Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ג במרחשוון תשפ״ג | 17 נובמבר 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים כג

סיפור נוסף מסופר על רבי ישמעאל בן רבי יוסי שהלך להתיר נדר אבל כל פתח שהרבנים הציעו לא הצליח. הרבנים הצטערו שלא הצליחו להתיר את נדרו ובא כובס ופגע ברבי ישמעאל מאחר שהוא גרם צער לרבנים. רבי ישמעאל השתמש בזה כפתח שלו, שכן אילו הבין שהוא היה מקבל מכות, הוא לעולם לא היה נדר. למה זה לא נחשב לנולד, סיבה חדשה שהוא לעולם לא היה חושב עליה בזמן הנדר, כיוון שנולד אינו יכול לשמש לפתח? אביי ואשתו רצו כל אחד להשיא את בתה לאחד מקרובי משפחתם. על מנת להתעקש שהיא תציית לו ותשיא אותה לקרובים שלו, הוא הדיר אותה ליהנות ממנו אם תשיא אותה לקרוביה שלה. כשהיא באמת עושה את זה, הוא הולך להתיר את הנדר, תוך שימוש בפתח שהציע רב יוסף שאילו הבין שהיא באמת עומדת לחתן את בתה לקרוביה, הוא לעולם לא היה נודר את הנדר. סיפור דומה של אדם שנשבע שאשתו לא תעלה לרגל לירושלים מובא כדי להוכיח שסוג זה של פתח עובד. המשנה מצטטת את רבי אליעזר בן יעקב שאמר שאם מישהו מתעקש שחבר יאכל בביתו, אפשר להכריז לפני שאתה נודר שכל נדר שאתה עתיד לידור יהא בטל (מסירת מודעה). זה עובד כל עוד הם זוכרים את ההצהרה בזמן הנדר. המשנה אינה ברורה כי כשהחבר ידע על המודעה, אז הנדר ממילא אינו יעיל לעודד את החבר לאכול אצלו. לכן הם מפרשים מחדש את המשנה על ידי פיצולה לשניים ושחסרים מילים. החלק הראשון הוא אומר שנדר לעודד חבר לאכול בביתו הוא נדר זרוזין ואפילו לא תקף בכלל. שנית, מי שרוצה יכול להכריז בתחילת השנה שכל הנדרים שהם יגידו משך השנה יהיו בטלים. אביי ורבא חלוקים בשאלה האם זה יעיל רק אם לא זוכרים את ההצהרה בזמן הנדר או שיכול להיות מקרה שבו מישהו זוכר קצת ובכל זאת, זה עדיין יכול להיות יעיל. רב הונא בר חיננא רצה להנהיג שכולם יגידו את ההצהרה הזו, אבל רבא לא הסכים כי זה יגרום לאנשים להקל ראש בנדרים. האם מכאן נובע מנהגינו להגיד כל נדרי ביום כיפור והתרת נדרים בערב ראש השנה? האם הרבנים חולקים על רבי אליעזר בן יעקב או לא?

 

והוו מצטערי רבנן משימשא לטולא ומטולא לשימשא

(לישנא אחרא אדעתא דהכי אין כמה זימנין והוו מצטערי רבנן משימשא לטולא ומטולא לשימשא)

אמר ליה בטנית בריה דאבא שאול בן בטנית מי נדרת אדעתא דמצטערי רבנן מטולא לשימשא ומשימשא לטולא אמר לא ושריוה

רבי ישמעאל בר רבי יוסי הוה ליה נדרא למישרא אתא לקמייהו דרבנן אמרו ליה נדרת אדעתא דהכי אמר להו אין נדרתא אדעתא דהכי אמר להו אין כמה זימנין כיון דחזא ההוא קצרא דמצטערי רבנן מחייה באוכלא דקצרי אמר אדעתא דמחי לי קצרא לא נדרי ושריה לנפשיה

אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא האי נולד הוא דלא מסיק אדעתא דמחי ליה קצרא ותנינא אין פותחין לו בנולד אמר ליה האי לאו נולד הוא דשכיחי אפיקורי דמצערי רבנן

דביתהו דאביי הוה לה ההיא ברתא הוא אמר לקריבאי היא אמרה לקריבה אמר לה תיתסרא הנאתי עלך אי עברת אדעתאי ומינסבת לה לקריבך אזלת ועברת על דעתיה ואינסבא לקריבה אתא לקמיה דרב יוסף אמר ליה אילו הוה ידעת דעברת על דעתך ומנסבא לה לקריבה מי אדרתה אמר לא ושרייה רב יוסף

ומי שרי כי האי גוונא אין והתניא מעשה באדם אחד שהדיר את אשתו מלעלות לרגל ועברה על דעתו ועלתה לרגל ובא לפני רבי יוסי אמר לו ואילו היית יודע שעוברת על דעתך ועולה לרגל כלום הדרתה אמר לו לא והתירו רבי יוסי

