Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ד בכסלו תשפ״ג | 18 דצמבר 2022
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים נד

הלימוד השבוע מוקדש ע"י ג'רמי זוקר לכבוד אשתו וונדי פרוסקין.

הלימוד השבוע מוקדש ע"י אורה קנטר לרפואת מאיר בן מלה.

הדף היום מוקדש ע"י אלישבע גריי לכבוד הרבנית מישל וצוות הדרן.

מי שנדר מירק, האם יכול לאכול דלעת. יש מחלוקת בין רבי עקיבא לתנא קמא על כך. כולם מסכימים שאם נשלח אחד כשליח לקנות ירקות ולא היה להם ירקות, אלא רק דלעת, היה שואל את מי ששלחו: "אין להם ירק אבל יש להם דלעת. האם תרצה שאקנה את זה במקום?" המחלוקת הוא: האם זה מראה שזה לא סוג של ירק כי הם היו צריכים לשאול (עמדת תנא קמא), או שזה מראה שזה סוג של ירק כי אם זה לא היה, איך היה ניתן להציע כתחליף (עמדת רבי עקיבא)? מובאת משנה ממעילה, לגבי מקרה של שליח שנשלח להגיש בשר אך הגיש כבד במקום. אם הכבד היה הקדש והשליח לא ידע, הוא עבר על מעילה כי שהשליח שינה מדברי המשלח. האם ברור שמשנה זו כדעת תנא קמא או שגם אפשר להסבירו על פי שיטת ר' עקיבא? אביי מסביר את המשנה גם לשיטת רבי עקיבא שאפילו רבי עקיבא היה מצפה מהשליח לפחות לבדוק עם בעל הבית לפני שמגיש כבד במקום בשר. לכן, הוא נושא באחריות. מובאת ברייתא להראות שעמדתו של החולק על רבי עקיבא במשנתנו היא רבן שמעון בן גמליאל. התנא החולק עליו בברייתא גורס שאם נדר שלא לאכול בשר, לא יוכל לאכול גם עוף, אלא יכול לאכול דגים. הגמרא מערערת על הבחנה זו. כדי לענות על הקושי, מוצעות שתי הצעות אפשריות לאוקימתא למשנה, הקובעות אותה במקרה מסוים שבו לא היה יוכל לאכול דגים ולכן דגים לא היו כלולים בנדרו.

הנודר מן הירק מותר בדלועין ורבי עקיבא אוסר אמרו לו לרבי עקיבא והלא אומר אדם לשלוחו קח לי ירק והוא אומר לא מצאתי אלא דלועין

אמר להם כן הדבר או שמא אומר הוא לא מצאתי אלא קיטנית אלא שהדלועין בכלל ירק וקיטנית אינו בכלל ירק ואסור בפול המצרי לח ומותר ביבש:

גמ׳ הנודר מן הירק כו׳: והא מן ירק נדר אמר עולא באומר ירקי קדרה עלי ודילמא ירק הנאכל בקדרה קאמר באומר ירק המתבשל בקדרה עלי

במאי קא מיפלגי רבנן סברי כל מילתא דצריך שליחא לאמלוכי עלה לאו מיניה הוא ורבי עקיבא סבר כל מילתא דמימליך שליחא עלה מיניה הוא אמר אביי מודה רבי עקיבא לענין מלקות שאינו לוקה

תנן התם השליח שעשה שליחותו בעל הבית מעל לא עשה שליחותו שליח מעל

מאן תנא אמר רב חסדא מתניתין דלא כרבי עקיבא דתנן כיצד אמר לו תן בשר לאורחים ונתן להם כבד תן כבד ונתן להם בשר השליח מעל ואי רבי עקיבא הא אמר רבי עקיבא כל מילתא דמימליך עלה שליח מיניה הוא למעול בעל הבית ולא למעול שליח

אמר אביי אפילו תימא רבי עקיבא


מי לא מודה רבי עקיבא דצריך אימלוכי איתמר שמעתא קמיה דרבא אמר להון שפיר אמר נחמני

מאן תנא דפליג עליה דרבי עקיבא רבן שמעון בן גמליאל היא דתניא הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר ואסור בראש וברגלים ובקנה ובכבד ובלב ובעופות ומותר בבשר דגים וחגבים

