Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ה׳ במרחשוון תשפ״ג | 30 אוקטובר 2022
  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים ה

הדף היום מוקדש ע"י עדן פריבס לכבוד אדל דרוק וסוזן פישביין.
הדף היום מוקדש על יד נעמי כהן לרפואת חוה בת אילנה שושנה.

שמואל הסביר את המקרים במשנה של "מודרני ממך" ו"שאוכל משלך" שצריכים לשלב כדי שהנדר יחול. אולם לאחר שהועלה קושי בהסבר זה, מציעה הגמרא שלוש אפשרויות נוספות כיצד להבין את הבנת שמואל במשנה. רק האחרון נשאר ללא קושי. המסקנה היא ששמואל סובר כרבי יהודה שקבלת נדר באופן שניתן להבין דבריו ביותר מדרך אחת אינה אמירה תקפה (ידיים שאינן מוכיחות לא הווין ידיים). לכן הנדר לא יחול אלא אם כן אמר "מודרני ממך שאני אוכל לך". דעתו של רבי יהודה נמצא בגיטין לאדם שנותן גט לאשתו בו כתוב "הרי את מותרת לכל אדם". מכיוון שלא היה ברור אם הוא התכוון שגירש אותה בדיבור והגט רק תיעד את מה שהוא עשה או שהתכוון לגט שיכרות ביניהם, זה לא עובד. לדברי רבי יהודה, הוא צריך לכתוב שהמסמך בעמצו עושה את הכריתות/הגירושין. חכמים חולקים על רבי יהודה ומתירים את הלשון "הרי את מותרת לכל אדם." מה הניע את שמואל להבין את משנתנו כרבי יהודה ולא כחכמים? רבא ואביי חלוקים גם לגבי ידיים שאינן מוכיחות. הגמרא מנסה להתאים את דעתם לדעות רבי יהודה וחכמים, אולם הדבר נדחה שכן יש סיבות טובות להבחין בתחום זה בין גט לנדרים.

אבל אמר מודרני הימך לחודיה שניהן אסורין כי הא דאמר רבי יוסי ברבי חנינא מודרני הימך שניהן אסורין

תנן הריני עליך חרם המודר אסור אבל מדיר לא כגון דפריש ואת עלי לא

את עלי חרם הנודר אסור אבל מודר לא כגון דפריש ואנא עלך לא

אבל סתמא מאי שניהן אסורים הא מדקתני סיפא הריני עליך ואת עלי שניהן אסורים הדין הוא דשניהם אסורין הא סתמא הוא אסור וחברו מותר

אלא הכי אתמר דרבי יוסי ברבי חנינא מודר אני לך שניהם אסורין מודרני הימך הוא אסור וחברו מותר

והא מתניתין דקתני הימך ואוקימנא למתניתין לשמואל בכולן עד שיאמר שאני טועם לך ושאני אוכל לך הוא דאסור וחברו מותר אבל במודרני הימך שניהם אסורין

אלא מעיקרא דשמואל הכי איתמר טעמא דאמר שאני אוכל לך ושאני טועם לך הוא דאין הוא אסור אלא באכילה הא מודרני ממך אסור אפילו בהנאה

אי הכי לימא שמואל הכי ואם לא אמר אלא שאני אוכל לך ושאני טועם לך אין אסור אלא באכילה

אלא הכי איתמר טעמא דאמר שאני אוכל לך ושאני טועם לך הוא דאסור אבל אמר מודרני הימך לא משמע דאמר אסור מאי טעמא מודר אני ממך לא משתעינא בהדך משמע מופרשני ממך דלא עבידנא עמך משא ומתן משמע מרוחקני ממך דלא קאימנא בארבע אמות דילך משמע


לימא קסבר שמואל ידים שאין מוכיחות לא הוויין ידים אין שמואל מוקים לה למתניתין כרבי יהודה דאמר ידים שאין מוכיחות לא הוויין ידים

דתנן גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם רבי יהודה אומר ודין דיהוי ליכי מינאי ספר תירוכין ואיגרת שבוקין

אמאי דחיק שמואל לאוקומה למתניתין כרבי יהודה לוקמה כרבנן אף על גב דאין ידים מוכיחות

אמר רבא מתניתין קשיתיה אמאי תאני שאני אוכל לך שאני טועם לך ליתני שאני אוכל שאני טועם שמע מינה בעינן ידים מוכיחות

איתמר ידים שאין מוכיחות אביי אמר הוויין ידים ורבא אמר לא הוויין ידים אמר רבא רבי אידי אסברא לי אמר קרא נזיר להזיר לה׳ מקיש ידות נזירות לנזירות מה נזירות בהפלאה אף ידות נזירות בהפלאה

