Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ד׳ בטבת תשפ״ג | 28 דצמבר 2022
  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים סד

הלימוד השבוע מוקדש ע"י נשות הדרן של לונג איילנד לרפואת דויד בן איידל, בעלה של גיטה.

הדף היום מוקדש ע"י דויד יאנג והילדים לכבוד יום הולדתה של נטלי יאנג.

הדף היום מוקדש ע"י סימיי דיוס-קופר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הדרן.

הדף היום מוקדש ע"י משפחת הדרן בזום לרפואת דויד בן אדל, בעלה של גיטה. ולכבוד נישואי הדס לנוח, בנה של ג'ולי מנדלסון, ונאט פרי ליודה, בנה של בת שבע פבה.

כשרוצים להתיר נדר, הולכים לחכם או לג' הדיוטות והם יכולים להתיר על ידי פתח, שמציעים: אלו היית יודעת ש…, האם היית נודרת? יש מחלוקת בין ר' אליעזר לחכמים האם יכולים להציע פתח בכבוד אביו ואמו (אילו היית יודעת שנדרך ישפיע לרעה על איך אנשים מסתכלים על אבא/אמא שלך…) והאם יכולים לפתוח בנולד, משהו שלא היה בעולם בשעת הנדר וגם לא היה צפוי. חכמים אוסרים ומקשים על ר' אליעזר שאם יתירו פתח כזה, גם יתירו פתח בכבוד המקום וזה בטוח שאי אפשר? למה זה בטוח שאי אפשר? יש מחלוקת אביי ורבא כדי להסביר. המקור לדברי ר' אליעזר שפותחים בנולד זה מהקב"ה בעצמו שהתיאר נדר של משה על פי משהו שנולד: "כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך." חכמים מבינים שהם לא מתו ממש ואם כן, זה לא מקרה של נולד. מה משמעות "מתו" לשיטתם? שהפכו לעניים. הגמרא מביאה מקור שיש ארבעה אנשים שחשובים כמת – מי שאין לו בנים, מצורע, עני וסומא. מהן הפסוקים שמתוכם אפשר להוכיח שכל אלו נחשבים כמת?

רבי אליעזר אומר פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו וחכמים אוסרין

אמר רבי צדוק עד שפותחין לו בכבוד אביו ואמו יפתחו לו בכבוד המקום אם כן אין נדרים מודים חכמים לרבי אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו שפותחין לו בכבוד אביו ואמו

ועוד אמר רבי אליעזר פותחין בנולד וחכמים אוסרין כיצד אמר קונם שאני נהנה לאיש פלוני ונעשה סופר או שהיה משיא את בנו ואמר אילו הייתי יודע שהוא נעשה סופר או שהיה משיא את בנו בקרוב לא הייתי נודר

קונם לבית זה שאני נכנס ונעשה בית הכנסת אמר אילו הייתי יודע שהוא נעשה בית הכנסת לא הייתי נודר רבי אליעזר מתיר וחכמים אוסרין:

גמ׳ מאי אין נדרים אמר אביי אם כן אין נדרים ניתרין יפה


ורבא אמר אם כן אין נדרים נשאלין לחכם

תנן ומודין חכמים לרבי אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו שפותחים לו בכבוד אביו ואמו בשלמא לאביי דאמר אם כן אין נדרים ניתרין הכא כיון דאיחצף ליה הא איחצף ליה

אלא לרבא דאמר אם כן אין נדרים נשאלין לחכם הכא אמאי פותחין אמרי כיון דכל נדרי לא סגיא להון דלאו חכם הכא נמי פותחין:

ועוד אמר רבי אליעזר פותחין בנולד כו׳: מאי טעמא דרבי אליעזר אמר רב חסדא דאמר קרא כי מתו כל האנשים והא מיתה דנולד הוא מכאן שפותחין בנולד

ורבנן מאי טעמייהו קסברי הנהו מי מייתי והא אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי כל מקום שנאמר נצים ונצבים אינן אלא דתן ואבירם אלא אמר ריש לקיש שירדו מנכסיהן

אמר רבי יהושע בן לוי כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת שנאמר הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי ותניא ארבעה חשובין מת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בנים עני דכתיב כי מתו כל האנשים מצורע דכתיב אל נא תהי כמת וסומא דכתיב במחשכים הושיבני כמתי עולם ומי שאין לו בנים דכתיב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי


  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon

ארבעה חשובין כמת – במחשבה שניה

ארבעה חשובין כמת – מהם המצבים אנושיים בהם תחושת החסר היא קיומית?  ומה יש עלינו לעשות? נדרים סד  

נדרים סד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים סד

רבי אליעזר אומר פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו וחכמים אוסרין

אמר רבי צדוק עד שפותחין לו בכבוד אביו ואמו יפתחו לו בכבוד המקום אם כן אין נדרים מודים חכמים לרבי אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו שפותחין לו בכבוד אביו ואמו

ועוד אמר רבי אליעזר פותחין בנולד וחכמים אוסרין כיצד אמר קונם שאני נהנה לאיש פלוני ונעשה סופר או שהיה משיא את בנו ואמר אילו הייתי יודע שהוא נעשה סופר או שהיה משיא את בנו בקרוב לא הייתי נודר

קונם לבית זה שאני נכנס ונעשה בית הכנסת אמר אילו הייתי יודע שהוא נעשה בית הכנסת לא הייתי נודר רבי אליעזר מתיר וחכמים אוסרין:

גמ׳ מאי אין נדרים אמר אביי אם כן אין נדרים ניתרין יפה


ורבא אמר אם כן אין נדרים נשאלין לחכם

תנן ומודין חכמים לרבי אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו שפותחים לו בכבוד אביו ואמו בשלמא לאביי דאמר אם כן אין נדרים ניתרין הכא כיון דאיחצף ליה הא איחצף ליה

אלא לרבא דאמר אם כן אין נדרים נשאלין לחכם הכא אמאי פותחין אמרי כיון דכל נדרי לא סגיא להון דלאו חכם הכא נמי פותחין:

ועוד אמר רבי אליעזר פותחין בנולד כו׳: מאי טעמא דרבי אליעזר אמר רב חסדא דאמר קרא כי מתו כל האנשים והא מיתה דנולד הוא מכאן שפותחין בנולד

ורבנן מאי טעמייהו קסברי הנהו מי מייתי והא אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי כל מקום שנאמר נצים ונצבים אינן אלא דתן ואבירם אלא אמר ריש לקיש שירדו מנכסיהן

אמר רבי יהושע בן לוי כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת שנאמר הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי ותניא ארבעה חשובין מת עני ומצורע וסומא ומי שאין לו בנים עני דכתיב כי מתו כל האנשים מצורע דכתיב אל נא תהי כמת וסומא דכתיב במחשכים הושיבני כמתי עולם ומי שאין לו בנים דכתיב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי


גלול כלפי מעלה