רבן שמעון בן גמליאל אומר הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר ומותר בראש וברגלים ובקנה ובכבד ובלב ובעופות ואין צריך לומר בשר דגים וחגבים וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר קרביים לאו בשר ואוכליהן לאו בר אינש אוכליהן כבשר לענין זביני לאו בר אינש

מאי שנא בשר עוף לתנא קמא דאסיר דעביד שליחא דמימליך עליה בשר דגים נמי עביד שליחא דאי לא משכח בישרא מימליך עליה דאמר אי לא משכחנא בישרא אייתי דגים וליתסרו

אמר אביי כגון שהקיז דם דלא אכיל דגים אי הכי אפילו עופות נמי לא אכיל דאמר שמואל דמסוכר ואכיל בישרא דצפרא פרח לביה כצפרא ותניא אין מקיזין לא על דגים ולא על עופות ולא על בשר מליח ותניא הקיז דם לא יאכל לא חלב ולא גבינה ולא ביצים ולא שחליים ולא עופות ולא בשר מליח שאני עופות דאפשר על ידי שליקה

אביי אמר כגון דכייבין ליה עיניה דדגים קשין לעינים אי הכי אכיל דגים דהא אמר שמואל נון סמך עין נונא סמא לעינים ההוא סוף אוכלא:


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים נד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים נד

הנודר מן הירק מותר בדלועין ורבי עקיבא אוסר אמרו לו לרבי עקיבא והלא אומר אדם לשלוחו קח לי ירק והוא אומר לא מצאתי אלא דלועין

אמר להם כן הדבר או שמא אומר הוא לא מצאתי אלא קיטנית אלא שהדלועין בכלל ירק וקיטנית אינו בכלל ירק ואסור בפול המצרי לח ומותר ביבש:

גמ׳ הנודר מן הירק כו׳: והא מן ירק נדר אמר עולא באומר ירקי קדרה עלי ודילמא ירק הנאכל בקדרה קאמר באומר ירק המתבשל בקדרה עלי

במאי קא מיפלגי רבנן סברי כל מילתא דצריך שליחא לאמלוכי עלה לאו מיניה הוא ורבי עקיבא סבר כל מילתא דמימליך שליחא עלה מיניה הוא אמר אביי מודה רבי עקיבא לענין מלקות שאינו לוקה

תנן התם השליח שעשה שליחותו בעל הבית מעל לא עשה שליחותו שליח מעל

מאן תנא אמר רב חסדא מתניתין דלא כרבי עקיבא דתנן כיצד אמר לו תן בשר לאורחים ונתן להם כבד תן כבד ונתן להם בשר השליח מעל ואי רבי עקיבא הא אמר רבי עקיבא כל מילתא דמימליך עלה שליח מיניה הוא למעול בעל הבית ולא למעול שליח

אמר אביי אפילו תימא רבי עקיבא


מי לא מודה רבי עקיבא דצריך אימלוכי איתמר שמעתא קמיה דרבא אמר להון שפיר אמר נחמני

מאן תנא דפליג עליה דרבי עקיבא רבן שמעון בן גמליאל היא דתניא הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר ואסור בראש וברגלים ובקנה ובכבד ובלב ובעופות ומותר בבשר דגים וחגבים

רבן שמעון בן גמליאל אומר הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר ומותר בראש וברגלים ובקנה ובכבד ובלב ובעופות ואין צריך לומר בשר דגים וחגבים וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר קרביים לאו בשר ואוכליהן לאו בר אינש אוכליהן כבשר לענין זביני לאו בר אינש

מאי שנא בשר עוף לתנא קמא דאסיר דעביד שליחא דמימליך עליה בשר דגים נמי עביד שליחא דאי לא משכח בישרא מימליך עליה דאמר אי לא משכחנא בישרא אייתי דגים וליתסרו

אמר אביי כגון שהקיז דם דלא אכיל דגים אי הכי אפילו עופות נמי לא אכיל דאמר שמואל דמסוכר ואכיל בישרא דצפרא פרח לביה כצפרא ותניא אין מקיזין לא על דגים ולא על עופות ולא על בשר מליח ותניא הקיז דם לא יאכל לא חלב ולא גבינה ולא ביצים ולא שחליים ולא עופות ולא בשר מליח שאני עופות דאפשר על ידי שליקה

אביי אמר כגון דכייבין ליה עיניה דדגים קשין לעינים אי הכי אכיל דגים דהא אמר שמואל נון סמך עין נונא סמא לעינים ההוא סוף אוכלא:


גלול כלפי מעלה