Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״א בכסלו תשפ״ג | 15 דצמבר 2022
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים נא

הדף היום מוקדש ע"י מרגו קוסוף שיזגל לכבוד עלייתם של הוריה לארץ, שמעיה וחיה קוסוף.

לאחר שרבי הזמין את בר קפרא לסעודת נישואין של שמעון בנו ומזהיר אותו לא להתבדח איתו, בר קפרא עובר על דבריו וגורם לו לצחוק. לאחר מכן, בסעודת למחרת, הוא מביך את רבי עם שאלות על פרשנות במילים בפרשת העריות עד שחתנו של רבי ובתו יוצאים מהמסיבה בכעס. חתנו, בן אלעשה היה איש עשיר שהיה ידוע בכך שעשה תספורת לולינית כמו שעשו הכהנים הגדולים. המשניות הבאות והגמרות עליהם דנים בלשונות של דבר שקשורים להכנת מאכלים – איזה לשונות נחשבים לספציפיים יותר ומוגבלים לדברים ספציפיים ואיזה לשונות נחשבים לכלליים יותר? כשיש הבדל בין הפירוש של מילה בתנ"ך ובימי המשנה/גמרא, סומכים על המשמעות בזמן המשנה/גמרא כי בנדרים הלך אחר לשון בני אדם.

דכל גריוא דבעינא שקילנא שקל דיקולא רבה חפייה כופרא וסחפיה על רישיה ואזל ואמר ליה ליכיל לי מר ארבעין גריוי חיטי דרשינא בך אחוך רבי אמר ליה לאו אזהרתך דלא תבדחן אמר ליה חיטי דרשינא קא נסיבנא

אמר לה בר קפרא לברתיה דרבי למחר שתינא חמרא בריקודא דאבוך ובקירקני דאמך בן אלעשה חתניה דרבי הוה ועשיר גדול הוה אזמניה לבי הילולא דרבי שמעון ברבי

אמר ליה בר קפרא לרבי מאי תועבה כל דאמר ליה רבי דהכין הוא תועבה פרכה בר קפרא אמר ליה פרשיה את אמר ליה תיתי דביתכי תירמי לי נטלא אתת רמיא ליה אמר ליה לרבי קום רקוד לי דאימר לך הכי אמר רחמנא תועבה תועה אתה בה

לכסא אחרינא אמר ליה מאי תבל אמר ליה כי עניינא קדמאה אמר ליה עיביד לי דאומר לך עבד אמר ליה תבל הוא תבלין יש בה מי שניא הדא ביאה מן כולהון ביאות

אמר ליה ומאי זימה אמר ליה עיביד כי עניינא קדמאה עבד ואמר ליה זו מה היא לא יכיל בן אלעשה למיסבל קם ונפק הוא ואינתתיה מתמן

מאי בן אלעשה דתניא לא לחנם פיזר בן אלעשה את מעותיו אלא להראות בהן תספורת של כהן גדול

דכתיב כסום יכסמו את ראשיהם תנא כעין לולינית מאי לולינית אמר רב יהודה תספרתא יחידתא היכי דמי אמר רבא ראשו של זה בצד עיקרו של זה והיינו תספורת של כהן גדול:

ובדלעת הרמוצה: מאי דלעת הרמוצה אמר שמואל קרא קרקוזאי רב אשי אמר דלעת הטמונה ברמץ

איתיביה רבינא לרב אשי רבי נחמיה אומר דלעת ארמית היא דלעת המצרית כלאים עם היונית כלאים עם הרמוצה תיובתא:

מתני׳ הנודר ממעשה קדרה אין אסור אלא ממעשה רתחתא אמר קונם היורד לקדרה שאני טועם אסור בכל הנעשה בקדרה:

גמ׳ תניא הנודר מן היורד לקדרה אסור ביורד לאלפס שכבר ירד לקדרה קודם שיורד לאלפס מן היורד לאלפס מותר ביורד לקדרה מן הנעשה בקדרה מותר בנעשה באלפס מן הנעשה באלפס מותר בנעשה בקדרה

הנודר מן היורד לתנור אין אסור אלא בפת ואם אמר כל מעשה תנור עלי אסור בכל הנעשים בתנור:


מתני׳ מן הכבוש אין אסור אלא מן הכבוש של ירק כבוש שאני טועם אסור בכל הכבושים מן השלוק אינו אסור אלא מן השלוק של בשר שלוק שאני טועם אסור בכל השלוקים:

גמ׳ אמר ליה רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי אמר דכביש מאי דשליק מאי דצלי מאי דמליח מאי היכין משמע תיבעי:

מתני׳ מן הצלי אין אסור אלא מן הצלי של בשר דברי רבי יהודה צלי שאני טועם אסור בכל הצלויים מן המליח אין אסור אלא מן המליח של דג מליח שאני טועם אסור בכל המלוחים

דג דגים שאני טועם אסור בהן בין גדולים בין קטנים בין מלוחים בין תפלים בין חיים בין מבושלים ומותר בטרית טרופה ובציר הנודר מן הצחנה אסור בטרית טרופה ומותר בציר ובמורייס הנודר מטרית טרופה אסור בציר ובמורייס:

גמ׳ תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר דג שאני טועם אסור בגדולים ומותר בקטנים דגה שאני טועם אסור בקטנים ומותר בגדולים דג דגה שאני טועם אסור בין בגדולים בין בקטנים

אמר ליה רב פפא לאביי ממאי דדג שאני טועם גדול הוא דכתיב וימן ה׳ דג גדול לבלוע את יונה והכתיב ויתפלל יונה אל ה׳ אלהיו ממעי הדגה

