Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״א בטבת תשפ״ג | 4 ינואר 2023
  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

נדרים עא

הדף מוקדש ע"י אליסה הרטסטיין לע"נ אביה, מרדכי נחום בן צבי וחיה בלומה.

המשנה קבעה שאם אשה נדרה ואז התרגשה מהארוס שלה ואז מתארסת באותו היום, אביה ובעלה האחרון מפירים את הנדר. שמואל מביא דרשה מפסוק להוכיח שזה נכון גם לגבי נדרים שהארוס הראשון כבר ידע עליהם. הגמרא מביאה את התוספתא שממנה אפשר לחזק את דברי שמואל – יוצא מהתוספתא שבית שמאי סובר שאי אפשר לארוס שני להפר נדרים שנראו לארוס ראשון, אבל לבית הלל הוא יכול. הגמרא שואלת שאלה: אם בעל גירש אשתו, האם הגירושין נחשב כקיום הנדר או כשתיקה? מה הנפקא מינה לשאלה זו?

מתני׳ נדרה והיא ארוסה נתגרשה בו ביום נתארסה בו ביום אפילו למאה אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה זה הכלל כל שלא יצאה לרשות עצמה שעה אחת אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה

גמ׳ מנלן דארוס אחרון מיפר נדרים שנראו לארוס ראשון אמר שמואל אמר קרא ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה נדרים שהיו עליה כבר דלמא הני מילי שלא נראו לארוס ראשון אבל נדרים שנראו לארוס ראשון לא מצי מיפר ארוס אחרון

עליה קרא יתירא הוא

תניא כוותיה דשמואל נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה כיצד שמע אביה והפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת ונתארסה בו ביום ואפילו מאה פעמים אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה שמע בעלה והפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת הבעל חוזר האב ומפר חלקו של בעל

אמר רבי נתן הן הן דברי בית שמאי אבל בית הלל אומרים אין יכול להפר במאי פליגי


בית שמאי סברי נדרים נמי שראוי לארוס נתרוקנה רשות לאב ומיגז גייז בית הלל סברי אביה ובעלה אחרון מפירין נדריה ולא מיגז גייז

איבעיא להו גירושין כשתיקה דמיא או כהקמה דמיא

למאי נפקא מינה כגון שנדרה ושמע בעלה וגרשה ואהדרה ביומיה אי אמר מר כשתיקה דמי מצי מיפר לה ואי אמר מר כהקמה דמי לא מצי מיפר לה


  • מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא ז"ל, ומרים וארי אדלר ז"ל.

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon

האב והבעל ונדרי האישה – במחשבה שניה

האב והבעל ונדרי האישה – הפרת נדריה של אישה? על מה ולמה? | במחשבה שניה עם הרבנית יפית קליימר  

נדרים עא

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

נדרים עא

מתני׳ נדרה והיא ארוסה נתגרשה בו ביום נתארסה בו ביום אפילו למאה אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה זה הכלל כל שלא יצאה לרשות עצמה שעה אחת אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה

גמ׳ מנלן דארוס אחרון מיפר נדרים שנראו לארוס ראשון אמר שמואל אמר קרא ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה נדרים שהיו עליה כבר דלמא הני מילי שלא נראו לארוס ראשון אבל נדרים שנראו לארוס ראשון לא מצי מיפר ארוס אחרון

עליה קרא יתירא הוא

תניא כוותיה דשמואל נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה כיצד שמע אביה והפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת ונתארסה בו ביום ואפילו מאה פעמים אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה שמע בעלה והפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת הבעל חוזר האב ומפר חלקו של בעל

אמר רבי נתן הן הן דברי בית שמאי אבל בית הלל אומרים אין יכול להפר במאי פליגי


בית שמאי סברי נדרים נמי שראוי לארוס נתרוקנה רשות לאב ומיגז גייז בית הלל סברי אביה ובעלה אחרון מפירין נדריה ולא מיגז גייז

איבעיא להו גירושין כשתיקה דמיא או כהקמה דמיא

למאי נפקא מינה כגון שנדרה ושמע בעלה וגרשה ואהדרה ביומיה אי אמר מר כשתיקה דמי מצי מיפר לה ואי אמר מר כהקמה דמי לא מצי מיפר לה


גלול כלפי מעלה