Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ג׳ במרחשוון תשפ״ג | 28 אוקטובר 2022
  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים ג

הדף היום מוקדש ע"י חנה ומיכאל פיוטרקובסקי לע"נ צינה טובה בת לייב, אמה של חנה, ב52 שנה לפטירתה. 
הדף היום מוקדש ע"י ג'רי גולדשיין גדליה לע"נ ציפה הינדה בת אברהם ודבורה.
לאחר שדחתה את ההסבר שהמשנה משתמשת תמיד במבנה כיאסטי, מובאות שתי הצעות נוספות להסביר מדוע המשנה שלנו היא במבנה כיאסטי כשכמה משניות אחרות אינן. התשובה הראשונה היא שיש סגנונות שונים של משניות. השני הוא שידות באו תחילה כי הם נלמדו מדרשה והלכות הנלמדות מדרשות באות תחילה כי הם אהובים על החכמים. לאחר שהעלו שאלות כנגד התשובה השניה, הם דוחים את הנחת השאלה וקוראים שוב את המשנה באופן שהמבנה הוא לא כיאסטי. מהיכן נדרשות ידות נדרים כנדרים? מובאים שלושה מקורות שונים, שתלויים במה סוברים לגבי לשון התורה – האם התורה דברה בלשון בני אדם או לא. לפי אחת הפירושים היא נדרשת, כפי שמופיע בברייתא, מהיקש של נדרים ונזירות בפסוק בתורה. הלכות אחרות נדרשו גם מהיקש זה – חלקן מנדרים לנזיר וחלקם מנזיר לנדרים. הגמרא מתעמקת במקרים שבברייתא זו – מעלה שאלות עליהם, כגון, מהו מקרה שבו עוברים על בל יחל בנזירות? מהו מקרה בו עוברים על בל תאחר בנזירות?

אלא לאו דווקא זימנין מפרש ההוא דפתח ברישא זימנין ההוא דסליק מפרש ברישא ואיבעית אימא ידות איידי דאתיין מדרשא מפרש להון ברישא

וליפתח הדין ברישא מיפתח פתח בכינויין דאורייתא ברישא והדר מפרש ידות דאתיין ליה מדרשא

הניחא למאן דאמר כינויין לשון נכרים הן אלא למאן דאמר לשון שבדו להן חכמים להיות נודר בו מאי איכא למימר

מי קתני ידות ולאו חסורי קא מחסרת לה אקדים נמי ותני ידות כל ידות נדרים כנדרים וכל כינויי נדרים כנדרים ואלו הן ידות האומר לחבירו ואלו הן כינויין קונם קונח קונס

וידות היכא כתיב איש כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר לה׳ ותניא נזיר להזיר לעשות כינויי נזירות כנזירות וידות נזירות כנזירות

אין לי אלא בנזירות בנדרים מנין תלמוד לומר איש כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר לה׳ מקיש נזירות לנדרים ונדרים לנזירות מה נזירות עשה בו ידות נזירות כנזירות אף נדרים עשה בהם ידות נדרים כנדרים

ומה נדרים עובר בבל יחל ובבל תאחר אף נזירות עובר בבל יחל ובבל תאחר ומה נדרים האב מיפר נדרי בתו ובעל מיפר נדרי אשתו אף נזירות האב מיפר נזירות בתו ובעל מיפר נזירות אשתו

מאי שנא גבי נזירות דכתיב נזיר להזיר נדרים נמי הא כתיב לנדר נדר והיקישא למה לי

אי כתב נדר לנדר כדכתב נזיר להזיר כדקאמרת לא צריך היקישא השתא דכתיב לנדר נדר דברה תורה כלשון בני אדם

הניחא למאן דאית ליה דברה תורה כלשון בני אדם אלא למאן דלית ליה דברה תורה כלשון בני אדם האי לנדר נדר מאי עביד ליה דריש ליה לעשות ידות נדרים כנדרים ומקיש נזירות לנדרים נזיר להזיר דריש ליה מלמד


שהנזירות חל על הנזירות

ולמאן דאמר דברה תורה כלשון בני אדם ונזיר להזיר דריש לעשות ידות נזירות כנזירות שהנזירות חל על הנזירות מנא ליה הניחא אי סבירא ליה כמאן דאמר אין נזירות חל על נזירות אלא אי סבירא ליה כמאן דאמר נזירות חל על נזירות מנא ליה

נימא קרא ליזור מאי להזיר שמעת מינה תרתי

במערבא אמרי אית תנא דמפיק ליה לידות מן לנדר נדר ואית תנא דמפיק ליה מן ככל היצא מפיו יעשה

אמר מר ומה נדרים עובר בבל יחל ובל תאחר בשלמא בל יחל דנדרים משכחת לה כגון דאמר ככר זו אוכל ולא אכלה עובר משום בל יחל דברו

אלא בל יחל דנזירות היכי משכחת לה כיון דאמר הריני נזיר הוה ליה נזיר אכל קם ליה בבל יאכל שתה קם ליה בבל ישתה אמר רבא לעבור עליו בשנים

