Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט׳ בטבת תשפ״ג | 2 ינואר 2023
  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים סט

הלימוד השבוע מוקדש ע"י רבקה איסרוף לע"נ אמה, גיטל בת הרב וולף ושרה פרידמן.

הדף היום מוקדש ע"י מרק בייקר לכבוד אשתו שושנה ביום הנישואין ה- 29 שלהם.

הדף היום מוקדש ע"י שפרה אתיק לע"נ אמה, שרה נחמה בת הרב עזריאל נחמיה ופייגע ריסל.

מהמקרה האחרון בתוספתא, הגמרא מגיעה לתשובה לשאלתה: האם מיגז גייז או מקלש קליש, ועונה שזה תלוי במחלוקת בית שמאי ובית הלל. הגמרא מביאה חמש שאלות של רבא (או רבה) בעניין קיום והפרת נדר. אחד, האם אפשר לשאול על קיום ואם כן, האם אפשר לשאול על הפרה? אם אמר את הקיום בלשון כפול ושאל על הקיום, האם הקיום השני נשאר בתוקף? אם אמר לשון של קיום והפרה ביחד אבל הקדים קיום להפרה ויחד עם זה, אמר שההקמה לא תחול אלא אם כן חלה הפרה, האם אנחנו מבינים שהוא הפר את הנדר או שהקיום יחול קודם ואז אין יכולת להפרה לחול? אם קיים או הפר בבת אחת, מהו? אם אמר שהנדר קיים לך היום, האם כוונתו שהנדר קיים היום אבל מופר למחר או כיון שלא פירט כך, הנדר לא מופר למחר? הגמרא מביאה תשובות לכל השאלות מדברי אמוראים או ממקורות תנאיים.

שמע אביה והפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת חוזר האב ומפר חלקו של בעל אמר רבי נתן הן הן דברי בית שמאי בית הלל אומרים אין יכול להפר

שמע מינה לבית שמאי מיגז גייז לבית הלל מקלש קליש שמע מינה

בעי רבא יש שאלה בהקם או אין שאלה בהקם אם תמצא לומר יש שאלה בהקם יש שאלה בהפר או אין שאלה בהפר

תא שמע דאמר רבי יוחנן נשאלין על ההקם ואין נשאלין על ההפר

בעי רבה קיים ליכי קיים ליכי ונשאל על הקמה ראשונה מהו

תא שמע דאמר רבא אם נשאל על הראשונה שניה חלה עליו בעי רבה קיים ליכי ומופר ליכי ולא תיחול הקמה אלא אם כן חלה הפרה מהו


תא שמע מפלוגתא דרבי מאיר ורבי יוסי דתנן הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים הרי זו תמורת עולה דברי רבי מאיר ורבי יוסי אומר אם לכך נתכוין מתחלה הואיל ואי אפשר לקרות שני שמות כאחד דבריו קיימין

ואפילו רבי מאיר לא קאמר דלא אמר לא תיחול זו אלא אם כן חלה זו אבל הכא דאמר לא תיחול הקמה אלא אם כן חלה הפרה רבי מאיר נמי מודה דהפרה חלה

בעי רבה קיים ומופר ליכי בבת אחת מהו תא שמע דאמר רבה כל דבר שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו

בעי רבה קיים ליכי היום מהו מי אמרינן כמאן דאמר לה מופר ליכי למחר או דלמא הא לא אמר לה


  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon

האב והבעל ונדרי האישה – במחשבה שניה

האב והבעל ונדרי האישה – הפרת נדריה של אישה? על מה ולמה? | במחשבה שניה עם הרבנית יפית קליימר  

נדרים סט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים סט

שמע אביה והפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת חוזר האב ומפר חלקו של בעל אמר רבי נתן הן הן דברי בית שמאי בית הלל אומרים אין יכול להפר

שמע מינה לבית שמאי מיגז גייז לבית הלל מקלש קליש שמע מינה

בעי רבא יש שאלה בהקם או אין שאלה בהקם אם תמצא לומר יש שאלה בהקם יש שאלה בהפר או אין שאלה בהפר

תא שמע דאמר רבי יוחנן נשאלין על ההקם ואין נשאלין על ההפר

בעי רבה קיים ליכי קיים ליכי ונשאל על הקמה ראשונה מהו

תא שמע דאמר רבא אם נשאל על הראשונה שניה חלה עליו בעי רבה קיים ליכי ומופר ליכי ולא תיחול הקמה אלא אם כן חלה הפרה מהו


תא שמע מפלוגתא דרבי מאיר ורבי יוסי דתנן הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים הרי זו תמורת עולה דברי רבי מאיר ורבי יוסי אומר אם לכך נתכוין מתחלה הואיל ואי אפשר לקרות שני שמות כאחד דבריו קיימין

ואפילו רבי מאיר לא קאמר דלא אמר לא תיחול זו אלא אם כן חלה זו אבל הכא דאמר לא תיחול הקמה אלא אם כן חלה הפרה רבי מאיר נמי מודה דהפרה חלה

בעי רבה קיים ומופר ליכי בבת אחת מהו תא שמע דאמר רבה כל דבר שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו

בעי רבה קיים ליכי היום מהו מי אמרינן כמאן דאמר לה מופר ליכי למחר או דלמא הא לא אמר לה


גלול כלפי מעלה