Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ז במרחשוון תשפ״ג | 21 נובמבר 2022
  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י רון ושירה קרבס לע"נ יצחק לייב בן דויד באר הכהן ומלכה, גרשון פיניה בן יצחק לייב הכהן ומנוחה שרה ולכבוד בר המצווה של בנם איתן.

  • הלימוד החודש מוקדש לרפואת נעמה בת יעל אסתר.

נדרים כז

קושי אחרון מועלה כנגד הסברו של רבא למחלוקת בין בית הלל לבית שמאי על המקרה שבו מבטלים חלק מנדר. גם הקושי הזה נפתר. מובאת ברייתא שמתבארת גם לפי רבה וגם לפי רבא. המשנה מתארת ​​מהו נדר אונסים, נדר שלא ניתן לקיים בגלל נסיבות שאינן בשליטתו. היה מקרה על איש שהיה מעורב בסכסוך עם מישהו וכשהלך לחפש ראיות נוספות לטובתו, הוא מסר לבית המשפט מסמכים שתומכים בטענתו והכריז: אם לא אחזור בעוד שלושים יום, המסמכים הללו יהיו בטלים. בסופו של דבר, הוא לא חזר בגלל נסיבות שאינן בשליטתו. רב הונא קבע כי המסמכים בטלים. מדוע שונה מקרה זה ממשנתנו – שם די באונס כדי להתיר את הנדר? רבא קבע כי אונס רחמנא פטרוה, התורה קבע שהוא פטור מאחריות. מדוע במקרה של גט, בכל זאת, זה לא כך (כשאחד אומר – הרי זה גיטיך אם לא אחזור לאחר שנים עשר חודש – ומת)? או למה זה שונה ממקרה שהאדם נותן גט ואומר הרי זה גיטיך אם אני לא חוזר תוך שלושים יום וביום השלושים הוא מנסה להגיע אבל אין מעבורת לחצות איתה את הנהר? בשני המקרים, הגט תקף למרות שהיה אנוס. בחזרתם לפסיקתו של רב הונא, שואלת הגמרא מדוע אין זה נחשב אסמכתא, עסקה שאין בה הסכמה מלאה להסדר שכן התוצאה אינה ברורה, הנחשבת כלא תקפה. האם זה שונה מאחר שבית הדין כבר מחזיק במסמכים? האם זה גורם רלוונטי? או שמא זה שונה בגלל שאמר בפירוש שצריך לבטל את המסמכים? הגמרא מסיקה שלגבי אסמכתא אנו פוסקים שזה קונה אבל רק כל עוד לא הייתה אונס, ונעשה קניין בבית דין חשוב. ישנן נסיבות מסוימות שבהן אפשר לעשות נדר שלעולם לא מתכוון לקיים, כמו למשל, למוכס או לרוצח.

והיו בה בנות שוח ואמר אילו הייתי יודע שבנות שוח בתוכה לא הייתי נודר הכלכלה אסורה בנות שוח מותרות עד שבא רבי עקיבא ולימד נדר שהותר מקצתו הותר כולו מאי לאו דאמר אילו הייתי יודע שבנות שוח בתוכה הייתי אומר תאנים שחורות ולבנות אסורות בנות שוח מותרות ורבי עקיבא היא ופליגי רבנן

לא באומר אילו הייתי יודע שבנות שוח בתוכה הייתי אומר כל הכלכלה אסורה ובנות שוח מותרות

מאן תנא להא דתנו רבנן נדר מחמשה בני אדם כאחד הותר לאחד מהם הותרו כולן חוץ מאחד מהן הוא מותר והן אסורין

אי לרבה רישא רבי עקיבא וסיפא דברי הכל אי לרבא סיפא רבנן ורישא דברי הכל

מתני׳ נדרי אונסין הדירו חבירו שיאכל אצלו וחלה הוא או שחלה בנו או שעכבו נהר הרי אלו נדרי אונסין

גמ׳ ההוא גברא דאתפיס זכוותא בבי דינא ואמר אי לא אתינא עד תלתין יומין ליבטלון הני זכוותאי איתניס ולא אתא אמר רב הונא בטיל זכוותיה

אמר ליה רבא אנוס הוא ואנוס רחמנא פטריה דכתיב ולנערה לא תעשה דבר

וכי תימא קטלא שאני והתנן נדרי אונסין הדירו חבירו שיאכל אצלו וחלה הוא או שחלה בנו או שעיכבו נהר הרי אלו נדרי אונסין

ולרבא מאי שנא מהא דתנן הרי זה גיטיך מעכשיו אם לא באתי מכאן עד שנים עשר חדש ומת בתוך שנים עשר חדש הרי זה גט אמאי והא מינס איתניס אמרי דלמא שאני התם

