Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ל׳ במרחשוון תשפ״ג | 24 נובמבר 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים ל

הדף היום מוקדש לע"נ אריה שצ'ופק שנרצח אתמול בפיגוע ולרפואת כל הפצועים. 

כמה תלמידי חכמים ניסו להשוות את הבנת בר פדא במשנה למקרה של גבר המקדש אשה בשתי פרוטות באומרו "באחת התקדשי לי היום ובאחת התקדשי לי לאחר שאגרשיך", לומר שהיא מקודשת  אוטומטית לאחר הגירושין. אולם רבי ירמיה השיב שהם אינם ברי השוואה שכן משנתנו היא מקרה שהבעלים פדו בעצמם והמקרה עם הקידושין נחשב כאילו אחרים פדו אותה ולכן הקידושין השני לא יכולים לחול מאליהם. המשניות הבאות מתייחסות לשפה הספציפית המשמשת להתייחסות לקבוצת אנשים בנדר שהנודר אוסר על עצמו, ומסבירות מה היקף השפה המסוימת. המקרים שהובאו הם יורדי ים, יושבי יבשה, רואי החמה, שחורי הראש, הילודים והנולדים. לשון 'נולדים' משמע ייולד, אבל הגמרא  משווה לשימשו במילה זו בתנ"ך שבה המילה משמשת למשמעות שנולד כבר וגם יוולד בעתיד. אז מדוע מבינה המשנה שהיא מתייחסת לעתיד? התשובה היא שנדרים נוהגים לפי השימוש הנפוץ במילה בזמן הנדר, לאו דווקא בדרך שבה משתמשים בו בתנ"ך.

תפשוט דבעי רב הושעיא הנותן שתי פרוטות לאשה ואמר לה באחת התקדשי לי היום ובאחת התקדשי לי לאחר שאגרשיך הכי נמי דהוו קידושי

איתער בהו רבי ירמיה אמר להו מאי קא מדמיתון פדאן הוא לפדאום אחרים הכי אמר רבי יוחנן פדאן הוא חוזרות וקדושות פדאום אחרים אין חוזרות וקדושות ואשה כפדאוה אחרים דמיא

איתמר נמי אמר רבי אמי אמר רבי יוחנן לא שנו אלא שפדאן הוא אבל פדאום אחרים אין חוזרות וקדושות

מתני׳ הנודר מיורדי הים מותר ביושבי היבשה מיושבי היבשה אסור מיורדי הים שיורדי הים בכלל יושבי היבשה לא כאלו שהולכים מעכו ליפו אלא במי שדרכו לפרש

גמ׳ רב פפא ורב אחא בריה דרב איקא חד מתני ארישא וחד מתני אסיפא מאן דתני ארישא מתני הכי הנודר מיורדי הים מותר ביושבי יבשה הא ביורדי הים אסור ולא כאלו


ההולכים מעכו ליפו דהלין יושבי היבשה נינהו אלא ממי שדרכן לפרש

ומאן דמתני אסיפא מתני הכי הנודר מיושבי יבשה אסור ביורדי הים ולא באלו ההולכים מעכו ליפו בלבד אלא אפילו במי שדרכו לפרש הואיל וסופו ליבשה סליק

מתני׳ הנודר מרואי החמה אסור אף בסומין שלא נתכוון זה אלא למי שהחמה רואה אותן

גמ׳ מאי טעמא מדלא קאמר מן הרואין לאפוקי דגים ועוברים

מתני׳ הנודר משחורי הראש אסור בקרחין ובעלי שיבות ומותר בנשים ובקטנים שאין נקראין שחורי הראש אלא אנשים

גמ׳ מאי טעמא מדלא קאמר מבעלי שער

ומותר בנשים ובקטנים שאין נקראין שחורי הראש אלא אנשים מאי טעמא אנשים זימנין דמיכסו רישייהו וזימנין דמגלו רישייהו אבל נשים לעולם מיכסו וקטנים לעולם מיגלו

מתני׳ הנודר מן הילודים מותר בנולדים מן הנולדים אסור מן הילודים רבי מאיר מתיר אף בילודים וחכמים אומרים לא נתכוון זה אלא במי שדרכו להוולד

