Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ז בכסלו תשפ״ג | 21 דצמבר 2022
  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים נז

באיזו לשון נדר יחול הנדר גם על הפריט האסור, גם על חילופיו וגם על גידוליו? באיזה לשון לא יחול הנדר על חילופיו ועל גידוליו? על איזה סוג של זרעים זה מתייחס – כלה או אינו כלה? אם אסר גבר מעשה ידי אשתו עד פרק זמן מסוים, אם הזמן היה קשור לשימוש בפריט, יתאפשר שימוש לאחר זמן זה. אבל אם מסגרת הזמן הייתה על יצירת הפריט, אז אם הוא נוצר בטווח הזמן הזה, זה יהיה אסור לו לנצח. מה הדין אם מישהו נדר על תנאי – ייאסר לך ליהנות ממני במשך פרק זמן מסויים (X) אם תעשה משהו במשך פרק זמן Y? המשנה מביאה מקרה שבו X קצר מ-Y ומקרה שבו Y קצר מ-X ומסבירה את ההבדלים בדין בכל מקרה. נשאלה שאלה לגבי ביטול קדושת שביעית כאשר בצל שנקטף בשנה השביעית נשתל מחדש בשנה השמינית. האם הקדושה שיש בחתיכת הבצל הקטנה שנשתלה וצומחת מתבטלת בגידול מהשנה השמינית שאין בה קדושה. מובאות דעות שונות לגבי מצבים דומים הנוגעים לדיני ביטול בתרומה, ערלה וכלאי הכרם. אבל חלקם מראים שיש ביטול ואחרים מראים שאין ביטול.

מתני׳ קונם פירות האלו עלי קונם הן על פי קונם הן לפי אסור בחילופיהן ובגידוליהן שאני אוכל ושאני טועם מותר בחילופיהן ובגידוליהן בדבר שזרעו כלה אבל בדבר שאין זרעו כלה אפילו גידולי גידולין אסורין

האומר לאשתו קונם מעשה ידיך עלי קונם הן על פי קונם הן לפי אסור בחילופיהן ובגידוליהן שאני אוכל שאני טועם מותר בחילופיהן ובגידוליהן בדבר שזרעו כלה אבל דבר שאין זרעו כלה אפילו גידולי גידולין אסורין

שאת עושה איני אוכל עד הפסח שאת עושה איני מתכסה עד הפסח עשתה לפני הפסח מותר לאכול ולהתכסות אחר הפסח שאת עושה עד הפסח איני אוכל ושאת עושה עד הפסח איני מתכסה עשתה לפני הפסח אסור לאכול ולהתכסות אחר הפסח שאת נהנית לי עד הפסח אם הולכת את לבית אביך עד החג הלכה לפני הפסח אסורה בהנאתו עד הפסח


לאחר הפסח בבל יחל שאת נהנית לי עד החג אם הולכת את לבית אביך עד הפסח הלכה לפני הפסח אסורה בהנאתו עד החג ומותרת לילך אחר הפסח:

גמ׳ האומר לאשתו קונם מעשה ידיך עלי קונם הן על פי קונם הן לפי וכו׳: ישמעאל איש כפר ימא ואמרי לה איש כפר דימא העלה בידו בצל שעקרו בשביעית ונטעו בשמינית ורבו גידוליו על עיקרו והכי קא מיבעיא ליה גידוליו היתר ועיקרו אסור כיון דרבו גידוליו מעיקרו אותן גידולי היתר מעלין את האיסור או לא אתא לקמיה דרבי אמי לא הוה בידיה

אתא לקמיה דרבי יצחק נפחא פשט ליה מן הדא דאמר רבי חנינא תריתאה אמר רבי ינאי בצל של תרומה שנטעו ורבו גידוליו על עיקרו מותר אמר ליה רבי ירמיה ואיתימא רבי זריקא שביק מר תרין ועביד כחד

מאן נינהו תרין דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן ילדה שסיבכה בזקינה ובה פירות אף על פי שהוסיפה מאתים אסור

ואמר רבי שמואל בר רבי נחמני אמר רבי יונתן בצל שנטעו בכרם ונעקר הכרם אסור

הדר אתא לקמיה דרבי אמי ופשיט ליה מן הדא דאמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן ליטרא בצלים שתיקנה וזרעה מתעשרת לפי כולה אלמא אותן גידולין מבטלין עיקר

דלמא לחומרא שאני

אלא מן הדא דתניא רבי שמעון אומר


  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים נז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים נז

מתני׳ קונם פירות האלו עלי קונם הן על פי קונם הן לפי אסור בחילופיהן ובגידוליהן שאני אוכל ושאני טועם מותר בחילופיהן ובגידוליהן בדבר שזרעו כלה אבל בדבר שאין זרעו כלה אפילו גידולי גידולין אסורין

האומר לאשתו קונם מעשה ידיך עלי קונם הן על פי קונם הן לפי אסור בחילופיהן ובגידוליהן שאני אוכל שאני טועם מותר בחילופיהן ובגידוליהן בדבר שזרעו כלה אבל דבר שאין זרעו כלה אפילו גידולי גידולין אסורין

שאת עושה איני אוכל עד הפסח שאת עושה איני מתכסה עד הפסח עשתה לפני הפסח מותר לאכול ולהתכסות אחר הפסח שאת עושה עד הפסח איני אוכל ושאת עושה עד הפסח איני מתכסה עשתה לפני הפסח אסור לאכול ולהתכסות אחר הפסח שאת נהנית לי עד הפסח אם הולכת את לבית אביך עד החג הלכה לפני הפסח אסורה בהנאתו עד הפסח


לאחר הפסח בבל יחל שאת נהנית לי עד החג אם הולכת את לבית אביך עד הפסח הלכה לפני הפסח אסורה בהנאתו עד החג ומותרת לילך אחר הפסח:

גמ׳ האומר לאשתו קונם מעשה ידיך עלי קונם הן על פי קונם הן לפי וכו׳: ישמעאל איש כפר ימא ואמרי לה איש כפר דימא העלה בידו בצל שעקרו בשביעית ונטעו בשמינית ורבו גידוליו על עיקרו והכי קא מיבעיא ליה גידוליו היתר ועיקרו אסור כיון דרבו גידוליו מעיקרו אותן גידולי היתר מעלין את האיסור או לא אתא לקמיה דרבי אמי לא הוה בידיה

אתא לקמיה דרבי יצחק נפחא פשט ליה מן הדא דאמר רבי חנינא תריתאה אמר רבי ינאי בצל של תרומה שנטעו ורבו גידוליו על עיקרו מותר אמר ליה רבי ירמיה ואיתימא רבי זריקא שביק מר תרין ועביד כחד

מאן נינהו תרין דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן ילדה שסיבכה בזקינה ובה פירות אף על פי שהוסיפה מאתים אסור

ואמר רבי שמואל בר רבי נחמני אמר רבי יונתן בצל שנטעו בכרם ונעקר הכרם אסור

הדר אתא לקמיה דרבי אמי ופשיט ליה מן הדא דאמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן ליטרא בצלים שתיקנה וזרעה מתעשרת לפי כולה אלמא אותן גידולין מבטלין עיקר

דלמא לחומרא שאני

אלא מן הדא דתניא רבי שמעון אומר


גלול כלפי מעלה