Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ח בכסלו תשפ״ג | 12 דצמבר 2022
  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים מח

הדף היום מוקדש ע"י דבורה שבס לע"נ אמה, יוטה בת אביגדור צבי ודבורה רחל.

הדף היום מוקדש ע"י אילנה פרידמן לע"נ יוסף אליעזר בן חיים.

אם מיהו מודר הנאה מאחר, הוא יכול ליהנות מעולי בבל אבל לא מדברים ששייכים לאותה העיר. מה נחשב לעולי בבל ולמה הם לא כלולים בדבריו? מה הפתרון האפשרי כדי לאפשר לו ליהנות מדברים של אותה העיר? אם מודר הנאה מחבירו והחבר רוצה לתת לו אוכל (כי אין לו), יתן לאחר במתנה והמודר יקבל ממנו. מביאים מעשה בבית חורון עם אבא שהיה מודר הנאה מבנו והבן השיא את בנו ורצה להזמין את אביו. נתן הסעודה והחצר כמתנה לאחר ואמר לו שנותן לו בכדי שאביו יוכל לבוא. המקבל הקדיש את הכל למקדש כי לא רצה להיות מעורב בעוון הזה של לעבור על הנדר. לאחר מעשה זה, חכמים קבעו שאם לא באמת מתכוונים לתת כמתנה, זה לא נחשב מתנה. הגמרא מביאה עוד סיפור על אבא שהדיר בנו הנאה ממנו ואז  רצה להעביר לו כסף כדי להעביר לנכדיו אם יהיו לומדי תורה. האם אפשר? יש מחלוקת בין חכמי פומבדיתא לבין רב נחמן רב אשי ורבא מקשים על רב נחמן. ורב נחמן תירוץ את הקושיות של רבא בשתי דרכים.

ואסורים בדבר של אותה העיר ואיזהו דבר של עולי בבל כגון הר הבית והעזרות והבור שבאמצע הדרך ואיזהו דבר של אותה העיר כגון הרחבה והמרחץ ובית הכנסת והתיבה והספרים והכותב חלקו לנשיא

רבי יהודה אומר אחד כותב לנשיא ואחד כותב להדיוט מה בין כותב לנשיא לכותב להדיוט שהכותב לנשיא אין צריך לזכות להדיוט צריך לזכות וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה צריכין לזכות לא דברו בנשיא אלא בהוה רבי יהודה אומר אין אנשי גליל צריכין לכתוב שכבר כתבו אבותיהן על ידיהן:

גמ׳ אמאי מיתסר אמר רב ששת הכי קתני ומה תקנתן יכתבו חלקן לנשיא

רבי יהודה אומר אחד כותב לנשיא ואחד כותב להדיוט ומה בין כותב לנשיא לכותב להדיוט הכותב לנשיא אין צריך לזכות והכותב להדיוט צריך לזכות וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה צריכים לזכות לא דברו בנשיא אלא בהוה:

רבי יהודה אומר אין אנשי גליל צריכין לזכות שכבר כתבו אבותיהן על ידיהן: תניא רבי יהודה אומר אנשי גליל קנטרנין היו והיו נודרין הנאה זה מזה עמדו אבותיהם וכתבו חלקיהן לנשיא:

מתני׳ המודר הנאה מחבירו ואין לו מה יאכל נותנו לאחר לשום מתנה והלה מותר בה מעשה באחד בבית חורון שהיה אביו נודר הימנו הנאה והיה משיא את בנו ואמר לחברו חצר וסעודה נתונים הינן לפניך אלא כדי שיבא אבא ויאכל עמנו בסעודה

אמר אם שלי הם הרי הם מוקדשין לשמים אמר לו נתתי לך את שלי שתקדישם לשמים אמר לו נתת לי את שלך אלא שתהא אתה ואביך אוכלין ושותין ומתרצין זה לזה ויהא עון תלוי בראשו אמרו חכמים כל מתנה שאינה שאם הקדישה תהא מקודשת אינה מתנה:

גמ׳ מעשה לסתור חסורי מיחסרא והכי קתני ואם הוכיח סופו על תחילתו אסור ומעשה נמי בבית חורון באחד דהוה סופו מוכיח על תחילתו

אמר רבא לא שנו אלא דאמר ליה והינן לפניך אלא כדי שיבא אבא אבל אמר ליה שיהו לפניך שיבא אבא מדעתך הוא דאמר ליה

לישנא אחרינא אמרין לה אמר רבא לא תימא טעמא דאמר ליה והינן לפניך הוא דאסור אבל אמר ליה הן לפניך שיבא אבא ויאכל מותר אלא אפילו אמר ליה הן לפניך יבא אבא ויאכל אסור מאי טעמא סעודתו מוכחת עליו


ההוא גברא דהוה ליה ברא דהוה שמיט כיפי דכיתנא אסרינהו לנכסיה עליה אמרו ליה ואי הואי בר ברך צורבא מרבנן מאי אמר להון ליקני הדין ואי הואי בר ברי צורבא מרבנן לקנייה מאי

