Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ד׳ במרחשוון תשפ״ג | 29 אוקטובר 2022
  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים ד

מהו מקרה בו עוברים על בל תאחר בנזירות? שתי תשובות הוצעו בנדרים ג ע"ב ומובאות כעת שלוש הצעות נוספות. מהתשובה האחרונה עולה כי איסור העיכוב מתייחס לעיכוב קורבנות הנזיר. אם כך, מדוע צריך לדרוש זאת מהיקש מנדרים לנזירות, כאשר זה פשוט יוצא מדיני בל תאחר בקרבנות בכלל, הכוללים קרבנות חטאת (שזה אחד מהקרבנות המובאים על ידי נזיר)? אולי נזיר הוא חידוש, יש לו הלכות ייחודיות, שבגללן לא נוכל ללמוד הלכות קרבנות נזיר מדיני קרבנות אחרים. למה שנזיר יהיה נחשב כחידוש? הגמרא מביאה ארבע אפשרויות, שתיים מהן נדחות. שאלה אחרונה נשאלת על הברייתא מנדרים ג ע"א לגבי המקור לדין הפרת נזירות מבעל לאשה/אב לבת. לשמואל יש דרך ייחודית לקרוא את דברי המשנה המתייחסים לפרטי ידות. אולם הגמרא מעלה קושי על קריאתו.

רב אחא בר יעקב אמר כגון דנדר והוא בבית הקברות

הניחא למאן דאמר לא חיילא עליה נזירות מאלתר אלא למאן דאמר מאלתר חיילא עליה מי איכא בל תאחר ועוד האמר מר בר רב אשי חיילא נזירות עליה מאלתר וכי פליגי לענין מלקות פליגי

אפילו הכי קם ליה בבל תאחר משום דקא מאחר נזירות דטהרה אמר רב אשי הואיל וכן נזיר שטימא עצמו במזיד עובר משום בל תאחר דנזירות טהרה

רב אחא בריה דרב איקא אמר עובר בבל תאחר תגלחתו

ולא מיבעיא למאן דאמר תגלחת מעכבת אלא אפילו למאן דאמר תגלחת אינה מעכבת מצות גילוח מיהא לא מיקיים

מר זוטרא בריה דרב מרי אמר עובר בבל תאחר קרבנותיו

ומן הכא נפקא ליה מהתם נפקא ליה כי דרש ידרשנו אלו חטאת ואשמות

מהו דתימא חידוש הוא שחידשה תורה בנזיר

מאי חידוש אילימא דלא מתפיס ליה לחטאת נזיר בנדר הרי חטאת חלב שאין מתפיסה בנדר ועובר בבל תאחר

אלא מאי חידושיה סלקא דעתך אמינא הואיל ואם אמר הריני נזיר אפילו מן חרצן הוי נזיר לכל אימא לא ליעבור עליה משום בל תאחר קא משמע לן

הניחא למאן דאמר כי נזיר מן חרצן הוי נזיר לכל אלא לרבי שמעון דאמר אין נזיר עד שיזיר מכולן מאי איכא למימר ועוד האי חידוש לחומרא הוא

אלא מאי חידושיה דסלקא דעתך אמינא הואיל


ואם גילח על אחת משלשתן יצא לא ליעבור עליה בבל תאחר קא משמע לן

ואיבעית אימא מאי חדושיה משום דלא מתפיסו בנדר והא דקא קשיא לך חטאת חלב חטאת חלב קאתיא לכפרה חטאת נזיר למאי אתיא

והרי חטאת יולדת דלא אתיא לכפרה ועבר עלה משום בל תאחר ההיא קא שריא לה למיכל בקדשים

אמר מר ומה נדרים האב מיפר נדרי בתו ובעל מיפר נדרי אשתו אף נזירות האב מיפר נזירות בתו ובעל מיפר נזירות אשתו למה לי היקשא תיתי במה מצינו מנדרים

דילמא גבי נדרים הוא דמיפר משום דלא אית ליה קיצותא אבל גבי נזירות דאית ליה קיצותא דסתם נזירות שלשים יום אימא לא קא משמע לן

האומר לחבירו מודר אני וכו׳ אמר שמואל בכולן עד שיאמר שאני אוכל לך שאני טועם לך

מיתיבי מודר אני ממך מופרשני ממך מרוחקני ממך הרי זה אסור שאני אוכל לך שאני טועם לך הרי זה אסור הכי קתני במה דברים אמורים באומר שאני אוכל לך שאני טועם לך

והתניא איפכא שאני אוכל לך שאני טועם לך אסור מודרני ממך ומופרשני ממך מרוחקני ממך הרי זה אסור תני הכי וכבר אמר מודרני

אי הכי היינו רישא ועוד אסור אסור למה ליה למתני

אלא אמר שמואל טעמא דאמר שאני אוכל לך שאני טועם לך הוא דאסור וחבירו מותר


  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

WhatsApp Image 2022-11-08 at 2.59.26 PM

קדושת הדיבור

למה לחשוב פעמים לפני נדר או מילה שיוצאת לנו מהפה והקשר לבורא עולם.  

