Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ח בכסלו תשפ״ג | 22 דצמבר 2022
  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים נח

נשאלה שאלה לגבי ביטול קדושת שביעית כאשר בצל שנקטף בשנה השביעית נשתל מחדש בשנה השמינית. האם הקדושה שיש בחתיכת הבצל הקטנה שנשתלה וצומחת מתבטלת בגידול מהשנה השמינית שאין בה קדושה. לאחר שהובאו כמה מקורות כדי לענות על השאלה בנדרים נז, ממשיכה הגמרא להביא מקורות נוספים בניסיון לענות על השאלה. רוב המקורות נדחו, אולם בסופו של דבר מובא מקור שממנו ניתן ללמוד שקדושת שביעית בבצל מתבטל אם שותלים אותו מחדש בשנה השמינית. אולם כיצד ניתן ליישב זאת עם דעותיהם של רבי יוחנן ורבי יונתן שהובאו דבריהם בנדרים נז וסוברים ההפך? מבחינים בין שמיטה מחד למעשר, ערלה וכלאי הכרם מאידך.

כל דבר שיש לו מתירין כגון טבל ומעשר שני והקדש וחדש לא נתנו בהן חכמים שיעור וכל דבר שאין לו מתירין כגון תרומה ותרומת מעשר וחלה וערלה וכלאי הכרם נתנו בהם חכמים שיעור

אמרו לו והלא שביעית אין לה מתירין ולא נתנו בה חכמים שיעור דתנן השביעית אוסרת כל שהוא במינה אמר להן אף אני לא אמרתי אלא לביעור

אבל לאכילה בנותן טעם ודלמא הא נמי לחומרא שאני

אלא מן הדא פשטה דתנן בצלים שירדו עליהם גשמים וצמחו אם היו עלין שלהן שחורין אסורין הוריקו מותרין

רבי חנניא בן אנטיגנוס אומר אם יכולין ליתלש בעלין שלהן אסורין וכנגדן למוצאי שביעית מותרין למימרא דגידולי היתר מעלין את האיסור ודלמא במדוכנין

אלא מן הדא דתניא


המנכש עם הכותי בחסיות אוכל מהן אכילת עראי ומעשרן ודאי

רבי שמעון בן אלעזר אומר אם ישראל חשוד על השביעית למוצאי שביעית מותר למימרא דגידולי היתר מעלין את האיסור ודלמא בדבר שזרעו כלה הא תניא אלו הן חסיות כגון הלוף השום והבצלים

ודלמא במדוכנין חשוד על השביעית קתני ודלמא בתערובת המנכש קתני

לימא תיהוי תיובתיה דרבי יוחנן ודרבי יונתן אמר רבי יצחק שניא שביעית הואיל ואיסורה על ידי קרקע בטילתה נמי על ידי קרקע

הרי מעשר דאיסורו על ידי קרקע ואין בטילתו על ידי קרקע דתניא ליטרא מעשר טבל שזרעה בקרקע והשביחה והרי היא כעשר ליטרין חייבת במעשר ובשביעית ואותה ליטרא מעשר עליה ממקום אחר לפי חשבון


  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים נח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים נח

כל דבר שיש לו מתירין כגון טבל ומעשר שני והקדש וחדש לא נתנו בהן חכמים שיעור וכל דבר שאין לו מתירין כגון תרומה ותרומת מעשר וחלה וערלה וכלאי הכרם נתנו בהם חכמים שיעור

אמרו לו והלא שביעית אין לה מתירין ולא נתנו בה חכמים שיעור דתנן השביעית אוסרת כל שהוא במינה אמר להן אף אני לא אמרתי אלא לביעור

אבל לאכילה בנותן טעם ודלמא הא נמי לחומרא שאני

אלא מן הדא פשטה דתנן בצלים שירדו עליהם גשמים וצמחו אם היו עלין שלהן שחורין אסורין הוריקו מותרין

רבי חנניא בן אנטיגנוס אומר אם יכולין ליתלש בעלין שלהן אסורין וכנגדן למוצאי שביעית מותרין למימרא דגידולי היתר מעלין את האיסור ודלמא במדוכנין

אלא מן הדא דתניא


המנכש עם הכותי בחסיות אוכל מהן אכילת עראי ומעשרן ודאי

רבי שמעון בן אלעזר אומר אם ישראל חשוד על השביעית למוצאי שביעית מותר למימרא דגידולי היתר מעלין את האיסור ודלמא בדבר שזרעו כלה הא תניא אלו הן חסיות כגון הלוף השום והבצלים

ודלמא במדוכנין חשוד על השביעית קתני ודלמא בתערובת המנכש קתני

לימא תיהוי תיובתיה דרבי יוחנן ודרבי יונתן אמר רבי יצחק שניא שביעית הואיל ואיסורה על ידי קרקע בטילתה נמי על ידי קרקע

הרי מעשר דאיסורו על ידי קרקע ואין בטילתו על ידי קרקע דתניא ליטרא מעשר טבל שזרעה בקרקע והשביחה והרי היא כעשר ליטרין חייבת במעשר ובשביעית ואותה ליטרא מעשר עליה ממקום אחר לפי חשבון


גלול כלפי מעלה