedarimHeb.mp3

נדרים ב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים ב

כל כינויי נדרים כנדרים

וחרמים כחרמים ושבועות כשבועות ונזירות כנזירות

האומר לחברו מודרני ממך מופרשני ממך מרוחקני ממך שאני אוכל לך שאני טועם לך אסור

מנודה אני לך רבי עקיבא היה חוכך בזה להחמיר


גמ׳ כל כינויי נדרים כנדרים מאי שנא גבי נזיר דלא קתני להו לכולהו ומאי שנא גבי נדרים דקתני לכולהו

משום דנדר ושבועה כתיבי גבי הדדי תני תרתין וכיון דתני תרתין תני לכולהו

וליתני כינויי שבועות בתר נדרים איידי דתנא נדרים דמיתסר חפצא עליה תנא נמי חרמים דמיתסר חפצא עליה לאפוקי שבועה דקאסר נפשיה מן חפצא

פתח בכינויין כל כנויי נדרים ומפרש ידות האומר לחבירו מודר אני ממך ותו ידות אינשי

איירי בהון וחסורי מיחסרא והכי קתני כל כינויי נדרים כנדרים וידות נדרים כנדרים

וליפרוש כינויין ברישא

ההוא דסליק מיניה ההוא מפרש ברישא כדתנן במה מדליקין ובמה אין מדליקין אין מדליקין כו׳

במה טומנין ובמה אין טומנין אין טומנין כו׳ במה אשה יוצאה ובמה אינה יוצאה לא תצא אשה

וכל היכא דפתח לא מפרש ברישא והתנן יש נוחלין ומנחילין נוחלין ולא מנחילין ואלו נוחלין ומנחילין

יש מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן מותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן ואלו מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן

יש טעונות שמן ולבונה שמן ולא לבונה ואלו טעונות שמן ולבונה יש טעונות הגשה ואין טעונות תנופה תנופה ולא הגשה ואלו טעונות הגשה

יש בכור לנחלה ואין בכור לכהן בכור לכהן ואין בכור לנחלה ואיזהו בכור לנחלה ואין בכור לכהן

הלין משום דאוושו ליה מפרש ההוא דפתח ברישא

והא במה בהמה יוצאה ובמה אינה יוצאה דלא אוושא וקתני יוצא גמל


גלול כלפי מעלה