Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י׳ בטבת תשפ״ג | 3 ינואר 2023
  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים ע

אם הבעל/האב קיים את הנדר באומרו "קיים ליכי להיום", האם זה אומר שהוא מתכוון להפרו למחר? ואם זה אכן כך, האם הוא יכול לקיים להיום ואז להפר למחר? אם זה לא אפשרי, כי ברגע שמקיימים, אי אפשר להפר אםילו אם הקיום היה מוגבל בזמן, אם הוא אומר "מופר לך למחר" האם זה אומר "אני מקיים את זה היום ומיפר מחר" וזה לא תקף, או מכיון שלא השתמש בשום לשון קיום, ההפרה עובד? אם זה לא עובד, כי קיים ליום הראשון, שהוא היום הקריטי, מה אם אמר "קיים ליכי לשעה," האם יש להניח שהתכוון להגיד שהוא מיפר אותו לאחר מכן ואם כן ההפרה תוכל לעבוד במקרה זה שכן זה עדיין היום שבו הוא שמע את הנדר? הגמרא מנסה לענות על השאלה האחרונה ממשנה בנזיר אך התשובה נדחית. המשנה הבאה משווה את כוחם של האב והבעל בכל הנוגע להפרת נדרים. אם הבעל נפטר, האב יכול להפר את הנדר לבד (נתרוקנה רשות לאב), אבל אם האב נפטר, הבעל לא יכול להפר נדרים שנדרה לפני מותו (לא נתרוקנה רשות לבעל). אבל בעניין הבגרות של האשה, הבעל נמצא בעמדה חזקה יותר שכן הוא יכול להפר גם ברגע שהיא בוגרת והאב אינו יכול. מאיזה פסוק אנו למדים שאין הבעל מקבל זכויות בלעדיות להפר נדרים קודמים אם האב נפטר? מאיזה פסוק אנו למדים שהאב אכן מקבל זכויות בלעדיות להפר נדרים קודמים אם הבעל נפטר? מה בדיוק המקרה בו מתייחסת המשנה שבה הבעל יכול להפר אך ורק אם היא בוגרת? לא מדובר במקרה שהוא קידש אותה כשעדיין לא הייתה בוגרת ואז היא הפכה לבוגרת כפי שהגמרא לומדת מההיגיון (שנלמד המשוואה לדין אחר). אבל אם המקרה הוא כשקידש אותה כשהיא כבר הייתה בוגרת, זה גם בעייתי כי דין זה מופיע במשנה אחרת בהמשך הפרק? מובאים שני הסברים אפשריים המסבירים מדוע שתי המשניות מלמדות את אותה הלכה.

אם תמצא לומר הא לא אמר לה אמר לה מופר ליכי למחר מהו מי אמרינן למחר לא מצי מיפר דהא קיימיה לנדריה היום או דלמא כיון דלא אמר לה קיים ליכי היום כי קאמר לה מופר ליכי למחר מהיום קאמר

ואם תמצא לומר אפילו הכי כיון דקיימו היום למחר כמאן דאיתיה דמי אמר לה קיים ליכי שעה מהו מי אמרינן כמאן דאמר לה מופר ליכי לאחר שעה דמי או דלמא הא לא אמר לה

אם תמצא לומר הא לא אמר לה מיהו אמר לה מאי מי אמרינן כיון דקיימו קיימו או דלמא כיון דכוליה יומא בר הקמה ובר הפרה הוא כי אמר מופר ליכי לאחר שעה מהני

תא שמע הריני נזירה ושמע בעלה ואמר ואני אין יכול להפר ואמאי נימא ואני דאמר הוא על נפשיה דהוי נזיר אבל הריני נזירה דילה דשעה אחת קיימא לאחר שעה אי בעי ליפר אמאי אין יכול להפר לאו משום דכיון שקיימו קיימו לא קסבר כל ואני כמאן דאמר קיים ליכי לעולם דמי

מתני׳ מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל מת הבעל נתרוקנה רשות לאב בזה יפה כח האב מכח הבעל

בדבר אחר יפה כח הבעל מכח האב שהבעל מפר בבגר והאב אינו מפר בבגר

גמ׳ מאי טעמא דאמר קרא בנעריה בית אביה

מת הבעל נתרוקנה רשות לאב מנלן אמר רבה דאמר קרא ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה


מקיש קודמי הויה שניה לקודמי הויה ראשונה מה קודמי הויה ראשונה אב מיפר לחודיה אף קודמי הויה שניה אב מיפר לחודיה

