Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ח׳ בטבת תשפ״ג | 1 ינואר 2023
  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים סח

הדף היום מוקדש ע"י מישל הגלר לכבוד בנותיה, אלייזה וריגן אדלסטין. "בגלל אהבתכן ללימוד, גם אני התחלתי ללמוד!"

מביאים ברייתא מבית מדרשו של רבי ישמעאל עם מקור אחר להלכה במשנה, שהאב והארוס שניהם (יחד) מבטלים את נדריה של נערה באורסה. כיצד הוא מסביר את הפסוק שרבה השתמש בו להוכחתו? כיצד מסביר רבה את הפסוק שרבי ישמעאל השתמש בו להוכחתו? כאשר ארוס מבטל חלק מהנדר, האם הוא מבטל לגמרי את חצי הנדר והאב מבטל את החצי השני או שמא הוא מחליש את הנדר כולו? לפני שמביאים תשובה לשאלה, מסבירה הגמרא מקרה בו נשאלה השאלה, כלומר מקרה שבו תהיה נפקא מינה בין האפשרויות. כדי לענות על השאלה מביאים ברייתא שמסבירה את המשנה הבאה. נושא הברייתא הוא מקרים בהם נפטר האב או הארוס – באילו מקרים יכול השני, שנשאר בחיים, להפר נדר שנדרה לפני פטירתו של האחר ובאילו מקרים הדבר אינו מותר?

דבי רבי ישמעאל תנא בין איש לאשתו בין אב לבתו מכאן לנערה המאורסה שאביה ובעלה מפירין נדריה ולתנא דבי רבי ישמעאל אם היו תהיה לאיש מאי עביד ליה

מוקים לאידך דרבא ורבא האי דתני דבי רבי ישמעאל מאי עביד ליה מיבעי ליה לומר שהבעל מיפר נדרים שבינו לבינה

איבעיא להו בעל מיגז גייז או מקליש קליש היכא קא מיבעיא לן כגון דנדרה מתרין זיתין ושמע ארוס והיפר לה ואכלתנון

אי אמרינן מיגז גייז לקייא אי אמרינן מקליש קליש איסורא בעלמא הוא מאי

תא שמע אימתי אמרו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב בזמן שלא שמע הבעל קודם שימות או ששמע ושתק או ששמע והפר ומת בו ביום זו היא ששנינו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב


אבל אם שמע וקיים או ששמע ושתק ומת ביום שלאחריו אין יכול להפר

שמע אביה והפר לה ולא הספיק בעל לשמוע עד שמת האב זו היא ששנינו מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל שמע בעלה והפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת הבעל זו היא ששנינו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב

שמע בעלה והפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת אין הבעל יכול להפר שאין הבעל מיפר אלא בשותפות


  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon

האב והבעל ונדרי האישה – במחשבה שניה

האב והבעל ונדרי האישה – הפרת נדריה של אישה? על מה ולמה? | במחשבה שניה עם הרבנית יפית קליימר  

נדרים סח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים סח

דבי רבי ישמעאל תנא בין איש לאשתו בין אב לבתו מכאן לנערה המאורסה שאביה ובעלה מפירין נדריה ולתנא דבי רבי ישמעאל אם היו תהיה לאיש מאי עביד ליה

מוקים לאידך דרבא ורבא האי דתני דבי רבי ישמעאל מאי עביד ליה מיבעי ליה לומר שהבעל מיפר נדרים שבינו לבינה

איבעיא להו בעל מיגז גייז או מקליש קליש היכא קא מיבעיא לן כגון דנדרה מתרין זיתין ושמע ארוס והיפר לה ואכלתנון

אי אמרינן מיגז גייז לקייא אי אמרינן מקליש קליש איסורא בעלמא הוא מאי

תא שמע אימתי אמרו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב בזמן שלא שמע הבעל קודם שימות או ששמע ושתק או ששמע והפר ומת בו ביום זו היא ששנינו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב


אבל אם שמע וקיים או ששמע ושתק ומת ביום שלאחריו אין יכול להפר

שמע אביה והפר לה ולא הספיק בעל לשמוע עד שמת האב זו היא ששנינו מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל שמע בעלה והפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת הבעל זו היא ששנינו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב

שמע בעלה והפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת אין הבעל יכול להפר שאין הבעל מיפר אלא בשותפות


גלול כלפי מעלה