Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

א׳ בטבת תשפ״ג | 25 דצמבר 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים סא

אם נדר עד שנת היובל, האם זה כולל את שנת היובל או לא? זה תלוי במחלוקת כללי יותר לגבי שנת היובל – האם היא נחשבת לסיום המחזור הקודם של שבעה מחזורי שמיטה וגם שנה הראשונה במחזור השמיטה הבא או רק כשנה אחרונה ולא כשנה ראשונה למחזור הבא. כיצד משתמש כל אחד בפסוקי התורה להוכחת דעתו? אם אמרו 'עד לפני פסח' יש מחלוקת אם זה אומר עד שיתחיל או עד שיגמר. המחלוקת מבוססת על השאלה אם אתה סבור שאדם מכניס את עצמו למצבים של ספק או לא. אולם, הדבר עומד בסתירה גמורה למשנה בקידושין סד: שבה כל אחד מהרבנים במשנתנו מחזיק בעמדה הפוכה. הדבר נפתר על ידי הצעה שהדעות במשנתנו מתהפכות. באיזה אופן אנו מבדילים בין מי שהגביל את זמן הנדר למשהו שיש לו זמן מוגדר (כמו חג) או משהו שאין לו זמן מוגדר (כמו הקציר)?

אילימא כדקתני למה לי למימרא אלא לאו דאמר שנה אלמא שנה כהשנה דמי ויום נמי כהיום דיניה

לא לעולם דאמר השנה ומהו דתימא הלך אחר רוב השנים ולא אית בהו עיבור קא משמע לן

איבעיא להו אמר יין שאני טועם יובל מאי שנת חמשים כלפני חמשים או כלאחר חמשים

תא שמע דתניא פלוגתא דרבי יהודה ורבנן וקדשתם את שנת החמשים שנה שנת החמשים אתה מונה ואי אתה מונה שנת חמשים ואחת מכאן אמרו יובל אינו עולה למנין שבוע רבי יהודה אומר יובל עולה למנין שבוע

אמרו לו לרבי יהודה הרי הוא אומר שש שנים תזרע שדך ואין כאן אלא חמש

אמר להם לדבריכם הרי הוא אומר ועשת את התבואה לשלש השנים הרי כאן ארבע

אלא איכא לאוקמה בשאר שני שבוע דילי נמי איכא לאוקמה בשאר שני שבוע:

עד הפסח אסור כו׳: למימרא דרבי מאיר סבר לא מעייל איניש נפשיה


לספיקא ורבי יוסי סבר מעייל איניש נפשיה לספיקא

ורמינהי מי שיש לו שתי כיתי בנות משתי נשים ואמר קדשתי את בתי הגדולה ואיני יודע אם גדולה שבגדולות אם גדולה שבקטנות ואם קטנה שבגדולות שהיא גדולה מן הגדולה שבקטנות כולן אסורות דברי רבי מאיר חוץ מן הקטנה שבקטנות

רבי יוסי אומר כולן מותרות חוץ מן הגדולה שבגדולות

אמר רבי חנינא בר אבדימי אמר רב מוחלפת השיטה והתניא זה הכלל כל שזמנו קבוע ואמר עד לפני רבי מאיר אומר עד שיצא ורבי יוסי אומר עד שיגיע:

מתני׳ עד הקציר עד הבציר עד המסיק אינו אסור אלא עד שיגיע זה הכלל כל שזמנו קבוע ואמר עד שיגיע אסור עד שיגיע אמר עד שיהא אסור עד שיצא וכל שאין זמנו קבוע בין אמר עד שיהא בין אמר עד שיגיע אינו אסור אלא עד שיגיע

עד הקיץ עד שיהא הקיץ עד שיתחילו העם להכניס בכלכלות עד שיעבור הקיץ עד שיקפילו המקצועות:

גמ׳ תנא כלכלה שאמרו כלכלה של תאנים ולא כלכלה של ענבים תניא הנודר מפירות הקיץ אין אסור אלא בתאנים רבן שמעון בן גמליאל אומר ענבים בכלל תאנים

מאי טעמא דתנא קמא קסבר תאנים מיקצצן בידא ענבים לא מיקצצן בידא רבן שמעון בן גמליאל סבר ענבים נמי כי מירדדן מיקצצן בידא:

עד שיעבור הקיץ עד שיכפלו המקצועות: תנא עד שיכפילו רוב המקצועות


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים סא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים סא

אילימא כדקתני למה לי למימרא אלא לאו דאמר שנה אלמא שנה כהשנה דמי ויום נמי כהיום דיניה

לא לעולם דאמר השנה ומהו דתימא הלך אחר רוב השנים ולא אית בהו עיבור קא משמע לן

איבעיא להו אמר יין שאני טועם יובל מאי שנת חמשים כלפני חמשים או כלאחר חמשים

תא שמע דתניא פלוגתא דרבי יהודה ורבנן וקדשתם את שנת החמשים שנה שנת החמשים אתה מונה ואי אתה מונה שנת חמשים ואחת מכאן אמרו יובל אינו עולה למנין שבוע רבי יהודה אומר יובל עולה למנין שבוע

אמרו לו לרבי יהודה הרי הוא אומר שש שנים תזרע שדך ואין כאן אלא חמש

אמר להם לדבריכם הרי הוא אומר ועשת את התבואה לשלש השנים הרי כאן ארבע

אלא איכא לאוקמה בשאר שני שבוע דילי נמי איכא לאוקמה בשאר שני שבוע:

עד הפסח אסור כו׳: למימרא דרבי מאיר סבר לא מעייל איניש נפשיה


לספיקא ורבי יוסי סבר מעייל איניש נפשיה לספיקא

ורמינהי מי שיש לו שתי כיתי בנות משתי נשים ואמר קדשתי את בתי הגדולה ואיני יודע אם גדולה שבגדולות אם גדולה שבקטנות ואם קטנה שבגדולות שהיא גדולה מן הגדולה שבקטנות כולן אסורות דברי רבי מאיר חוץ מן הקטנה שבקטנות

רבי יוסי אומר כולן מותרות חוץ מן הגדולה שבגדולות

אמר רבי חנינא בר אבדימי אמר רב מוחלפת השיטה והתניא זה הכלל כל שזמנו קבוע ואמר עד לפני רבי מאיר אומר עד שיצא ורבי יוסי אומר עד שיגיע:

מתני׳ עד הקציר עד הבציר עד המסיק אינו אסור אלא עד שיגיע זה הכלל כל שזמנו קבוע ואמר עד שיגיע אסור עד שיגיע אמר עד שיהא אסור עד שיצא וכל שאין זמנו קבוע בין אמר עד שיהא בין אמר עד שיגיע אינו אסור אלא עד שיגיע

עד הקיץ עד שיהא הקיץ עד שיתחילו העם להכניס בכלכלות עד שיעבור הקיץ עד שיקפילו המקצועות:

גמ׳ תנא כלכלה שאמרו כלכלה של תאנים ולא כלכלה של ענבים תניא הנודר מפירות הקיץ אין אסור אלא בתאנים רבן שמעון בן גמליאל אומר ענבים בכלל תאנים

מאי טעמא דתנא קמא קסבר תאנים מיקצצן בידא ענבים לא מיקצצן בידא רבן שמעון בן גמליאל סבר ענבים נמי כי מירדדן מיקצצן בידא:

עד שיעבור הקיץ עד שיכפלו המקצועות: תנא עד שיכפילו רוב המקצועות


גלול כלפי מעלה