מתני׳ רבי אליעזר בן יעקב אומר אף הרוצה להדיר את חבירו שיאכל אצלו יאמר לו כל נדר שאני עתיד לידור הוא בטל ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר

גמ׳ וכיון דאמר כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל לא שמע ליה ולא אתי בהדיה


חסורי מיחסרא והכי קתני הרוצה שיאכל אצלו חבירו ומסרב בו ומדירו נדרי זירוזין הוא והרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בראש השנה ויאמר כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר

אי זכור עקריה לתנאיה וקיים ליה לנדריה אמר אביי תני ובלבד שלא יהא זכור בשעת הנדר

רבא אמר לעולם כדאמרינן מעיקרא הכא במאי עסקינן כגון שהתנה בראש השנה ולא ידע במה התנה והשתא קא נדר אי זכור בשעת הנדר ואמר על דעת הראשונה אני נודר נדריה לית ביה ממשא לא אמר על דעת הראשונה אני נודר עקריה לתנאיה וקיים לנדריה

רב הונא בר חיננא סבר למידרשיה בפירקא אמר ליה רבא תנא קא מסתים לה סתומי כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים ואת דרשת ליה בפירקא

איבעיא להו פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר בן יעקב או לא ואם תמצא לומר פליגי הלכתא כותיה או לא תא שמע דתנן האומר לחבירו


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים כג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים כג

והוו מצטערי רבנן משימשא לטולא ומטולא לשימשא

(לישנא אחרא אדעתא דהכי אין כמה זימנין והוו מצטערי רבנן משימשא לטולא ומטולא לשימשא)

אמר ליה בטנית בריה דאבא שאול בן בטנית מי נדרת אדעתא דמצטערי רבנן מטולא לשימשא ומשימשא לטולא אמר לא ושריוה

רבי ישמעאל בר רבי יוסי הוה ליה נדרא למישרא אתא לקמייהו דרבנן אמרו ליה נדרת אדעתא דהכי אמר להו אין נדרתא אדעתא דהכי אמר להו אין כמה זימנין כיון דחזא ההוא קצרא דמצטערי רבנן מחייה באוכלא דקצרי אמר אדעתא דמחי לי קצרא לא נדרי ושריה לנפשיה

אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא האי נולד הוא דלא מסיק אדעתא דמחי ליה קצרא ותנינא אין פותחין לו בנולד אמר ליה האי לאו נולד הוא דשכיחי אפיקורי דמצערי רבנן

דביתהו דאביי הוה לה ההיא ברתא הוא אמר לקריבאי היא אמרה לקריבה אמר לה תיתסרא הנאתי עלך אי עברת אדעתאי ומינסבת לה לקריבך אזלת ועברת על דעתיה ואינסבא לקריבה אתא לקמיה דרב יוסף אמר ליה אילו הוה ידעת דעברת על דעתך ומנסבא לה לקריבה מי אדרתה אמר לא ושרייה רב יוסף

ומי שרי כי האי גוונא אין והתניא מעשה באדם אחד שהדיר את אשתו מלעלות לרגל ועברה על דעתו ועלתה לרגל ובא לפני רבי יוסי אמר לו ואילו היית יודע שעוברת על דעתך ועולה לרגל כלום הדרתה אמר לו לא והתירו רבי יוסי

מתני׳ רבי אליעזר בן יעקב אומר אף הרוצה להדיר את חבירו שיאכל אצלו יאמר לו כל נדר שאני עתיד לידור הוא בטל ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר

גמ׳ וכיון דאמר כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל לא שמע ליה ולא אתי בהדיה


חסורי מיחסרא והכי קתני הרוצה שיאכל אצלו חבירו ומסרב בו ומדירו נדרי זירוזין הוא והרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בראש השנה ויאמר כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר

אי זכור עקריה לתנאיה וקיים ליה לנדריה אמר אביי תני ובלבד שלא יהא זכור בשעת הנדר

רבא אמר לעולם כדאמרינן מעיקרא הכא במאי עסקינן כגון שהתנה בראש השנה ולא ידע במה התנה והשתא קא נדר אי זכור בשעת הנדר ואמר על דעת הראשונה אני נודר נדריה לית ביה ממשא לא אמר על דעת הראשונה אני נודר עקריה לתנאיה וקיים לנדריה

רב הונא בר חיננא סבר למידרשיה בפירקא אמר ליה רבא תנא קא מסתים לה סתומי כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים ואת דרשת ליה בפירקא

איבעיא להו פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר בן יעקב או לא ואם תמצא לומר פליגי הלכתא כותיה או לא תא שמע דתנן האומר לחבירו


גלול כלפי מעלה