אמרי פומבדיתאי קני על מנת להקנות הוא וכל קני על מנת להקנות לא קני

ורב נחמן אמר קני דהא סודרא קני על מנת להקנות הוא

אמר רב אשי ומאן לימא לן דסודרא אי תפיס ליה לא מיתפיס ועוד סודרא קני על מנת להקנות וקני מן השתא הלין ניכסין דהדין לאימתי קני לכי הוי בר בריה צורבא מרבנן לכי הוה הדר סודרא למריה

אמר ליה רבא לרב נחמן והא מתנת בית חורון דקני על מנת להקנות הוא ולא קא קני

זימנין אמר ליה משום דסעודתו מוכחת עליו וזימנין אמר ליה רבי אליעזר היא דאמר אפילו ויתור אסור במודר הנאה

תנן אמרו חכמים כל מתנה שאינה שאם הקדישה תהא מקודשת אינה מתנה כל לאיתויי מאי לאו לאתויי הא מילתא דשדיא בכיפי לא לאתויי לישנא בתראה דשמעתיה דרבא:

הדרן עלך השותפין


  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים מח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים מח

ואסורים בדבר של אותה העיר ואיזהו דבר של עולי בבל כגון הר הבית והעזרות והבור שבאמצע הדרך ואיזהו דבר של אותה העיר כגון הרחבה והמרחץ ובית הכנסת והתיבה והספרים והכותב חלקו לנשיא

רבי יהודה אומר אחד כותב לנשיא ואחד כותב להדיוט מה בין כותב לנשיא לכותב להדיוט שהכותב לנשיא אין צריך לזכות להדיוט צריך לזכות וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה צריכין לזכות לא דברו בנשיא אלא בהוה רבי יהודה אומר אין אנשי גליל צריכין לכתוב שכבר כתבו אבותיהן על ידיהן:

גמ׳ אמאי מיתסר אמר רב ששת הכי קתני ומה תקנתן יכתבו חלקן לנשיא

רבי יהודה אומר אחד כותב לנשיא ואחד כותב להדיוט ומה בין כותב לנשיא לכותב להדיוט הכותב לנשיא אין צריך לזכות והכותב להדיוט צריך לזכות וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה צריכים לזכות לא דברו בנשיא אלא בהוה:

רבי יהודה אומר אין אנשי גליל צריכין לזכות שכבר כתבו אבותיהן על ידיהן: תניא רבי יהודה אומר אנשי גליל קנטרנין היו והיו נודרין הנאה זה מזה עמדו אבותיהם וכתבו חלקיהן לנשיא:

מתני׳ המודר הנאה מחבירו ואין לו מה יאכל נותנו לאחר לשום מתנה והלה מותר בה מעשה באחד בבית חורון שהיה אביו נודר הימנו הנאה והיה משיא את בנו ואמר לחברו חצר וסעודה נתונים הינן לפניך אלא כדי שיבא אבא ויאכל עמנו בסעודה

אמר אם שלי הם הרי הם מוקדשין לשמים אמר לו נתתי לך את שלי שתקדישם לשמים אמר לו נתת לי את שלך אלא שתהא אתה ואביך אוכלין ושותין ומתרצין זה לזה ויהא עון תלוי בראשו אמרו חכמים כל מתנה שאינה שאם הקדישה תהא מקודשת אינה מתנה:

גמ׳ מעשה לסתור חסורי מיחסרא והכי קתני ואם הוכיח סופו על תחילתו אסור ומעשה נמי בבית חורון באחד דהוה סופו מוכיח על תחילתו

אמר רבא לא שנו אלא דאמר ליה והינן לפניך אלא כדי שיבא אבא אבל אמר ליה שיהו לפניך שיבא אבא מדעתך הוא דאמר ליה

לישנא אחרינא אמרין לה אמר רבא לא תימא טעמא דאמר ליה והינן לפניך הוא דאסור אבל אמר ליה הן לפניך שיבא אבא ויאכל מותר אלא אפילו אמר ליה הן לפניך יבא אבא ויאכל אסור מאי טעמא סעודתו מוכחת עליו


ההוא גברא דהוה ליה ברא דהוה שמיט כיפי דכיתנא אסרינהו לנכסיה עליה אמרו ליה ואי הואי בר ברך צורבא מרבנן מאי אמר להון ליקני הדין ואי הואי בר ברי צורבא מרבנן לקנייה מאי

אמרי פומבדיתאי קני על מנת להקנות הוא וכל קני על מנת להקנות לא קני

ורב נחמן אמר קני דהא סודרא קני על מנת להקנות הוא

אמר רב אשי ומאן לימא לן דסודרא אי תפיס ליה לא מיתפיס ועוד סודרא קני על מנת להקנות וקני מן השתא הלין ניכסין דהדין לאימתי קני לכי הוי בר בריה צורבא מרבנן לכי הוה הדר סודרא למריה

אמר ליה רבא לרב נחמן והא מתנת בית חורון דקני על מנת להקנות הוא ולא קא קני

זימנין אמר ליה משום דסעודתו מוכחת עליו וזימנין אמר ליה רבי אליעזר היא דאמר אפילו ויתור אסור במודר הנאה

תנן אמרו חכמים כל מתנה שאינה שאם הקדישה תהא מקודשת אינה מתנה כל לאיתויי מאי לאו לאתויי הא מילתא דשדיא בכיפי לא לאתויי לישנא בתראה דשמעתיה דרבא:

הדרן עלך השותפין


גלול כלפי מעלה