WhatsApp Image 2022-10-24 at 12.35.25 PM (1)

הקדמה למסכת נדרים

להאזנה בשמע:  https://traffic.libsyn.com/secure/hadran-he/IntroNedarimHeb.mp3

נדרים ד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים ד

רב אחא בר יעקב אמר כגון דנדר והוא בבית הקברות

הניחא למאן דאמר לא חיילא עליה נזירות מאלתר אלא למאן דאמר מאלתר חיילא עליה מי איכא בל תאחר ועוד האמר מר בר רב אשי חיילא נזירות עליה מאלתר וכי פליגי לענין מלקות פליגי

אפילו הכי קם ליה בבל תאחר משום דקא מאחר נזירות דטהרה אמר רב אשי הואיל וכן נזיר שטימא עצמו במזיד עובר משום בל תאחר דנזירות טהרה

רב אחא בריה דרב איקא אמר עובר בבל תאחר תגלחתו

ולא מיבעיא למאן דאמר תגלחת מעכבת אלא אפילו למאן דאמר תגלחת אינה מעכבת מצות גילוח מיהא לא מיקיים

מר זוטרא בריה דרב מרי אמר עובר בבל תאחר קרבנותיו

ומן הכא נפקא ליה מהתם נפקא ליה כי דרש ידרשנו אלו חטאת ואשמות

מהו דתימא חידוש הוא שחידשה תורה בנזיר

מאי חידוש אילימא דלא מתפיס ליה לחטאת נזיר בנדר הרי חטאת חלב שאין מתפיסה בנדר ועובר בבל תאחר

אלא מאי חידושיה סלקא דעתך אמינא הואיל ואם אמר הריני נזיר אפילו מן חרצן הוי נזיר לכל אימא לא ליעבור עליה משום בל תאחר קא משמע לן

הניחא למאן דאמר כי נזיר מן חרצן הוי נזיר לכל אלא לרבי שמעון דאמר אין נזיר עד שיזיר מכולן מאי איכא למימר ועוד האי חידוש לחומרא הוא

אלא מאי חידושיה דסלקא דעתך אמינא הואיל


ואם גילח על אחת משלשתן יצא לא ליעבור עליה בבל תאחר קא משמע לן

ואיבעית אימא מאי חדושיה משום דלא מתפיסו בנדר והא דקא קשיא לך חטאת חלב חטאת חלב קאתיא לכפרה חטאת נזיר למאי אתיא

והרי חטאת יולדת דלא אתיא לכפרה ועבר עלה משום בל תאחר ההיא קא שריא לה למיכל בקדשים

אמר מר ומה נדרים האב מיפר נדרי בתו ובעל מיפר נדרי אשתו אף נזירות האב מיפר נזירות בתו ובעל מיפר נזירות אשתו למה לי היקשא תיתי במה מצינו מנדרים

דילמא גבי נדרים הוא דמיפר משום דלא אית ליה קיצותא אבל גבי נזירות דאית ליה קיצותא דסתם נזירות שלשים יום אימא לא קא משמע לן

האומר לחבירו מודר אני וכו׳ אמר שמואל בכולן עד שיאמר שאני אוכל לך שאני טועם לך

מיתיבי מודר אני ממך מופרשני ממך מרוחקני ממך הרי זה אסור שאני אוכל לך שאני טועם לך הרי זה אסור הכי קתני במה דברים אמורים באומר שאני אוכל לך שאני טועם לך

והתניא איפכא שאני אוכל לך שאני טועם לך אסור מודרני ממך ומופרשני ממך מרוחקני ממך הרי זה אסור תני הכי וכבר אמר מודרני

אי הכי היינו רישא ועוד אסור אסור למה ליה למתני

אלא אמר שמואל טעמא דאמר שאני אוכל לך שאני טועם לך הוא דאסור וחבירו מותר


גלול כלפי מעלה