Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט׳ בכסלו תשפ״ג | 3 דצמבר 2022
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים לט – שבת ט כסלו

.זה הדף של שבת. לצפייה בדף של שישי, לחצו כאן

המשנה פוסקת שאפשר לבקר חולה אם מוזר הנאה ממנו, כל עוד המבקר עומד ולא יושב. הגמרא מנסה להבין מי מוזר ממי ולמה יש להבחין בין ישיבה/עמידה? מובאות שלושה פירושים שונים – כל אחד מסביר את סיבת הפיצול באופן שונה (שניים סבורים שהמקרה מתייחס לכך שהחולה מודר הנאה מהמבקר ואחד מסביר את המקרה ההפוך). הגמרא מעלה קושי מברייתא על פירושו של שמואל, אך הוא נפתר. מהו המקור לביקור חולים בתורה? באופן קצת מפתיע, זה נלמד מדברי משה לקורח ועדתו. רבא דרש את הפסוקים שבהם דיבר משה על פציעת האדמה את פיה. אילו שבעה דברים נבראו לפני שנברא העולם וכיצד זה מעורר קושי נגד הדרשה של רבא? מה עשו השמש והירח במהלך העימות בין משה לקורח? מה הייתה תגובתו של הקב"ה אליהם? ביקור חולים אין לה שיעור. מה זה אומר? מי שמבקר את החולים מפחית את צערו ב-1/60. אם כן, למה שלא נזמין ששים אנשים לבקר כל חולה ויתרפאו?

גמ׳ במאי עסקינן אי בשנכסי מבקר אסורין על חולה אפילו יושב נמי אי בשנכסי חולה אסורין על המבקר אפילו עומד נמי לא אמר שמואל לעולם בשנכסי מבקר אסורין על החולה ובמקום שנוטלין שכר על הישיבה ואין נוטלין שכר על העמידה

מאי פסקא הא קא משמע לן דאף במקום שנוטלין שכר על הישיבה בעי למשקל על העמידה לא בעי למשקל ואיבעית אימא כדרבי שמעון בן אליקים גזירה שמא ישהא בעמידה הכא נמי גזירה שמא ישהא בישיבה

עולא אמר לעולם בשנכסי חולה אסורין על המבקר וכגון דלא אדריה מן חיותיה אי הכי אפילו יושב נמי הא אפשר בעמידה

מיתיבי חלה הוא נכנס לבקרו חלה בנו שואלו בשוק בשלמא לעולא דאמר בשנכסי חולה אסורין על המבקר וכגון דלא אדריה מן חיותיה שפיר

אלא לשמואל דאמר בשנכסי מבקר אסורין על החולה מאי שנא הוא ומאי שנא בנו אמר לך מתניתין בשנכסי מבקר אסורין על החולה ברייתא בשנכסי חולה אסורין על המבקר

מאי פסקא אמר רבא (אמר) שמואל


מתניתין קשיתיה מאי איריא דתני עומד אבל לא יושב שמע מינה דנכסי מבקר אסורין על החולה

אמר ריש לקיש רמז לביקור חולין מן התורה מנין שנאמר אם כמות כל האדם ימתון אלה ופקדת כל האדם וגו׳ מאי משמע אמר רבא אם כמות כל האדם ימותון אלה שהן חולים ומוטלים בעריסתן ובני אדם מבקרים אותן מה הבריות אומרים לא ה׳ שלחני לזה

דרש רבא אם בריאה יברא ה׳ אם בריאה גיהנם מוטב תהיה אם לאו יברא ה׳

איני והא תניא שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם אלו הן תורה ותשובה גן עדן וגיהנם כסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח

תורה דכתיב ה׳ קנני ראשית דרכו וגו׳

תשובה דכתיב בטרם הרים ילדו ותחולל וגו׳ תשב אנוש עד דכא וגו׳

גן עדן דכתיב ויטע ה׳ אלהים גן בעדן מקדם וגו׳

גיהנם דכתיב כי ערוך מאתמול תפתה

כסא כבוד דכתיב נכון כסאך מאז

בית המקדש דכתיב כסא כבוד מרום מראשון

שמו של משיח דכתיב יהי שמו לעולם וגו׳

אלא הכי קאמר אי איברי ליה פומא מוטב ואם לא יברא ה׳ והכתיב אין כל חדש תחת השמש הכי קאמר אי הכא לא מקרב פומא להכא ליקרב

דרש רבא ואמרי לה אמר רבי יצחק מאי דכתיב שמש ירח עמד זבלה שמש וירח בזבול מאי בעיין והא ברקיע קביעי מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו לפניו רבונו של עולם אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים ואם לאו אין אנו מאירין

באותה שעה ירה בהן חיצים וחניתות אמר להם בכל יום ויום משתחוים לכם ואתם מאירים בכבודי לא מחיתם בכבוד בשר ודם מחיתם ובכל יום ויום יורין בהן חיצין וחניתות ומאירים שנאמר לאור חציך יהלכו וגו׳

תניא ביקור חולים אין לה שיעור מאי אין לה שיעור סבר רב יוסף למימר אין שיעור למתן שכרה אמר ליה אביי וכל מצות מי יש שיעור למתן שכרן והא תנן הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות אלא אמר אביי אפילו גדול אצל קטן רבא אמר אפילו מאה פעמים ביום

