Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ד בכסלו תשפ״ג | 8 דצמבר 2022
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים מד

הדף היום מוקדש ע"י מרטין גיינור לע"נ אליין גיינור.

הגמרא מביאה ברייתא שדנה בדיני הפקר. לכאורה דברי הברייתא סותרים את עצמם כי הרישא מסתדרת לשיטת רבנן והסיפא כשיטת ר' יוסי, כפי שהבין אותו ר' יוחנן בנדרים מג. עולא מסביר את שני החלקים כשיטת רבנן וריש לקיש הסביר את שני החלקים כשיטת ר' יוסי. הגמרא עדיין מתקשה להבין למה ברישא של הברייתא תלו את האפשרות לחזור בו מההפקר ביום השלישי ולא לפני? רבא מסביר שזה משום הרמאים שניסו לפטור את עצמם מחיוב מעשרות. גם על זה הגמרא מעלה קושי ופותרת אותו. הגמרא מביאה עוד קושי על ריש לקיש מברייתא אחרת ששם כתוב שהפקר נכנס לתוקף באופן מיידי ולא כעבור שלושה ימים. איך אפשר להסביר ברייתא זו לפי שיטת עולא ולפי שיטת ריש לקיש?

אמר תהא שדה זו מופקרת ליום אחד לשבת אחת לחדש אחד לשנה אחת לשבוע אחת עד שלא זכה בה בין הוא בין אחר יכול לחזור בו משזכה בה בין הוא בין אחר אין יכול לחזור בו רישא רבנן סיפא רבי יוסי

אמר עולא סיפא נמי רבנן היא אי הכי אמאי עד שלא זכה בה בין הוא בין אחר יכול לחזור בו שאני שנה ושבוע דלא שכיחי

ריש לקיש אמר מדסיפא רבי יוסי רישא נמי רבי יוסי ורישא היינו טעמא דלא לישתכח תורת הפקר

אי הכי אפילו מיום הראשון נמי ליהוי הפקר אמר רבה מפני הרמאין דמפקירין והדרין בהון

אבל דאורייתא לא הוי הפקר


ודלמא אתי לעשורי מן החיוב על הפטור ומן הפטור על החיוב

דאמרינן ליה כי מעשרת עשר מיניה וביה

מיתיבי המפקיר את כרמו ולשחר עמד ובצרו חייב בפרט ובעוללות ובשכחה ובפיאה ופטור מן המעשר

בשלמא לעולא דרבנן קתני לה ודאורייתא קתני לה אלא לריש לקיש אמאי פטור מן המעשר

אמר לך כי אמרי אנא לרבי יוסי הא רבנן היא


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים מד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים מד

אמר תהא שדה זו מופקרת ליום אחד לשבת אחת לחדש אחד לשנה אחת לשבוע אחת עד שלא זכה בה בין הוא בין אחר יכול לחזור בו משזכה בה בין הוא בין אחר אין יכול לחזור בו רישא רבנן סיפא רבי יוסי

אמר עולא סיפא נמי רבנן היא אי הכי אמאי עד שלא זכה בה בין הוא בין אחר יכול לחזור בו שאני שנה ושבוע דלא שכיחי

ריש לקיש אמר מדסיפא רבי יוסי רישא נמי רבי יוסי ורישא היינו טעמא דלא לישתכח תורת הפקר

אי הכי אפילו מיום הראשון נמי ליהוי הפקר אמר רבה מפני הרמאין דמפקירין והדרין בהון

אבל דאורייתא לא הוי הפקר


ודלמא אתי לעשורי מן החיוב על הפטור ומן הפטור על החיוב

דאמרינן ליה כי מעשרת עשר מיניה וביה

מיתיבי המפקיר את כרמו ולשחר עמד ובצרו חייב בפרט ובעוללות ובשכחה ובפיאה ופטור מן המעשר

בשלמא לעולא דרבנן קתני לה ודאורייתא קתני לה אלא לריש לקיש אמאי פטור מן המעשר

אמר לך כי אמרי אנא לרבי יוסי הא רבנן היא


גלול כלפי מעלה