Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ט במרחשוון תשפ״ג | 23 נובמבר 2022
  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים כט

הדף היום מוקדש ע"י דבי אשהיים וייס ורחל וייס לע"נ שרה יהודית שרף.

המשנה הביאה מקרה שבו אחד הקדיש נטיעה עד שיקצץ. ברגע שהוא נקצץ, לא ניתן לפדות. עולא ובר פדא חלוקים לגבי משמעותו של דין זה. לפי בר פדא, ברגע שהם נקצצים, אפשר לפדות אותם ולהשתמש בהם. לדברי עולא, אין צורך לפדותם. איך יכול עולא לטעון שהקדושה נפקעת ללא כל פדיון. רב המנונא, בקושייתו על עולא, משווה את המקרה לאישה נשואה שצריכה גט כדי להסיר את קדושת הנישואין – כנ"ל אצלינו שנצטרך פדיון. עונה רבא בהבחנה בין המקרים שבקידושין האשה מתקדשת בקדושת הגוף והנטיעות מקודשות רק על בערכם (קדושת דמים). אביי מקשה על תשובתו של רבא בהבאת ברייתא כדי להוכיח שאפילו קדושת הגוף יכול להתפקע כאשר יש גורם זמן שנקבע מהתחלה. הגמרא עונה על הקושי של אביי אך לאחר מכן דוחה אותו. הברייתא שאביי ציטט יכולה לשמש כקושי נגד בר פדא. רב פפא עונה בשם בר פדא תוך הבנה אחרת של המקרה בסיפא של הברייתא. הוא עורך השוואה לדיני קידושין כדי להסביר את הקריאה החדשה בברייתא.

אמר ליה רב המנונא קדושה שבהן להיכן הלכה ומה אילו אמר לאשה היום את אשתי ולמחר אי את אשתי מי נפקא בלא גט

אמר ליה רבא מי קא מדמית קדושת דמים לקדושת הגוף קדושת דמים פקעה בכדי קדושת הגוף לא פקעה בכדי

אמר ליה אביי קדושת הגוף לא פקעה בכדי והתניא שור זה עולה כל שלשים יום ולאחר שלשים יום שלמים כל שלשים יום עולה לאחר שלשים יום שלמים אמאי קדושת הגוף נינהו ופקעה בכדי

הכא במאי עסקינן דאמר לדמי

אי הכי אימא סיפא לאחר שלשים יום עולה ומעכשיו שלמים אי אמרת בשלמא חדא בקדושת הגוף וחדא בקדושת דמים


היינו דאיצטריך ליה לתנא למיתנא תרתי דסלקא דעתך אמינא קדושת הגוף לא פקעה בכדי קדושת דמים פקעה בכדי אמטו להכי תנא תרתי

אלא אי אמרת אידי ואידי קדושת דמים למה לי למיתנא תרתי השתא יש לומר מקדושה חמורה לקדושה קלה פקעה מקדושה קלה לקדושה חמורה צריכא למימר

לימא תיהוי תיובתא דבר פדא דאמר לא פקעה קדושה בכדי

אמר רב פפא אמר לך בר פדא הכי קאמר אם לא אמר מעכשיו שלמים לאחר שלשים יום עולה הוי

מידי דהוה האומר לאשה התקדשי לי לאחר שלשים יום דמקודשת ואף על פי שנתעכלו המעות

פשיטא לא צריכא דהדר ביה

הניחא למאן דאמר אינה חוזרת אלא למאן דאמר חוזרת מאי איכא למימר

אפילו למאן דאמר התם חוזרת הכא שאני דאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט

יתיב רבי אבין ורב יצחק ברבי קמיה דרבי ירמיה וקא מנמנם רבי ירמיה יתבי וקאמרי לבר פדא דאמר פדאן חוזרות וקודשות


  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים כט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים כט

אמר ליה רב המנונא קדושה שבהן להיכן הלכה ומה אילו אמר לאשה היום את אשתי ולמחר אי את אשתי מי נפקא בלא גט

אמר ליה רבא מי קא מדמית קדושת דמים לקדושת הגוף קדושת דמים פקעה בכדי קדושת הגוף לא פקעה בכדי

אמר ליה אביי קדושת הגוף לא פקעה בכדי והתניא שור זה עולה כל שלשים יום ולאחר שלשים יום שלמים כל שלשים יום עולה לאחר שלשים יום שלמים אמאי קדושת הגוף נינהו ופקעה בכדי

הכא במאי עסקינן דאמר לדמי

אי הכי אימא סיפא לאחר שלשים יום עולה ומעכשיו שלמים אי אמרת בשלמא חדא בקדושת הגוף וחדא בקדושת דמים


היינו דאיצטריך ליה לתנא למיתנא תרתי דסלקא דעתך אמינא קדושת הגוף לא פקעה בכדי קדושת דמים פקעה בכדי אמטו להכי תנא תרתי

אלא אי אמרת אידי ואידי קדושת דמים למה לי למיתנא תרתי השתא יש לומר מקדושה חמורה לקדושה קלה פקעה מקדושה קלה לקדושה חמורה צריכא למימר

לימא תיהוי תיובתא דבר פדא דאמר לא פקעה קדושה בכדי

אמר רב פפא אמר לך בר פדא הכי קאמר אם לא אמר מעכשיו שלמים לאחר שלשים יום עולה הוי

מידי דהוה האומר לאשה התקדשי לי לאחר שלשים יום דמקודשת ואף על פי שנתעכלו המעות

פשיטא לא צריכא דהדר ביה

הניחא למאן דאמר אינה חוזרת אלא למאן דאמר חוזרת מאי איכא למימר

אפילו למאן דאמר התם חוזרת הכא שאני דאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט

יתיב רבי אבין ורב יצחק ברבי קמיה דרבי ירמיה וקא מנמנם רבי ירמיה יתבי וקאמרי לבר פדא דאמר פדאן חוזרות וקודשות


גלול כלפי מעלה