אמר רבי אחא בר חנינא כל המבקר חולה נוטל אחד מששים בצערו אמרי ליה אם כן ליעלון שיתין ולוקמוה אמר ליה כעישורייתא דבי רבי ובבן גילו

דתניא רבי אומר בת הניזונית מנכסי אחין נוטלת עישור נכסים אמרו לו לרבי לדבריך מי שיש לו עשר בנות ובן אין לו לבן במקום בנות כלום אמר להן ראשונה נוטלת עישור נכסים שניה במה ששיירה שלישית במה ששיירה וחוזרות וחולקות בשוה

רב חלבו חלש נפק אכריז רב כהנא


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים לט – שבת ט כסלו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים לט – שבת ט כסלו

גמ׳ במאי עסקינן אי בשנכסי מבקר אסורין על חולה אפילו יושב נמי אי בשנכסי חולה אסורין על המבקר אפילו עומד נמי לא אמר שמואל לעולם בשנכסי מבקר אסורין על החולה ובמקום שנוטלין שכר על הישיבה ואין נוטלין שכר על העמידה

מאי פסקא הא קא משמע לן דאף במקום שנוטלין שכר על הישיבה בעי למשקל על העמידה לא בעי למשקל ואיבעית אימא כדרבי שמעון בן אליקים גזירה שמא ישהא בעמידה הכא נמי גזירה שמא ישהא בישיבה

עולא אמר לעולם בשנכסי חולה אסורין על המבקר וכגון דלא אדריה מן חיותיה אי הכי אפילו יושב נמי הא אפשר בעמידה

מיתיבי חלה הוא נכנס לבקרו חלה בנו שואלו בשוק בשלמא לעולא דאמר בשנכסי חולה אסורין על המבקר וכגון דלא אדריה מן חיותיה שפיר

אלא לשמואל דאמר בשנכסי מבקר אסורין על החולה מאי שנא הוא ומאי שנא בנו אמר לך מתניתין בשנכסי מבקר אסורין על החולה ברייתא בשנכסי חולה אסורין על המבקר

מאי פסקא אמר רבא (אמר) שמואל


מתניתין קשיתיה מאי איריא דתני עומד אבל לא יושב שמע מינה דנכסי מבקר אסורין על החולה

אמר ריש לקיש רמז לביקור חולין מן התורה מנין שנאמר אם כמות כל האדם ימתון אלה ופקדת כל האדם וגו׳ מאי משמע אמר רבא אם כמות כל האדם ימותון אלה שהן חולים ומוטלים בעריסתן ובני אדם מבקרים אותן מה הבריות אומרים לא ה׳ שלחני לזה

דרש רבא אם בריאה יברא ה׳ אם בריאה גיהנם מוטב תהיה אם לאו יברא ה׳

איני והא תניא שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם אלו הן תורה ותשובה גן עדן וגיהנם כסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח

תורה דכתיב ה׳ קנני ראשית דרכו וגו׳

תשובה דכתיב בטרם הרים ילדו ותחולל וגו׳ תשב אנוש עד דכא וגו׳

גן עדן דכתיב ויטע ה׳ אלהים גן בעדן מקדם וגו׳

גיהנם דכתיב כי ערוך מאתמול תפתה

כסא כבוד דכתיב נכון כסאך מאז

בית המקדש דכתיב כסא כבוד מרום מראשון

שמו של משיח דכתיב יהי שמו לעולם וגו׳

אלא הכי קאמר אי איברי ליה פומא מוטב ואם לא יברא ה׳ והכתיב אין כל חדש תחת השמש הכי קאמר אי הכא לא מקרב פומא להכא ליקרב

דרש רבא ואמרי לה אמר רבי יצחק מאי דכתיב שמש ירח עמד זבלה שמש וירח בזבול מאי בעיין והא ברקיע קביעי מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו לפניו רבונו של עולם אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים ואם לאו אין אנו מאירין

באותה שעה ירה בהן חיצים וחניתות אמר להם בכל יום ויום משתחוים לכם ואתם מאירים בכבודי לא מחיתם בכבוד בשר ודם מחיתם ובכל יום ויום יורין בהן חיצין וחניתות ומאירים שנאמר לאור חציך יהלכו וגו׳

תניא ביקור חולים אין לה שיעור מאי אין לה שיעור סבר רב יוסף למימר אין שיעור למתן שכרה אמר ליה אביי וכל מצות מי יש שיעור למתן שכרן והא תנן הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות אלא אמר אביי אפילו גדול אצל קטן רבא אמר אפילו מאה פעמים ביום

אמר רבי אחא בר חנינא כל המבקר חולה נוטל אחד מששים בצערו אמרי ליה אם כן ליעלון שיתין ולוקמוה אמר ליה כעישורייתא דבי רבי ובבן גילו

דתניא רבי אומר בת הניזונית מנכסי אחין נוטלת עישור נכסים אמרו לו לרבי לדבריך מי שיש לו עשר בנות ובן אין לו לבן במקום בנות כלום אמר להן ראשונה נוטלת עישור נכסים שניה במה ששיירה שלישית במה ששיירה וחוזרות וחולקות בשוה

רב חלבו חלש נפק אכריז רב כהנא


גלול כלפי מעלה