לימא בפלוגתא דרבי יהודה ורבנן קמיפלגי דתנן גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם רבי יהודה אומר ודין דיהוי ליכי מינאי ספר תירוכין וגט פטורין ואיגרת שבוקין אביי דאמר כרבנן ורבא דאמר כרבי יהודה

אמר לך אביי אנא דאמרי אפילו לרבי יהודה עד כאן לא קאמר רבי יהודה בעינן ידים מוכיחות אלא גבי גט דבעינן כריתות וליכא אבל בעלמא מי שמעת ליה

ורבא אמר אנא דאמרי אפילו לרבנן עד כאן לא קאמרי רבנן דלא בעינן ידים מוכיחות אלא גבי גט


  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

WhatsApp Image 2022-11-08 at 2.59.26 PM

קדושת הדיבור

למה לחשוב פעמים לפני נדר או מילה שיוצאת לנו מהפה והקשר לבורא עולם.  

WhatsApp Image 2022-10-24 at 12.35.25 PM (1)

הקדמה למסכת נדרים

להאזנה בשמע:  https://traffic.libsyn.com/secure/hadran-he/IntroNedarimHeb.mp3

נדרים ה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים ה

אבל אמר מודרני הימך לחודיה שניהן אסורין כי הא דאמר רבי יוסי ברבי חנינא מודרני הימך שניהן אסורין

תנן הריני עליך חרם המודר אסור אבל מדיר לא כגון דפריש ואת עלי לא

את עלי חרם הנודר אסור אבל מודר לא כגון דפריש ואנא עלך לא

אבל סתמא מאי שניהן אסורים הא מדקתני סיפא הריני עליך ואת עלי שניהן אסורים הדין הוא דשניהם אסורין הא סתמא הוא אסור וחברו מותר

אלא הכי אתמר דרבי יוסי ברבי חנינא מודר אני לך שניהם אסורין מודרני הימך הוא אסור וחברו מותר

והא מתניתין דקתני הימך ואוקימנא למתניתין לשמואל בכולן עד שיאמר שאני טועם לך ושאני אוכל לך הוא דאסור וחברו מותר אבל במודרני הימך שניהם אסורין

אלא מעיקרא דשמואל הכי איתמר טעמא דאמר שאני אוכל לך ושאני טועם לך הוא דאין הוא אסור אלא באכילה הא מודרני ממך אסור אפילו בהנאה

אי הכי לימא שמואל הכי ואם לא אמר אלא שאני אוכל לך ושאני טועם לך אין אסור אלא באכילה

אלא הכי איתמר טעמא דאמר שאני אוכל לך ושאני טועם לך הוא דאסור אבל אמר מודרני הימך לא משמע דאמר אסור מאי טעמא מודר אני ממך לא משתעינא בהדך משמע מופרשני ממך דלא עבידנא עמך משא ומתן משמע מרוחקני ממך דלא קאימנא בארבע אמות דילך משמע


לימא קסבר שמואל ידים שאין מוכיחות לא הוויין ידים אין שמואל מוקים לה למתניתין כרבי יהודה דאמר ידים שאין מוכיחות לא הוויין ידים

דתנן גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם רבי יהודה אומר ודין דיהוי ליכי מינאי ספר תירוכין ואיגרת שבוקין

אמאי דחיק שמואל לאוקומה למתניתין כרבי יהודה לוקמה כרבנן אף על גב דאין ידים מוכיחות

אמר רבא מתניתין קשיתיה אמאי תאני שאני אוכל לך שאני טועם לך ליתני שאני אוכל שאני טועם שמע מינה בעינן ידים מוכיחות

איתמר ידים שאין מוכיחות אביי אמר הוויין ידים ורבא אמר לא הוויין ידים אמר רבא רבי אידי אסברא לי אמר קרא נזיר להזיר לה׳ מקיש ידות נזירות לנזירות מה נזירות בהפלאה אף ידות נזירות בהפלאה

לימא בפלוגתא דרבי יהודה ורבנן קמיפלגי דתנן גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם רבי יהודה אומר ודין דיהוי ליכי מינאי ספר תירוכין וגט פטורין ואיגרת שבוקין אביי דאמר כרבנן ורבא דאמר כרבי יהודה

אמר לך אביי אנא דאמרי אפילו לרבי יהודה עד כאן לא קאמר רבי יהודה בעינן ידים מוכיחות אלא גבי גט דבעינן כריתות וליכא אבל בעלמא מי שמעת ליה

ורבא אמר אנא דאמרי אפילו לרבנן עד כאן לא קאמרי רבנן דלא בעינן ידים מוכיחות אלא גבי גט


גלול כלפי מעלה