Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ו במרחשוון תשפ״ג | 20 נובמבר 2022
  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים כו

הלימוד השבוע מוקדש ע"י פאולה ורוברט כהן לע"נ שרה בת יצחק ז"ל.
הלימוד השבוע מוקדש ע"י ג'יסון פרידמן לכבוד יום הולדתה של אשתו, דניאלה נובצקי פרידמן.

רבא ורבה חלוקים על הבסיס למחלוקת בין בית הלל לבית שמאי במשנה כאשר מישהו משנה באופן חלקי את מה שהתכוון לומר. באיזה מקרה סוברים בית הלל (ורבי עקיבא) שכשבטל חלק מהנדר, כל הנדר בטל? האם בית שמאי מסכימים לעקרון הזה במצבים מסוימים או בכלל לא? האם המחלוקת ביניהם זה האם נדר שבטל מקצתו בטל כולו או האם זה מחלוקת בתפוס לשון ראשון או אף בגמר דבריו אדם נתפס? רב פפא מעלה קושי נגד הבנתו של רבא על סמך משנה בנדרים סו., אך רבא פותר את הקושי. רב אדא בר אהבה מעלה קושי בפני רבא לגבי ההסבר שלו ושל רבה ממקרה אחר באותה משנה אבל רבא פותר גם את זה.

ורבא אמר דכולי עלמא כל היכא דאמר אילו הייתי יודע שאבא ביניכם הייתי אומר פלוני ופלוני אסורין ואבא מותר כולם מותרין לא נחלקו אלא באומר אילו הייתי יודע שאבא ביניכם הייתי אומר כולכם אסורין חוץ מאבא

בית שמאי סברי לה כרבי מאיר דאמר תפוס לשון ראשון

ובית הלל סברי לה כרבי יוסי דאמר בגמר דבריו אדם נתפס

איתיביה רב פפא לרבא כיצד אמר רבי עקיבא נדר שהותר מקצתו הותר כולו קונם שאיני נהנה לכולכם הותר אחד מהן הותרו כולם שאיני נהנה לא לזה ולזה הותר הראשון הותרו כולם הותר האחרון האחרון מותר וכולן אסורין

בשלמא לרבה מוקים לה לרישא דאמר לזה ולזה

וסיפא דאמר לכולכם

אלא לדידך בשלמא רישא מוקים לה דאמר לכולכם


אלא סיפא דאמר לזה ולזה רבי עקיבא היא אמאי פליגי רבנן עליה והאמרת דברי הכל מותר

אמר ליה רבא ולרבה לרבי עקיבא מי ניחא סיפא במאי מוקים לה דאמר לכולכם הי דין הוא ראשון והי דין הוא אחרון

אלא רישא דאמר לכולכם וסיפא כגון שתלאן זה בזה ואמר פלוני כפלוני ופלוני כפלוני

דיקא נמי דתניא הותר האמצעי הימנו ולמטה מותרין ולמעלה אסורין

איתיביה רב אדא בר אהבה לרבא קונם בצל שאני טועם שהבצל רע ללב אמרו לו והלא הכופרי יפה ללב הותר בכופרי ולא בכופרי בלבד הותר אלא בכל הבצלים מעשה היה והתירו רבי מאיר בכל הבצלים

מאי לאו דאמר אילו הייתי יודע שהכופרי יפה ללב הייתי אומר כל הבצלים אסורין וכופרי מותר

לא באומר אילו הייתי יודע שהכופרי יפה ללב הייתי אומר בצל פלוני ופלוני אסורין וכופרי מותר ורבי מאיר אליבא דרבי עקיבא ואליבא דרבנן

איתיביה רבינא לרבא רבי נתן אומר יש נדר שמקצתו מותר ומקצתו אסור כיצד נדר מן הכלכלה


  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים כו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים כו

ורבא אמר דכולי עלמא כל היכא דאמר אילו הייתי יודע שאבא ביניכם הייתי אומר פלוני ופלוני אסורין ואבא מותר כולם מותרין לא נחלקו אלא באומר אילו הייתי יודע שאבא ביניכם הייתי אומר כולכם אסורין חוץ מאבא

בית שמאי סברי לה כרבי מאיר דאמר תפוס לשון ראשון

ובית הלל סברי לה כרבי יוסי דאמר בגמר דבריו אדם נתפס

איתיביה רב פפא לרבא כיצד אמר רבי עקיבא נדר שהותר מקצתו הותר כולו קונם שאיני נהנה לכולכם הותר אחד מהן הותרו כולם שאיני נהנה לא לזה ולזה הותר הראשון הותרו כולם הותר האחרון האחרון מותר וכולן אסורין

בשלמא לרבה מוקים לה לרישא דאמר לזה ולזה

וסיפא דאמר לכולכם

אלא לדידך בשלמא רישא מוקים לה דאמר לכולכם


אלא סיפא דאמר לזה ולזה רבי עקיבא היא אמאי פליגי רבנן עליה והאמרת דברי הכל מותר

אמר ליה רבא ולרבה לרבי עקיבא מי ניחא סיפא במאי מוקים לה דאמר לכולכם הי דין הוא ראשון והי דין הוא אחרון

אלא רישא דאמר לכולכם וסיפא כגון שתלאן זה בזה ואמר פלוני כפלוני ופלוני כפלוני

דיקא נמי דתניא הותר האמצעי הימנו ולמטה מותרין ולמעלה אסורין

איתיביה רב אדא בר אהבה לרבא קונם בצל שאני טועם שהבצל רע ללב אמרו לו והלא הכופרי יפה ללב הותר בכופרי ולא בכופרי בלבד הותר אלא בכל הבצלים מעשה היה והתירו רבי מאיר בכל הבצלים

מאי לאו דאמר אילו הייתי יודע שהכופרי יפה ללב הייתי אומר כל הבצלים אסורין וכופרי מותר

לא באומר אילו הייתי יודע שהכופרי יפה ללב הייתי אומר בצל פלוני ופלוני אסורין וכופרי מותר ורבי מאיר אליבא דרבי עקיבא ואליבא דרבנן

איתיביה רבינא לרבא רבי נתן אומר יש נדר שמקצתו מותר ומקצתו אסור כיצד נדר מן הכלכלה


גלול כלפי מעלה