Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ל׳ בכסלו תשפ״ג | 24 דצמבר 2022
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים ס – שבת ל' כסלו

 זה הדף של שבת. לצפייה בדף של שישי, לחצו כאן.

הגמרא מעלה קושי נגד דעתו של רבי ינאי על ביטול תרומה על ידי גידוליה. הקושי נפתר. הפרק השביעי מתחיל בדיון בנדרים שיש בהם הגבלת זמן. אם מגבלת הזמן היא 'היום', מתי זה נגמר? אם זה 'יום אחד' מתי זה נגמר? מה עם 'חודש זה' או 'חודש אחד' וכו'? למרות שנדר ל'היום' מסתיים עם חשיכה, עדיין הצריך רבי ירמיה שאלת חכם כדי להתיר את הנדר. למה? הגמרא מפקפקת בחלק מהמקרים במשנה שכן נראה שהם פשוט ואם כן, למה היה צורף להזכירם. אם נדר ל'יום' – האם מתייחסים לזה כנדר ל'יום אחד' או ל'היום'?

היתר מעלין את האיסור והתנן גידולי תרומה תרומה בגידולי גידולין קאמרינן הא נמי תנינא גידולי גידולין חולין הא קא משמע לן אפילו בדבר שאין זרעו כלה

והתנן הטבל גידוליו מותרין בדבר שזרעו כלה אבל דבר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין רבויא דרבו גידולין על עיקרו מותר קא משמע לן:

הדרן עלך הנודר מן הירק

קונם יין שאני טועם היום אינו אסור אלא עד שתחשך שבת זו אסור בכל השבת ושבת שעברה חדש זה אסור בכל החדש וראש חדש להבא

שנה זו אסור בכל השנה וראש השנה לעתיד לבא שבוע זה אסור בכל השבוע ושביעית שעברה

ואם אמר יום אחד שבת אחת חדש אחד שנה אחת שבוע אחד אסור מיום ליום

עד הפסח אסור עד שיגיע עד שיהא אסור עד שיצא עד לפני הפסח רבי מאיר אומר אסור עד שיגיע רבי יוסי אומר אסור עד שיצא:

גמ׳ קונם יין שאני טועם כו׳ אמר רבי ירמיה לכשתחשך צריך שאלה לחכם

מאי טעמא אמר רב יוסף גזירה היום משום יום אחד


אמר ליה אי הכי ליגזור ביום אחד משום היום

אמר ליה היום ביום אחד מיחלף יום אחד בהיום לא מיחלף

אמר רבינא אמר לי מרימר הכי אמר אבוך משמיה דרב [יוסף] כמאן אזלא שמעתיה דרב ירמיה בר אבא כרבי נתן דתניא רבי נתן אומר כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקטיר עליה:

שבת זו אסור בכל השבת כולה: פשיטא מהו דתימא יומי דשבתא קאמר קא משמע לן:

חדש זה אסור בכל החדש וראש חדש להבא: פשיטא כי איצטריכא לחדש חסר

מהו דתימא ראש חדש לשעבר הוי ולא ליתסר קא משמע לן קרו אינשי ריש ירחא:

שנה זו אסור בכל השנה כולה:

איבעיא להו אמר קונם יין שאני טועם יום מאי דיניה כהיום או כיום אחד

תא שמע ממתניתין קונם יין שאני טועם היום אין אסור אלא עד שתחשך הא יום כיום אחד דמי

אימא סיפא אמר יום אחד אסור מיום ליום הא יום כהיום דמי אלא מהא ליכא למשמע מינה

אמר רב אשי תא שמע קונם יין שאני טועם השנה נתעברה השנה אסור בה ובעיבורה היכי דמי


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים ס – שבת ל' כסלו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים ס – שבת ל' כסלו

היתר מעלין את האיסור והתנן גידולי תרומה תרומה בגידולי גידולין קאמרינן הא נמי תנינא גידולי גידולין חולין הא קא משמע לן אפילו בדבר שאין זרעו כלה

והתנן הטבל גידוליו מותרין בדבר שזרעו כלה אבל דבר שאין זרעו כלה גידולי גידולין אסורין רבויא דרבו גידולין על עיקרו מותר קא משמע לן:

הדרן עלך הנודר מן הירק

קונם יין שאני טועם היום אינו אסור אלא עד שתחשך שבת זו אסור בכל השבת ושבת שעברה חדש זה אסור בכל החדש וראש חדש להבא

שנה זו אסור בכל השנה וראש השנה לעתיד לבא שבוע זה אסור בכל השבוע ושביעית שעברה

ואם אמר יום אחד שבת אחת חדש אחד שנה אחת שבוע אחד אסור מיום ליום

עד הפסח אסור עד שיגיע עד שיהא אסור עד שיצא עד לפני הפסח רבי מאיר אומר אסור עד שיגיע רבי יוסי אומר אסור עד שיצא:

גמ׳ קונם יין שאני טועם כו׳ אמר רבי ירמיה לכשתחשך צריך שאלה לחכם

מאי טעמא אמר רב יוסף גזירה היום משום יום אחד


אמר ליה אי הכי ליגזור ביום אחד משום היום

אמר ליה היום ביום אחד מיחלף יום אחד בהיום לא מיחלף

אמר רבינא אמר לי מרימר הכי אמר אבוך משמיה דרב [יוסף] כמאן אזלא שמעתיה דרב ירמיה בר אבא כרבי נתן דתניא רבי נתן אומר כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו מקטיר עליה:

שבת זו אסור בכל השבת כולה: פשיטא מהו דתימא יומי דשבתא קאמר קא משמע לן:

חדש זה אסור בכל החדש וראש חדש להבא: פשיטא כי איצטריכא לחדש חסר

מהו דתימא ראש חדש לשעבר הוי ולא ליתסר קא משמע לן קרו אינשי ריש ירחא:

שנה זו אסור בכל השנה כולה:

איבעיא להו אמר קונם יין שאני טועם יום מאי דיניה כהיום או כיום אחד

תא שמע ממתניתין קונם יין שאני טועם היום אין אסור אלא עד שתחשך הא יום כיום אחד דמי

אימא סיפא אמר יום אחד אסור מיום ליום הא יום כהיום דמי אלא מהא ליכא למשמע מינה

אמר רב אשי תא שמע קונם יין שאני טועם השנה נתעברה השנה אסור בה ובעיבורה היכי דמי


גלול כלפי מעלה