אימא הני מילי בנדרים שלא נראו לארוס אבל בנדרים שנראו לארוס לא מצי מיפר אב

אי בנדרים שלא נראו לארוס מבנעריה בית אביה נפקא

בזה יפה כח האב מכח הבעל כו׳ היכי דמי

אילימא שקידשה כשהיא נערה ובגרה מכדי מיתה מוציאה ובגרות מוציאה מרשות אב מה מיתה לא נתרוקנה רשות לבעל אף בגרות לא נתרוקנה רשות לבעל

אלא שקידשה כשהיא בוגרת הא תנינא חדא זימנא הבוגרת ששהתה שנים עשר חדש

הא גופא קשיא אמרת הבוגרת ששהתה שנים עשר חדש בבוגרת למה לי שנים עשר חדש בוגרת בשלשים יום סגי לה תני בוגרת וששהתה שנים עשר חדש

מכל מקום קשיא איבעית אימא הכא דוקא ובוגרת קתני התם משום דבעי איפלוגי רבי אליעזר ורבנן

איבעית אימא בוגרת דוקא ואיידי דנסיב רישא בזה נסיב סיפא נמי בזה


  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon

האב והבעל ונדרי האישה – במחשבה שניה

האב והבעל ונדרי האישה – הפרת נדריה של אישה? על מה ולמה? | במחשבה שניה עם הרבנית יפית קליימר  

נדרים ע

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים ע

אם תמצא לומר הא לא אמר לה אמר לה מופר ליכי למחר מהו מי אמרינן למחר לא מצי מיפר דהא קיימיה לנדריה היום או דלמא כיון דלא אמר לה קיים ליכי היום כי קאמר לה מופר ליכי למחר מהיום קאמר

ואם תמצא לומר אפילו הכי כיון דקיימו היום למחר כמאן דאיתיה דמי אמר לה קיים ליכי שעה מהו מי אמרינן כמאן דאמר לה מופר ליכי לאחר שעה דמי או דלמא הא לא אמר לה

אם תמצא לומר הא לא אמר לה מיהו אמר לה מאי מי אמרינן כיון דקיימו קיימו או דלמא כיון דכוליה יומא בר הקמה ובר הפרה הוא כי אמר מופר ליכי לאחר שעה מהני

תא שמע הריני נזירה ושמע בעלה ואמר ואני אין יכול להפר ואמאי נימא ואני דאמר הוא על נפשיה דהוי נזיר אבל הריני נזירה דילה דשעה אחת קיימא לאחר שעה אי בעי ליפר אמאי אין יכול להפר לאו משום דכיון שקיימו קיימו לא קסבר כל ואני כמאן דאמר קיים ליכי לעולם דמי

מתני׳ מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל מת הבעל נתרוקנה רשות לאב בזה יפה כח האב מכח הבעל

בדבר אחר יפה כח הבעל מכח האב שהבעל מפר בבגר והאב אינו מפר בבגר

גמ׳ מאי טעמא דאמר קרא בנעריה בית אביה

מת הבעל נתרוקנה רשות לאב מנלן אמר רבה דאמר קרא ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה


מקיש קודמי הויה שניה לקודמי הויה ראשונה מה קודמי הויה ראשונה אב מיפר לחודיה אף קודמי הויה שניה אב מיפר לחודיה

אימא הני מילי בנדרים שלא נראו לארוס אבל בנדרים שנראו לארוס לא מצי מיפר אב

אי בנדרים שלא נראו לארוס מבנעריה בית אביה נפקא

בזה יפה כח האב מכח הבעל כו׳ היכי דמי

אילימא שקידשה כשהיא נערה ובגרה מכדי מיתה מוציאה ובגרות מוציאה מרשות אב מה מיתה לא נתרוקנה רשות לבעל אף בגרות לא נתרוקנה רשות לבעל

אלא שקידשה כשהיא בוגרת הא תנינא חדא זימנא הבוגרת ששהתה שנים עשר חדש

הא גופא קשיא אמרת הבוגרת ששהתה שנים עשר חדש בבוגרת למה לי שנים עשר חדש בוגרת בשלשים יום סגי לה תני בוגרת וששהתה שנים עשר חדש

מכל מקום קשיא איבעית אימא הכא דוקא ובוגרת קתני התם משום דבעי איפלוגי רבי אליעזר ורבנן

איבעית אימא בוגרת דוקא ואיידי דנסיב רישא בזה נסיב סיפא נמי בזה


גלול כלפי מעלה