Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ג׳ בטבת תשפ״ג | 27 דצמבר 2022
  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים סג

הלימוד החודש מוקדש ע"י יונתן כץ לע"נ סבו, יעקב בן שלומו.

הדף היום מוקדש ע"י דברה אנטסיס לע"נ אביה, הרב מנחם נחום בן ישראל ובלימה פרימית. "יש זהב ורב פנינים וכלי יקר שפתי דעת. הנשמה לך והגוף פעלך חוסה על עמלך."

הדף היום מוקדש ע"י לאורה ומרק ורשווסקי לכבוד נישואי בנם אבי למלכי אינפילד.

הדף היום מוקדש ע"י קטריאלה פרידמן לכבוד ג'ולי מנדלסון ומשפחתה על נישואי בנם, נח עם הדסה קולר הערב. מזל טוב!

יש מחלוקת במשנה לגבי מי שנדר "עד הגשמים" – האם זה עד שיורדים הגשמים של הרביעה השנייה בפועל או עד התאריך הידוע כרביעה השנייה. רבי זירא אומר שאינם חלוקים במי שנדר 'עד הגשם', שכן זה בהחלט מציין את התאריך שבו אמורים לבוא הגשמים. מועלה נגדו קושי מתוספתא אך נפתר. המשנה עוסקת במה שקורה בשנה מעוברת. אם אחד נודר לשנה, החודש הנוסף (אדר שני) נכלל. אם נדר עד אדר או עד סוף אדר, הכוונה היא לאדר הראשון. האם המשנה תואמת רק את דעתו של רבי יהודה שאדר סתם הוא אדר הראשון? או שאפשר להסביר את המשנה גם לפי רבי מאיר? רבי יהודה סובר שאם נדר מיין עד שיהא פסח, שמשמעו בדרך כלל סוף פסח, מותר לשתות יין בליל פסח כי אפשר להניח שכוונתו היתה עד לפני הפסח בגלל חשיבותה של מצוות שתיית יין בליל הסדר. בדומה לכך, אם נדר שלא יאכל בשר עד לילי הצום, מותר לו לאכול בשר לפני הצום. כך מוסיף רבי יוסי גם לגבי אכילת שום בשבת, לפי תקנת עזרא שצריך לאכול שום בליל שבת. מובאות במשנה מספר דוגמאות לנדרים שאינם צריכים שאלת חכם או חלים רק באופן מצומצם, שכן ניתן להסביר את כוונת הנודר בדרך אחרת.

מיתיבי איזוהי זמנה של רביעה הבכירה בשלשה בינונית בשבעה אפילה בעשרים ושלשה דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר בשבעה ובשבעה עשר ובעשרים ושלשה

רבי יוסי אומר בשבעה עשר ובעשרים ושלשה ובחודש כסליו וכן היה רבי יוסי אומר אין היחידים מתענין עד שיגיע ראש חדש כסליו

ואמרינן עלה בשלמא רביעה ראשונה לישאל שלישית להתענות אלא שניה למאי ואמר רבי זירא לנודר

ואמרינן עלה כמאן אזלא הא דתניא רבן שמעון בן גמליאל אומר גשמים שירדו שבעה ימים זה אחר זה אתה מונה בהן רביעה ראשונה ושניה כמאן כרבי יוסי

ההוא דאמר עד הגשמים:

מתני׳ קונם יין שאיני טועם לשנה נתעברה השנה אסור בה ובעיבורה עד ראש אדר עד ראש אדר הראשון עד סוף אדר עד סוף אדר הראשון:

גמ׳ אלמא סתמא דאדר דקאמר ראשון הוא

לימא מתניתין רבי יהודה היא דתניא אדר הראשון כותב אדר הראשון אדר שני כותב אדר סתם דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר אדר הראשון כותב סתם אדר שני כותב תיניין

אמר אביי אפילו תימא רבי מאיר הא דידע דמעברא שתא הא דלא ידע


והתניא עד ראש חדש אדר עד ראש חדש אדר הראשון אם היתה שנה מעוברת עד ראש חדש אדר השני

מכלל דרישא לאו במעוברת עסקינן שמע מינה הא דפשיטא ליה דמעברא שתא הא דלא ידע:

מתני׳ רבי יהודה אומר קונם יין שאיני טועם עד שיהא הפסח לא נתכוון זה אלא עד ליל הפסח עד שעה שדרך בני אדם לשתות יין

אמר קונם בשר שאיני טועם עד שיהא הצום אינו אסור אלא עד לילי צום שלא נתכוון זה אלא עד שעה שדרך בני אדם לאכול בשר רבי יוסי בנו אומר קונם שום שאני טועם עד שתהא שבת אינו אסור אלא עד לילי שבת שלא נתכוון זה אלא עד שעה שדרך בני אדם לאכול בשום