בל תאחר דנזירות היכי משכחת לה כיון דאמר הריני נזיר הוי ליה נזיר אכל קם ליה בבל יאכל באומר לכשארצה אהא נזיר ואי אמר כשארצה ליכא בל תאחר

אמר רבא כגון דאמר לא איפטר מן העולם עד שאהא נזיר דמן ההיא שעתא הוה ליה נזיר מידי דהוה האומר לאשתו הרי זו גיטיך שעה אחת קודם מיתתי אסורה לאכול בתרומה מיד אלמא אמרינן כל שעתא ושעתא דילמא מיית הכא נמי לאלתר הוי נזיר דאמרינן דילמא השתא מיית


  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

WhatsApp Image 2022-11-08 at 2.59.26 PM

קדושת הדיבור

למה לחשוב פעמים לפני נדר או מילה שיוצאת לנו מהפה והקשר לבורא עולם.  

WhatsApp Image 2022-10-24 at 12.35.25 PM (1)

הקדמה למסכת נדרים

להאזנה בשמע:  https://traffic.libsyn.com/secure/hadran-he/IntroNedarimHeb.mp3

נדרים ג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים ג

אלא לאו דווקא זימנין מפרש ההוא דפתח ברישא זימנין ההוא דסליק מפרש ברישא ואיבעית אימא ידות איידי דאתיין מדרשא מפרש להון ברישא

וליפתח הדין ברישא מיפתח פתח בכינויין דאורייתא ברישא והדר מפרש ידות דאתיין ליה מדרשא

הניחא למאן דאמר כינויין לשון נכרים הן אלא למאן דאמר לשון שבדו להן חכמים להיות נודר בו מאי איכא למימר

מי קתני ידות ולאו חסורי קא מחסרת לה אקדים נמי ותני ידות כל ידות נדרים כנדרים וכל כינויי נדרים כנדרים ואלו הן ידות האומר לחבירו ואלו הן כינויין קונם קונח קונס

וידות היכא כתיב איש כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר לה׳ ותניא נזיר להזיר לעשות כינויי נזירות כנזירות וידות נזירות כנזירות

אין לי אלא בנזירות בנדרים מנין תלמוד לומר איש כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר לה׳ מקיש נזירות לנדרים ונדרים לנזירות מה נזירות עשה בו ידות נזירות כנזירות אף נדרים עשה בהם ידות נדרים כנדרים

ומה נדרים עובר בבל יחל ובבל תאחר אף נזירות עובר בבל יחל ובבל תאחר ומה נדרים האב מיפר נדרי בתו ובעל מיפר נדרי אשתו אף נזירות האב מיפר נזירות בתו ובעל מיפר נזירות אשתו

מאי שנא גבי נזירות דכתיב נזיר להזיר נדרים נמי הא כתיב לנדר נדר והיקישא למה לי

אי כתב נדר לנדר כדכתב נזיר להזיר כדקאמרת לא צריך היקישא השתא דכתיב לנדר נדר דברה תורה כלשון בני אדם

הניחא למאן דאית ליה דברה תורה כלשון בני אדם אלא למאן דלית ליה דברה תורה כלשון בני אדם האי לנדר נדר מאי עביד ליה דריש ליה לעשות ידות נדרים כנדרים ומקיש נזירות לנדרים נזיר להזיר דריש ליה מלמד


שהנזירות חל על הנזירות

ולמאן דאמר דברה תורה כלשון בני אדם ונזיר להזיר דריש לעשות ידות נזירות כנזירות שהנזירות חל על הנזירות מנא ליה הניחא אי סבירא ליה כמאן דאמר אין נזירות חל על נזירות אלא אי סבירא ליה כמאן דאמר נזירות חל על נזירות מנא ליה

נימא קרא ליזור מאי להזיר שמעת מינה תרתי

במערבא אמרי אית תנא דמפיק ליה לידות מן לנדר נדר ואית תנא דמפיק ליה מן ככל היצא מפיו יעשה

אמר מר ומה נדרים עובר בבל יחל ובל תאחר בשלמא בל יחל דנדרים משכחת לה כגון דאמר ככר זו אוכל ולא אכלה עובר משום בל יחל דברו

אלא בל יחל דנזירות היכי משכחת לה כיון דאמר הריני נזיר הוה ליה נזיר אכל קם ליה בבל יאכל שתה קם ליה בבל ישתה אמר רבא לעבור עליו בשנים

בל תאחר דנזירות היכי משכחת לה כיון דאמר הריני נזיר הוי ליה נזיר אכל קם ליה בבל יאכל באומר לכשארצה אהא נזיר ואי אמר כשארצה ליכא בל תאחר

אמר רבא כגון דאמר לא איפטר מן העולם עד שאהא נזיר דמן ההיא שעתא הוה ליה נזיר מידי דהוה האומר לאשתו הרי זו גיטיך שעה אחת קודם מיתתי אסורה לאכול בתרומה מיד אלמא אמרינן כל שעתא ושעתא דילמא מיית הכא נמי לאלתר הוי נזיר דאמרינן דילמא השתא מיית


גלול כלפי מעלה