Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י׳ בכסלו תשפ״ג | 4 דצמבר 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים מ

הלימוד השבוע מוקדש ע"י נעמי ואדם פרזיגר לע"נ אביה של נעמי, חיים זאב בן פסל ויואל גרינבלט בציון 10 שנים לפטירתו. יהי זכרו ברוך.

הלימוד השבוע מוקדש ע"י רומי וג'וש ססמן לכבוד גיוסו של בנם לצה"ל השבוע.

הדף היום מוקדש ע"י דיאנה בלום לע"נ סבתה, איטה רוסה סונבנד מרמורק.

הדף היום מוקדש ע"י דבי אנגלן-איגלס לכבוד ברית המילה של נכדה הראשון. "מאחלים שיזכה לחיים מלאים ומאושרים ושיסב אושר לסובבים אותו."

מדוע חשוב לבקר חולים ומה למדנו מרבי עקיבא על חשיבותה של מצווה זו? האם כדאי להודיע ​​לאחרים בשעת מחלה? למה? איזה שכר מקבלים ממצווה זו בעולם הזה ובעולם הבא? באילו שעות ביום אסור לבקר חולים? מובאים כמה דרשות על הפסוק בתהילים מא:ג המתייחסים לנוכחות ה' סביב אדם חולה וכיצד זה משפיע על המקום בו ניתן לשבת בעת ביקור? לרב ושמואל יש מחלוקת האם הפרת מתמלא ממי גשמים מישראל או האם הוא מתמלא מגדותיו. יש לכך רלוונטיות הלכתית לשימוש בו כמקווה כי שימוש במים זוחלים (נובעים) כמקווה מותר רק אם רוב מימיו מים נובעים ולא מי גשמים. דעתו של שמואל (שנהר פרת מתמלא מגדותיו) סותרת דבריו לגבי שימוש בפרת כמקווה שכן התיר זאת רק בחודש תשרי, כי בשאר חודשי השנה יש לחשוש שמי הגשמים מרובים ממי זוחלים.

 

רב חלבו באיש לא איכא דקא אתי אמר להו לא כך היה מעשה בתלמיד אחד מתלמידי רבי עקיבא שחלה לא נכנסו חכמים לבקרו ונכנס רבי עקיבא לבקרו ובשביל שכיבדו וריבצו לפניו חיה אמר לו רבי החייתני יצא רבי עקיבא ודרש כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמים

כי אתא רב דימי אמר כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה וכל שאינו מבקר את החולה גורם לו שימות מאי גרמא אילימא כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמים שיחיה וכל שאין מבקר את החולה מבקש עליו רחמים שימות שימות סלקא דעתך אלא כל שאין מבקר חולה אין מבקש עליו רחמים לא שיחיה ולא שימות

רבא יומא קדמאה דחליש אמר להון לא תיגלו לאיניש דלא לתרע מזליה מכאן ואילך אמר להון פוקו ואכריזו בשוקא דכל דסני לי ליחדי לי וכתיב בנפל אויבך אל תשמח וגו׳ ודרחים לי ליבעי עלי רחמי

אמר רב כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנם שנאמר אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ה׳ אין דל אלא חולה שנאמר מדלה יבצעני אי נמי מן הדין קרא מדוע אתה ככה דל בן המלך בבקר בבקר וגו׳ אין רעה אלא גיהנם שנאמר כל פעל ה׳ למענהו וגם רשע ליום רעה

ואם ביקר מה שכרו מה שכרו כדאמר ניצול מדינה של גיהנם אלא מה שכרו בעולם הזה

ה׳ ישמרהו ויחיהו ואשר בארץ ואל תתנהו בנפש איביו ה׳ ישמרהו מיצר הרע ויחיהו מן היסורין ואשר בארץ שיהו הכל מתכבדין בו ואל תתנהו בנפש איביו שיזדמנו לו ריעים כנעמן שריפו את צרעתו ואל יזדמנו לו ריעים כרחבעם שחילקו את מלכותו

תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר אם יאמרו לך ילדים בנה וזקנים סתור שמע לזקנים ואל תשמע לילדים שבנין ילדים סתירה וסתירת זקנים בנין וסימן לדבר רחבעם בן שלמה

אמר רב שישא בריה דרב אידי לא ליסעוד איניש קצירא לא בתלת שעי קדמייתא ולא בתלת שעי בתרייתא דיומא כי היכי דלא ליסח דעתיה מן רחמי תלת שעי קדמייתא רווחא דעתיה בתרייתא תקיף חולשיה

אמר רבין אמר רב מניין שהקדוש ברוך הוא זן את החולה שנאמר ה׳ יסעדנו על ערש דוי וגו׳ ואמר רבין אמר רב מניין שהשכינה שרויה למעלה ממטתו של החולה שנאמר ה׳ יסעדנו על ערש דוי

