Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ז׳ בכסלו תשפ״ג | 1 דצמבר 2022
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים לז

הדף היום מוקדש ע"י קבוצת הזום לכבוד גיוסה של שירה פרבר לצה"ל ובהודיה להורייך אשר גידלו אותך לערכים. שירה, אנו מאחלים לך שנים של שירות משמעותי. 

הדף היום מוקדש למימי ורפי שחט לכבוד הולדת בנם אתמול בלילה! מזל טוב!

מדוע הבדילה המשנה ואמרה שאפשר ללמד מדרש, הלכה ואגדה ממי שמודר הנאה ממנו, אבל לא תורה? שמואל מקים את המשנה במקרה שנוטלים שכר על לימוד מקרא ולא על לימוד משנה. ולאחר שמקשים על זה מסבירים שהמשנה באה ללמדינו שאסור לגבות שכר על לימוד מדרש אבל מותר על לימוד תורה. הגמרא מקשה: שהסיבה שאסור לקבל משכורת על לימוד מדרש נלמד מפסוקים מספר דברים – אם כן, לא מובן איך אפשר להתיר בלימוד תורה? רב ור' יוחנן מביאים שני תירוצים – אפשר לגבות שכר על שימור הילדים או על לימוד פיסוק הטעמים. הגמרא מביאה שתי קושיות על רב – אחד ממשנתינו ואחד מברייתא. כדי לפתור את הקושי מהמשנה, עושים אוקימתא למשנה. כדי לפתור את הקושי מהברייתא, מסבירים את הברייתא בצורה אחרת ומביאים שתי הבנות אחרות לברייתא. למה רב לא אמר כר' יוחנן ולמה ר' יוחנן לא אמר כרב.

הא קא משמע לן דאפילו במקום שנוטלין שכר על המקרא שרי למשקל על המדרש לא שרי למשקל

מאי שנא מדרש דלא דכתיב ואתי צוה ה׳ בעת ההיא ללמד אתכם וכתיב ראה למדתי אתכם חקים ומשפטים כאשר צוני ה׳ מה אני בחנם אף אתם נמי בחנם מקרא נמי בחנם

רב אמר שכר שימור ורבי יוחנן אמר שכר פיסוק טעמים

תנן לא ילמדנו מקרא בשלמא למאן דאמר שכר פיסוק טעמים היינו דלא ילמדנו אלא למאן דאמר שכר שימור גדול בר שימור הוא בקטן קתני

אי בקטן אימא סיפא אבל מלמד את בניו מקרא קטן בר בנים הוא חסורי מחסרא והכי קתני לא ילמדנו מקרא בקטן אם היה גדול מלמדו לו ולבניו מקרא

מיתיבי תינוקות לא קורין בתחילה בשבת אלא שונין בראשון בשלמא למאן דאמר שכר פיסוק טעמים היינו דאין קורין בתחילה בשבת אלא למאן דאמר שכר שימור אמאי אין קורין בתחילה בשבת ואמאי שונין בראשון הא איכא שכר שימור דשבת

וליטעמיך שכר פיסוק בשבת מי אסור הבלעה היא והבלעה מישרא שרי דתניא השוכר את הפועל לשמור את התינוק לשמור את הפרה לשמור את הזרעים אין נותנין לו שכר שבת לפיכך


אם אבדו אינו חייב באחריותן ואם היה שכיר שבת שכיר חדש שכיר שנה שכיר שבוע נותן לו שכר שבת לפיכך אם אבדו חייב באחריותן

אלא גבי שבת היינו טעמא דאין קוראין בתחילה משום דיפנו אבהתהון דינוקי למצותא דשבתא ואיבעית אימא משום דבשבתא אכלין ושתין ויקיר עליהון עלמא כדאמר שמואל שינוי וסת תחילת חולי מעיים

ולמאן דאמר שכר פיסוק טעמים מאי טעמא לא אמר שכר שימור קסבר בנות מי קא בעיין שימור

ולמאן דאמר שכר שימור מאי טעמא לא אמר שכר פיסוק טעמים קסבר (שכר) פיסוק טעמים דאורייתא הוא

דאמר רב איקא בר אבין אמר רב חננאל אמר רב מאי דכתיב ויקראו בספר בתורת האלהים מפרש ושום שכל ויבינו במקרא ויקראו בספר בתורת האלהים זה מקרא מפרש זה תרגום ושום שכל אלו הפסוקים ויבינו במקרא זה פיסוק טעמים ואמרי לה אלו המסורות