גמ׳ לרבי מאיר ולא מיבעיא נולדים אלא ממאן אסור

חסורי מיחסרא והכי קתני הנודר מן הילודים מותר בנולדים מן הנולדים אסור בילודים רבי מאיר אומר אף הנודר מן הנולדים מותר בילודים כי היכי דנודר מן הילודים מותר בנולדים

אמר ליה רב פפא לאביי למימרא דנולדים דמתיילדן משמע אלא מעתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים הכי נמי דאיתיילדן הוא

ואלא מאי דיילידו משמע אלא מעתה דכתיב הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו הכי נמי דהוה והא עדיין מנשה לא בא אלא משמע הכי ומשמע הכי ובנדרים הלך אחר לשון בני אדם

וחכמים אומרים לא נתכוין זה אלא ממי שדרכו להוולד לאפוקי מאי לאפוקי דגים ועופות


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים ל

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים ל

תפשוט דבעי רב הושעיא הנותן שתי פרוטות לאשה ואמר לה באחת התקדשי לי היום ובאחת התקדשי לי לאחר שאגרשיך הכי נמי דהוו קידושי

איתער בהו רבי ירמיה אמר להו מאי קא מדמיתון פדאן הוא לפדאום אחרים הכי אמר רבי יוחנן פדאן הוא חוזרות וקדושות פדאום אחרים אין חוזרות וקדושות ואשה כפדאוה אחרים דמיא

איתמר נמי אמר רבי אמי אמר רבי יוחנן לא שנו אלא שפדאן הוא אבל פדאום אחרים אין חוזרות וקדושות

מתני׳ הנודר מיורדי הים מותר ביושבי היבשה מיושבי היבשה אסור מיורדי הים שיורדי הים בכלל יושבי היבשה לא כאלו שהולכים מעכו ליפו אלא במי שדרכו לפרש

גמ׳ רב פפא ורב אחא בריה דרב איקא חד מתני ארישא וחד מתני אסיפא מאן דתני ארישא מתני הכי הנודר מיורדי הים מותר ביושבי יבשה הא ביורדי הים אסור ולא כאלו


ההולכים מעכו ליפו דהלין יושבי היבשה נינהו אלא ממי שדרכן לפרש

ומאן דמתני אסיפא מתני הכי הנודר מיושבי יבשה אסור ביורדי הים ולא באלו ההולכים מעכו ליפו בלבד אלא אפילו במי שדרכו לפרש הואיל וסופו ליבשה סליק

מתני׳ הנודר מרואי החמה אסור אף בסומין שלא נתכוון זה אלא למי שהחמה רואה אותן

גמ׳ מאי טעמא מדלא קאמר מן הרואין לאפוקי דגים ועוברים

מתני׳ הנודר משחורי הראש אסור בקרחין ובעלי שיבות ומותר בנשים ובקטנים שאין נקראין שחורי הראש אלא אנשים

גמ׳ מאי טעמא מדלא קאמר מבעלי שער

ומותר בנשים ובקטנים שאין נקראין שחורי הראש אלא אנשים מאי טעמא אנשים זימנין דמיכסו רישייהו וזימנין דמגלו רישייהו אבל נשים לעולם מיכסו וקטנים לעולם מיגלו

מתני׳ הנודר מן הילודים מותר בנולדים מן הנולדים אסור מן הילודים רבי מאיר מתיר אף בילודים וחכמים אומרים לא נתכוון זה אלא במי שדרכו להוולד

גמ׳ לרבי מאיר ולא מיבעיא נולדים אלא ממאן אסור

חסורי מיחסרא והכי קתני הנודר מן הילודים מותר בנולדים מן הנולדים אסור בילודים רבי מאיר אומר אף הנודר מן הנולדים מותר בילודים כי היכי דנודר מן הילודים מותר בנולדים

אמר ליה רב פפא לאביי למימרא דנולדים דמתיילדן משמע אלא מעתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים הכי נמי דאיתיילדן הוא

ואלא מאי דיילידו משמע אלא מעתה דכתיב הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו הכי נמי דהוה והא עדיין מנשה לא בא אלא משמע הכי ומשמע הכי ובנדרים הלך אחר לשון בני אדם

וחכמים אומרים לא נתכוין זה אלא ממי שדרכו להוולד לאפוקי מאי לאפוקי דגים ועופות


גלול כלפי מעלה