תניא נמי הכי הנכנס לבקר את החולה לא ישב לא על גבי מטה ולא על גבי ספסל ולא על גבי כסא אלא מתעטף ויושב על גבי קרקע מפני שהשכינה שרויה למעלה ממטתו של חולה שנאמר ה׳ יסעדנו על ערש דוי

ואמר רבין אמר רב מטרא במערבא סהדא רבה פרת ופליגא דשמואל דאמר שמואל נהרא מכיפיה מתבריך ופליגא דשמואל אדשמואל דאמר שמואל אין המים מטהרין בזוחלין


אלא פרת ביומי תשרי בלבד

אבוה דשמואל עבד להון מקוואות לבנתיה ביומי ניסן ומפצי ביומי תשרי:

אמר רבי אמי אמר רב מאי דכתיב ואתה בן אדם עשה לך כלי גולה זו נר וקערה


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים מ

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים מ

רב חלבו באיש לא איכא דקא אתי אמר להו לא כך היה מעשה בתלמיד אחד מתלמידי רבי עקיבא שחלה לא נכנסו חכמים לבקרו ונכנס רבי עקיבא לבקרו ובשביל שכיבדו וריבצו לפניו חיה אמר לו רבי החייתני יצא רבי עקיבא ודרש כל מי שאין מבקר חולים כאילו שופך דמים

כי אתא רב דימי אמר כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה וכל שאינו מבקר את החולה גורם לו שימות מאי גרמא אילימא כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמים שיחיה וכל שאין מבקר את החולה מבקש עליו רחמים שימות שימות סלקא דעתך אלא כל שאין מבקר חולה אין מבקש עליו רחמים לא שיחיה ולא שימות

רבא יומא קדמאה דחליש אמר להון לא תיגלו לאיניש דלא לתרע מזליה מכאן ואילך אמר להון פוקו ואכריזו בשוקא דכל דסני לי ליחדי לי וכתיב בנפל אויבך אל תשמח וגו׳ ודרחים לי ליבעי עלי רחמי

אמר רב כל המבקר את החולה ניצול מדינה של גיהנם שנאמר אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ה׳ אין דל אלא חולה שנאמר מדלה יבצעני אי נמי מן הדין קרא מדוע אתה ככה דל בן המלך בבקר בבקר וגו׳ אין רעה אלא גיהנם שנאמר כל פעל ה׳ למענהו וגם רשע ליום רעה

ואם ביקר מה שכרו מה שכרו כדאמר ניצול מדינה של גיהנם אלא מה שכרו בעולם הזה

ה׳ ישמרהו ויחיהו ואשר בארץ ואל תתנהו בנפש איביו ה׳ ישמרהו מיצר הרע ויחיהו מן היסורין ואשר בארץ שיהו הכל מתכבדין בו ואל תתנהו בנפש איביו שיזדמנו לו ריעים כנעמן שריפו את צרעתו ואל יזדמנו לו ריעים כרחבעם שחילקו את מלכותו

תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר אם יאמרו לך ילדים בנה וזקנים סתור שמע לזקנים ואל תשמע לילדים שבנין ילדים סתירה וסתירת זקנים בנין וסימן לדבר רחבעם בן שלמה

אמר רב שישא בריה דרב אידי לא ליסעוד איניש קצירא לא בתלת שעי קדמייתא ולא בתלת שעי בתרייתא דיומא כי היכי דלא ליסח דעתיה מן רחמי תלת שעי קדמייתא רווחא דעתיה בתרייתא תקיף חולשיה

אמר רבין אמר רב מניין שהקדוש ברוך הוא זן את החולה שנאמר ה׳ יסעדנו על ערש דוי וגו׳ ואמר רבין אמר רב מניין שהשכינה שרויה למעלה ממטתו של החולה שנאמר ה׳ יסעדנו על ערש דוי

תניא נמי הכי הנכנס לבקר את החולה לא ישב לא על גבי מטה ולא על גבי ספסל ולא על גבי כסא אלא מתעטף ויושב על גבי קרקע מפני שהשכינה שרויה למעלה ממטתו של חולה שנאמר ה׳ יסעדנו על ערש דוי

ואמר רבין אמר רב מטרא במערבא סהדא רבה פרת ופליגא דשמואל דאמר שמואל נהרא מכיפיה מתבריך ופליגא דשמואל אדשמואל דאמר שמואל אין המים מטהרין בזוחלין


אלא פרת ביומי תשרי בלבד

אבוה דשמואל עבד להון מקוואות לבנתיה ביומי ניסן ומפצי ביומי תשרי:

אמר רבי אמי אמר רב מאי דכתיב ואתה בן אדם עשה לך כלי גולה זו נר וקערה


גלול כלפי מעלה