אמר רבי יצחק מקרא סופרים ועיטור סופרים וקריין ולא כתיבן וכתיבן ולא קריין הלכה למשה מסיני

מקרא סופרים ארץ שמים מצרים

עיטור סופרים אחר תעברו אחר תלך אחר תאסף קדמו שרים אחר נגנים צדקתך כהררי אל

קריין ולא כתיבן פרת דבלכתו איש דכאשר ישאל איש בדבר האלהים באים דנבנתה לה דפליטה את דהגד הגד אלי דהגרן אלי דהשערים הלין קריין ולא כתבן

וכתבן ולא קריין נא דיסלח


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

גפת בדף היומי

שכר על לימוד תורה – גפ"ת 116

מסוגייתינו עולה שאסור לקחת שכר על לימוד תורה. כיצד נסביר את קיום עולם הישיבות והמדרשות המשלם משכורות למלמדי התורה? אולי כל מורה לתורה צריך בעצם להיות בעל מקצוע אחר? הצטרפו אלינו לגפת תוססת במיוחד

נדרים לז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים לז

הא קא משמע לן דאפילו במקום שנוטלין שכר על המקרא שרי למשקל על המדרש לא שרי למשקל

מאי שנא מדרש דלא דכתיב ואתי צוה ה׳ בעת ההיא ללמד אתכם וכתיב ראה למדתי אתכם חקים ומשפטים כאשר צוני ה׳ מה אני בחנם אף אתם נמי בחנם מקרא נמי בחנם

רב אמר שכר שימור ורבי יוחנן אמר שכר פיסוק טעמים

תנן לא ילמדנו מקרא בשלמא למאן דאמר שכר פיסוק טעמים היינו דלא ילמדנו אלא למאן דאמר שכר שימור גדול בר שימור הוא בקטן קתני

אי בקטן אימא סיפא אבל מלמד את בניו מקרא קטן בר בנים הוא חסורי מחסרא והכי קתני לא ילמדנו מקרא בקטן אם היה גדול מלמדו לו ולבניו מקרא

מיתיבי תינוקות לא קורין בתחילה בשבת אלא שונין בראשון בשלמא למאן דאמר שכר פיסוק טעמים היינו דאין קורין בתחילה בשבת אלא למאן דאמר שכר שימור אמאי אין קורין בתחילה בשבת ואמאי שונין בראשון הא איכא שכר שימור דשבת

וליטעמיך שכר פיסוק בשבת מי אסור הבלעה היא והבלעה מישרא שרי דתניא השוכר את הפועל לשמור את התינוק לשמור את הפרה לשמור את הזרעים אין נותנין לו שכר שבת לפיכך


אם אבדו אינו חייב באחריותן ואם היה שכיר שבת שכיר חדש שכיר שנה שכיר שבוע נותן לו שכר שבת לפיכך אם אבדו חייב באחריותן

אלא גבי שבת היינו טעמא דאין קוראין בתחילה משום דיפנו אבהתהון דינוקי למצותא דשבתא ואיבעית אימא משום דבשבתא אכלין ושתין ויקיר עליהון עלמא כדאמר שמואל שינוי וסת תחילת חולי מעיים

ולמאן דאמר שכר פיסוק טעמים מאי טעמא לא אמר שכר שימור קסבר בנות מי קא בעיין שימור

ולמאן דאמר שכר שימור מאי טעמא לא אמר שכר פיסוק טעמים קסבר (שכר) פיסוק טעמים דאורייתא הוא

דאמר רב איקא בר אבין אמר רב חננאל אמר רב מאי דכתיב ויקראו בספר בתורת האלהים מפרש ושום שכל ויבינו במקרא ויקראו בספר בתורת האלהים זה מקרא מפרש זה תרגום ושום שכל אלו הפסוקים ויבינו במקרא זה פיסוק טעמים ואמרי לה אלו המסורות

אמר רבי יצחק מקרא סופרים ועיטור סופרים וקריין ולא כתיבן וכתיבן ולא קריין הלכה למשה מסיני

מקרא סופרים ארץ שמים מצרים

עיטור סופרים אחר תעברו אחר תלך אחר תאסף קדמו שרים אחר נגנים צדקתך כהררי אל

קריין ולא כתיבן פרת דבלכתו איש דכאשר ישאל איש בדבר האלהים באים דנבנתה לה דפליטה את דהגד הגד אלי דהגרן אלי דהשערים הלין קריין ולא כתבן

וכתבן ולא קריין נא דיסלח


גלול כלפי מעלה