Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט״ז בכסלו תשפ״ג | 10 דצמבר 2022
  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים מו – שבת ט"ז בכסלו

זה הדף של שבת. לצפייה בדף של שישי, לחצו כאן.
הדף היום מוקדש ע"י דבי אנגלן-איגלס לע"נ אביה האנק איגלס, חנוך בן מנדל ז"ל, בציון השלושים.

אם שני אנשים שותפים חצר, מה הם כל הכללים לגבי השימוש בחצר כאשר אסור לאחד ליהנות מהשני או כאשר לכל אחד אסור ליהנות זה מזה? חכמים חולקים על רבי אליעזר בן יעקב בכל המקרים. האם יש הבדל אם אסרו את עצמם בנדר או שנאסרו בנדר שהזולת נדר? האם הוויכוח במשנה הוא על חצר הניתנת לחלק או על חצר שאי אפשר לחלק בגלל שקטן מדי? אם אחד השכיר את מקום בבעלותו למישהו אחר, האם מי שמודר הנאה מהבעלים מותר להשתמש במקום המושכר? במה זה תלוי?

ושניהם אסורים להעמיד ריחים ותנור ולגדל תרנגולים

היה אחד מהם מודר הנאה מחבירו לא יכנס לחצר רבי אליעזר בן יעקב אומר יכול הוא לומר לו לתוך שלי אני נכנס ואיני נכנס לתוך שלך וכופין את הנודר למכור את חלקו

היה אחד מן השוק מודר באחד מהם הנאה לא יכנס לחצר רבי אליעזר בן יעקב אומר יכול לומר לו לתוך של חבירך אני נכנס ואיני נכנס לתוך שלך

המודר הנאה מחבירו ויש לו מרחץ ובית הבד מושכרין בעיר אם יש לו בהן תפיסת יד אסור אין לו בהן תפיסת יד מותר

האומר לחבירו קונם לביתך שאני נכנס ושדך שאני לוקח מת או שמכרו לאחר מותר קונם בית זה שאני נכנס שדה זו שאני לוקח מת או שמכרו לאחר אסור:

גמ׳ איבעיא להו בנדרו פליגי הדירו זה את זה מאי מי אמרינן בנדרו הוא דפליגי אבל בהדירו זה את זה מודו ליה רבנן לרבי אליעזר בן יעקב דכי אנוסין דמו או דילמא אפילו בהדירו זה את זה פליגי רבנן

תא שמע היה אחד מהן מודר הנאה מחבירו ופליגי רבנן תני נדור מחבירו הנאה

הכי נמי מסתברא דקתני סיפא וכופין את הנודר למכור את חלקו אי אמרת בשלמא דנדר הוא היינו דקתני כופין אלא אי אמרת דאדריה אמאי כופין אותו הא מינס אניס

אמר רבה אמר זעירי


מחלוקת שיש בה כדי חלוקה אבל אין בה כדי חלוקה דברי הכל מותר

אמר ליה רב יוסף הרי בית הכנסת דכמי שאין בו כדי חלוקה דמי ותנן שניהן אסורין בדבר של אותה העיר

אלא אמר רב יוסף אמר זעירי מחלוקת שאין בה כדי חלוקה אבל יש בה כדי חלוקה דברי הכל אסור

אמר רב הונא הלכה כרבי אליעזר בן יעקב וכן אמר רבי אלעזר הלכה כרבי אליעזר בן יעקב:

המודר הנאה מחבירו ויש לו שם מרחץ וכו׳: וכמה תפיסת יד אמר רב נחמן למחצה לשליש ולרביע אבל בבציר לא אביי אמר אפילו בבציר אסור היכי דמי דשרי דמקבל בטסקא:


  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים מו – שבת ט"ז בכסלו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים מו – שבת ט"ז בכסלו

ושניהם אסורים להעמיד ריחים ותנור ולגדל תרנגולים

היה אחד מהם מודר הנאה מחבירו לא יכנס לחצר רבי אליעזר בן יעקב אומר יכול הוא לומר לו לתוך שלי אני נכנס ואיני נכנס לתוך שלך וכופין את הנודר למכור את חלקו

היה אחד מן השוק מודר באחד מהם הנאה לא יכנס לחצר רבי אליעזר בן יעקב אומר יכול לומר לו לתוך של חבירך אני נכנס ואיני נכנס לתוך שלך

המודר הנאה מחבירו ויש לו מרחץ ובית הבד מושכרין בעיר אם יש לו בהן תפיסת יד אסור אין לו בהן תפיסת יד מותר

האומר לחבירו קונם לביתך שאני נכנס ושדך שאני לוקח מת או שמכרו לאחר מותר קונם בית זה שאני נכנס שדה זו שאני לוקח מת או שמכרו לאחר אסור:

גמ׳ איבעיא להו בנדרו פליגי הדירו זה את זה מאי מי אמרינן בנדרו הוא דפליגי אבל בהדירו זה את זה מודו ליה רבנן לרבי אליעזר בן יעקב דכי אנוסין דמו או דילמא אפילו בהדירו זה את זה פליגי רבנן

תא שמע היה אחד מהן מודר הנאה מחבירו ופליגי רבנן תני נדור מחבירו הנאה

הכי נמי מסתברא דקתני סיפא וכופין את הנודר למכור את חלקו אי אמרת בשלמא דנדר הוא היינו דקתני כופין אלא אי אמרת דאדריה אמאי כופין אותו הא מינס אניס

אמר רבה אמר זעירי


מחלוקת שיש בה כדי חלוקה אבל אין בה כדי חלוקה דברי הכל מותר

אמר ליה רב יוסף הרי בית הכנסת דכמי שאין בו כדי חלוקה דמי ותנן שניהן אסורין בדבר של אותה העיר

אלא אמר רב יוסף אמר זעירי מחלוקת שאין בה כדי חלוקה אבל יש בה כדי חלוקה דברי הכל אסור

אמר רב הונא הלכה כרבי אליעזר בן יעקב וכן אמר רבי אלעזר הלכה כרבי אליעזר בן יעקב:

המודר הנאה מחבירו ויש לו שם מרחץ וכו׳: וכמה תפיסת יד אמר רב נחמן למחצה לשליש ולרביע אבל בבציר לא אביי אמר אפילו בבציר אסור היכי דמי דשרי דמקבל בטסקא:


גלול כלפי מעלה