האומר לחבירו קונם שאני נהנה לך אם אין את בא ונוטל לבניך כור אחד של חטין ושתי חביות של יין הרי זה יכול להפר את נדרו שלא על פי חכם ויאמר לו כלום אמרת אלא מפני כבודי זהו כבודי

וכן האומר לחבירו קונם שאת נהנית לי אם אין את בא ונותן לבני כור של חטין ושתי חביות של יין רבי מאיר אומר אסור עד שיתן וחכמים אומרים אף זה יכול להפר את נדרו שלא על פי חכם ויאמר לו הרי אני כאילו נתקבלתי

היה מסרב בו לשאת בת אחותו ואמר קונם שהיא נהנית לי לעולם וכן המגרש את אשתו אומר קונם אשתי נהנית לי לעולם הרי אלו מותרות להנות לו שלא נתכוון זה אלא לשום אישות

היה מסרב בחבירו שיאכל אצלו אמר קונם לביתך שאני נכנס טיפת צונן שאני טועם לך מותר ליכנס לביתו ולשתות ממנו צונן שלא נתכוון זה אלא לשום אכילה ושתיה:

הדרן עלך קונם יין


  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

נדרים סג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים סג

מיתיבי איזוהי זמנה של רביעה הבכירה בשלשה בינונית בשבעה אפילה בעשרים ושלשה דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר בשבעה ובשבעה עשר ובעשרים ושלשה

רבי יוסי אומר בשבעה עשר ובעשרים ושלשה ובחודש כסליו וכן היה רבי יוסי אומר אין היחידים מתענין עד שיגיע ראש חדש כסליו

ואמרינן עלה בשלמא רביעה ראשונה לישאל שלישית להתענות אלא שניה למאי ואמר רבי זירא לנודר

ואמרינן עלה כמאן אזלא הא דתניא רבן שמעון בן גמליאל אומר גשמים שירדו שבעה ימים זה אחר זה אתה מונה בהן רביעה ראשונה ושניה כמאן כרבי יוסי

ההוא דאמר עד הגשמים:

מתני׳ קונם יין שאיני טועם לשנה נתעברה השנה אסור בה ובעיבורה עד ראש אדר עד ראש אדר הראשון עד סוף אדר עד סוף אדר הראשון:

גמ׳ אלמא סתמא דאדר דקאמר ראשון הוא

לימא מתניתין רבי יהודה היא דתניא אדר הראשון כותב אדר הראשון אדר שני כותב אדר סתם דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר אדר הראשון כותב סתם אדר שני כותב תיניין

אמר אביי אפילו תימא רבי מאיר הא דידע דמעברא שתא הא דלא ידע


והתניא עד ראש חדש אדר עד ראש חדש אדר הראשון אם היתה שנה מעוברת עד ראש חדש אדר השני

מכלל דרישא לאו במעוברת עסקינן שמע מינה הא דפשיטא ליה דמעברא שתא הא דלא ידע:

מתני׳ רבי יהודה אומר קונם יין שאיני טועם עד שיהא הפסח לא נתכוון זה אלא עד ליל הפסח עד שעה שדרך בני אדם לשתות יין

אמר קונם בשר שאיני טועם עד שיהא הצום אינו אסור אלא עד לילי צום שלא נתכוון זה אלא עד שעה שדרך בני אדם לאכול בשר רבי יוסי בנו אומר קונם שום שאני טועם עד שתהא שבת אינו אסור אלא עד לילי שבת שלא נתכוון זה אלא עד שעה שדרך בני אדם לאכול בשום

האומר לחבירו קונם שאני נהנה לך אם אין את בא ונוטל לבניך כור אחד של חטין ושתי חביות של יין הרי זה יכול להפר את נדרו שלא על פי חכם ויאמר לו כלום אמרת אלא מפני כבודי זהו כבודי

וכן האומר לחבירו קונם שאת נהנית לי אם אין את בא ונותן לבני כור של חטין ושתי חביות של יין רבי מאיר אומר אסור עד שיתן וחכמים אומרים אף זה יכול להפר את נדרו שלא על פי חכם ויאמר לו הרי אני כאילו נתקבלתי

היה מסרב בו לשאת בת אחותו ואמר קונם שהיא נהנית לי לעולם וכן המגרש את אשתו אומר קונם אשתי נהנית לי לעולם הרי אלו מותרות להנות לו שלא נתכוון זה אלא לשום אישות

היה מסרב בחבירו שיאכל אצלו אמר קונם לביתך שאני נכנס טיפת צונן שאני טועם לך מותר ליכנס לביתו ולשתות ממנו צונן שלא נתכוון זה אלא לשום אכילה ושתיה:

הדרן עלך קונם יין


גלול כלפי מעלה