הא לא קשיא דלמא פלטיה דג גדול ובלעיה דג קטן אלא והדגה אשר ביאור מתה קטנים מתו גדולים לא מתו אלא דגה משמע גדולים ומשמע קטנים ובנדרים הלך אחר לשון בני אדם:

הנודר מן הצחנה כו׳: אמר ליה רבינא לרב אשי אמר הרי עלי ציחין מאי תיבעי:

מתני׳ הנודר מן החלב מותר בקום ורבי יוסי אוסר מן הקום מותר בחלב אבא שאול אומר הנודר מן הגבינה אסור בה בין מלוחה וטפלה הנודר מן הבשר


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים נא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים נא

דכל גריוא דבעינא שקילנא שקל דיקולא רבה חפייה כופרא וסחפיה על רישיה ואזל ואמר ליה ליכיל לי מר ארבעין גריוי חיטי דרשינא בך אחוך רבי אמר ליה לאו אזהרתך דלא תבדחן אמר ליה חיטי דרשינא קא נסיבנא

אמר לה בר קפרא לברתיה דרבי למחר שתינא חמרא בריקודא דאבוך ובקירקני דאמך בן אלעשה חתניה דרבי הוה ועשיר גדול הוה אזמניה לבי הילולא דרבי שמעון ברבי

אמר ליה בר קפרא לרבי מאי תועבה כל דאמר ליה רבי דהכין הוא תועבה פרכה בר קפרא אמר ליה פרשיה את אמר ליה תיתי דביתכי תירמי לי נטלא אתת רמיא ליה אמר ליה לרבי קום רקוד לי דאימר לך הכי אמר רחמנא תועבה תועה אתה בה

לכסא אחרינא אמר ליה מאי תבל אמר ליה כי עניינא קדמאה אמר ליה עיביד לי דאומר לך עבד אמר ליה תבל הוא תבלין יש בה מי שניא הדא ביאה מן כולהון ביאות

אמר ליה ומאי זימה אמר ליה עיביד כי עניינא קדמאה עבד ואמר ליה זו מה היא לא יכיל בן אלעשה למיסבל קם ונפק הוא ואינתתיה מתמן

מאי בן אלעשה דתניא לא לחנם פיזר בן אלעשה את מעותיו אלא להראות בהן תספורת של כהן גדול

דכתיב כסום יכסמו את ראשיהם תנא כעין לולינית מאי לולינית אמר רב יהודה תספרתא יחידתא היכי דמי אמר רבא ראשו של זה בצד עיקרו של זה והיינו תספורת של כהן גדול:

ובדלעת הרמוצה: מאי דלעת הרמוצה אמר שמואל קרא קרקוזאי רב אשי אמר דלעת הטמונה ברמץ

איתיביה רבינא לרב אשי רבי נחמיה אומר דלעת ארמית היא דלעת המצרית כלאים עם היונית כלאים עם הרמוצה תיובתא:

מתני׳ הנודר ממעשה קדרה אין אסור אלא ממעשה רתחתא אמר קונם היורד לקדרה שאני טועם אסור בכל הנעשה בקדרה:

גמ׳ תניא הנודר מן היורד לקדרה אסור ביורד לאלפס שכבר ירד לקדרה קודם שיורד לאלפס מן היורד לאלפס מותר ביורד לקדרה מן הנעשה בקדרה מותר בנעשה באלפס מן הנעשה באלפס מותר בנעשה בקדרה

הנודר מן היורד לתנור אין אסור אלא בפת ואם אמר כל מעשה תנור עלי אסור בכל הנעשים בתנור:


מתני׳ מן הכבוש אין אסור אלא מן הכבוש של ירק כבוש שאני טועם אסור בכל הכבושים מן השלוק אינו אסור אלא מן השלוק של בשר שלוק שאני טועם אסור בכל השלוקים:

גמ׳ אמר ליה רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי אמר דכביש מאי דשליק מאי דצלי מאי דמליח מאי היכין משמע תיבעי:

מתני׳ מן הצלי אין אסור אלא מן הצלי של בשר דברי רבי יהודה צלי שאני טועם אסור בכל הצלויים מן המליח אין אסור אלא מן המליח של דג מליח שאני טועם אסור בכל המלוחים

דג דגים שאני טועם אסור בהן בין גדולים בין קטנים בין מלוחים בין תפלים בין חיים בין מבושלים ומותר בטרית טרופה ובציר הנודר מן הצחנה אסור בטרית טרופה ומותר בציר ובמורייס הנודר מטרית טרופה אסור בציר ובמורייס:

גמ׳ תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר דג שאני טועם אסור בגדולים ומותר בקטנים דגה שאני טועם אסור בקטנים ומותר בגדולים דג דגה שאני טועם אסור בין בגדולים בין בקטנים

אמר ליה רב פפא לאביי ממאי דדג שאני טועם גדול הוא דכתיב וימן ה׳ דג גדול לבלוע את יונה והכתיב ויתפלל יונה אל ה׳ אלהיו ממעי הדגה

הא לא קשיא דלמא פלטיה דג גדול ובלעיה דג קטן אלא והדגה אשר ביאור מתה קטנים מתו גדולים לא מתו אלא דגה משמע גדולים ומשמע קטנים ובנדרים הלך אחר לשון בני אדם:

הנודר מן הצחנה כו׳: אמר ליה רבינא לרב אשי אמר הרי עלי ציחין מאי תיבעי:

מתני׳ הנודר מן החלב מותר בקום ורבי יוסי אוסר מן הקום מותר בחלב אבא שאול אומר הנודר מן הגבינה אסור בה בין מלוחה וטפלה הנודר מן הבשר


גלול כלפי מעלה