Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ז׳ בטבת תשפ״ג | 31 דצמבר 2022
  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים סז – שבת ז' בטבת

 זה הדף של שבת. לצפייה בדף של שישי, לחצו כאן.

נערה מאורסה, גם אביה וגם בעלה יחדיו מפירים את נדריה. מאיפה זה נדרש? רבה לומד זאת מפסוק בבמדבר ל:ז. הגמרא מעלה שלושה קושיות נגד הוכחתו, אך פותרת אותם, תוך ניתוח שלושת החלקים באותו פרק בדבר ביטול נדרים של אישה בשלבים שונים בחייה.

הפר האב ולא הפר הבעל הפר הבעל ולא הפר האב אינו מופר ואין צריך לומר שקיים אחד מהן:

גמ׳ היינו רישא אביה ובעלה מפירין נדריה מהו דתימא או אביה או בעלה קתני קא משמע לן

ואין צריך לומר שקיים אחד מהן למה לי למיתנא השתא יש לומר הפר זה בלא זה ולא כלום קיים אחד מהן למה לי צריכא למיתני

כי איצטריך ליה כגון דהפר אחד מהן וקיים אחד וחזר המקיים ונשאל על הקמתו מהו דתימא מאי דאוקי הא עקריה קא משמע לן דמפירין שניהם בבת אחת

ונערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה מנלן אמר רבה אמר קרא ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה מכאן לנערה המאורסה שאביה ובעלה מפירין נדריה אימא האי קרא בנשואה כתיב

אי משום נשואה קרא אחרינא כתיב ואם בית אישה נדרה אימא תרוייהו בנשואה וכי תימא תרי קראי בנשואה למה לי למימר שאין הבעל מיפר בקודמין


ולאו ממילא שמעת מינה

איבעית אימא דהויה קדושין משמע

אימא אב לחודיה מיפר אם כן ואסרה אסר בית אביה יניא אותה למה לי השתא יש לומר במקום ארוס מיפר אב לחודיה שלא במקום ארוס מיבעיא

אימא אב ליבעי ארוס וארוס לחודיה מיפר וכי תימא אב דכתב רחמנא למה לי מיבעי ליה דאי הקים הקים

אם כן בית אישה נדרה למאי כתב קל וחומר ומה במקום אב ארוס מיפר לחודיה שלא במקום אב מיבעיא

אימא אם בית אישה נדרה לומר שאין הבעל מיפר בקודמין

ומיניה ארוס מיפר בקודמין

אלא לאו משום שותפותיה דאב


  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon

האב והבעל ונדרי האישה – במחשבה שניה

האב והבעל ונדרי האישה – הפרת נדריה של אישה? על מה ולמה? | במחשבה שניה עם הרבנית יפית קליימר  

נדרים סז – שבת ז' בטבת

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים סז – שבת ז' בטבת

הפר האב ולא הפר הבעל הפר הבעל ולא הפר האב אינו מופר ואין צריך לומר שקיים אחד מהן:

גמ׳ היינו רישא אביה ובעלה מפירין נדריה מהו דתימא או אביה או בעלה קתני קא משמע לן

ואין צריך לומר שקיים אחד מהן למה לי למיתנא השתא יש לומר הפר זה בלא זה ולא כלום קיים אחד מהן למה לי צריכא למיתני

כי איצטריך ליה כגון דהפר אחד מהן וקיים אחד וחזר המקיים ונשאל על הקמתו מהו דתימא מאי דאוקי הא עקריה קא משמע לן דמפירין שניהם בבת אחת

ונערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה מנלן אמר רבה אמר קרא ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה מכאן לנערה המאורסה שאביה ובעלה מפירין נדריה אימא האי קרא בנשואה כתיב

אי משום נשואה קרא אחרינא כתיב ואם בית אישה נדרה אימא תרוייהו בנשואה וכי תימא תרי קראי בנשואה למה לי למימר שאין הבעל מיפר בקודמין


ולאו ממילא שמעת מינה

איבעית אימא דהויה קדושין משמע

אימא אב לחודיה מיפר אם כן ואסרה אסר בית אביה יניא אותה למה לי השתא יש לומר במקום ארוס מיפר אב לחודיה שלא במקום ארוס מיבעיא

אימא אב ליבעי ארוס וארוס לחודיה מיפר וכי תימא אב דכתב רחמנא למה לי מיבעי ליה דאי הקים הקים

אם כן בית אישה נדרה למאי כתב קל וחומר ומה במקום אב ארוס מיפר לחודיה שלא במקום אב מיבעיא

אימא אם בית אישה נדרה לומר שאין הבעל מיפר בקודמין

ומיניה ארוס מיפר בקודמין

אלא לאו משום שותפותיה דאב


גלול כלפי מעלה