דאי הוה ידע דמית מן לאלתר הוה גמר ויהיב גיטא

מאי שנא מההוא דאמר להו אי לא אתינא מכאן עד תלתין יומין ליהוי גיטא אתא ופסקיה מעברא אמר להו חזו דאתאי חזו דאתאי ואמר שמואל לא שמיה מתייא אמאי והא מינס אניס

דלמא אונסא דמיגליא שאני ומעברא מיגלי אונסיה

ולרב הונא מכדי אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא שאני הכא דמיתפסן זכותן

והיכא דמיתפסין לאו אסמכתא היא והתנן מי שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו ואמר אם אין אני נותן לו מכאן עד שלשים יום תן לו שטרו

הגיע זמן ולא נתן רבי יוסי אומר יתן ורבי יהודה אומר לא יתן ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב אין הלכה כרבי יוסי דאמר אסמכתא קניא

שאני הכא דאמר לבטלן זכותיה

והלכתא אסמכתא קניא והוא דלא אניס והוא דקנו מיניה בבית דין חשוב

מתני׳ נודרין להרגין ולחרמין ולמוכסין שהיא תרומה אף על פי שאינו תרומה שהן של בית המלך אף על פי שאינן של בית המלך בית שמאי אומרים בכל נודרין

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י רון ושירה קרבס לע"נ יצחק לייב בן דויד באר הכהן ומלכה, גרשון פיניה בן יצחק לייב הכהן ומנוחה שרה ולכבוד בר המצווה של בנם איתן.

  • הלימוד החודש מוקדש לרפואת נעמה בת יעל אסתר.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים כז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים כז

והיו בה בנות שוח ואמר אילו הייתי יודע שבנות שוח בתוכה לא הייתי נודר הכלכלה אסורה בנות שוח מותרות עד שבא רבי עקיבא ולימד נדר שהותר מקצתו הותר כולו מאי לאו דאמר אילו הייתי יודע שבנות שוח בתוכה הייתי אומר תאנים שחורות ולבנות אסורות בנות שוח מותרות ורבי עקיבא היא ופליגי רבנן

לא באומר אילו הייתי יודע שבנות שוח בתוכה הייתי אומר כל הכלכלה אסורה ובנות שוח מותרות

מאן תנא להא דתנו רבנן נדר מחמשה בני אדם כאחד הותר לאחד מהם הותרו כולן חוץ מאחד מהן הוא מותר והן אסורין

אי לרבה רישא רבי עקיבא וסיפא דברי הכל אי לרבא סיפא רבנן ורישא דברי הכל

מתני׳ נדרי אונסין הדירו חבירו שיאכל אצלו וחלה הוא או שחלה בנו או שעכבו נהר הרי אלו נדרי אונסין

גמ׳ ההוא גברא דאתפיס זכוותא בבי דינא ואמר אי לא אתינא עד תלתין יומין ליבטלון הני זכוותאי איתניס ולא אתא אמר רב הונא בטיל זכוותיה

אמר ליה רבא אנוס הוא ואנוס רחמנא פטריה דכתיב ולנערה לא תעשה דבר

וכי תימא קטלא שאני והתנן נדרי אונסין הדירו חבירו שיאכל אצלו וחלה הוא או שחלה בנו או שעיכבו נהר הרי אלו נדרי אונסין

ולרבא מאי שנא מהא דתנן הרי זה גיטיך מעכשיו אם לא באתי מכאן עד שנים עשר חדש ומת בתוך שנים עשר חדש הרי זה גט אמאי והא מינס איתניס אמרי דלמא שאני התם

דאי הוה ידע דמית מן לאלתר הוה גמר ויהיב גיטא

מאי שנא מההוא דאמר להו אי לא אתינא מכאן עד תלתין יומין ליהוי גיטא אתא ופסקיה מעברא אמר להו חזו דאתאי חזו דאתאי ואמר שמואל לא שמיה מתייא אמאי והא מינס אניס

דלמא אונסא דמיגליא שאני ומעברא מיגלי אונסיה

ולרב הונא מכדי אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא שאני הכא דמיתפסן זכותן

והיכא דמיתפסין לאו אסמכתא היא והתנן מי שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו ואמר אם אין אני נותן לו מכאן עד שלשים יום תן לו שטרו

הגיע זמן ולא נתן רבי יוסי אומר יתן ורבי יהודה אומר לא יתן ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב אין הלכה כרבי יוסי דאמר אסמכתא קניא

שאני הכא דאמר לבטלן זכותיה

והלכתא אסמכתא קניא והוא דלא אניס והוא דקנו מיניה בבית דין חשוב

מתני׳ נודרין להרגין ולחרמין ולמוכסין שהיא תרומה אף על פי שאינו תרומה שהן של בית המלך אף על פי שאינן של בית המלך בית שמאי אומרים בכל נודרין

גלול כלפי מעלה